وقتی ناقض حقوق بشر، مدعی حافظ حقوق بشر می شود
تحليل از جلال بايانی کاوشگر تحليل از جلال بايانی کاوشگر


 ســـــــــــويدن ۲۰۱۳


 

  سردادن شعارهای بشردوستانه ،هم دردی با مردم يکه خود اطفال آنها در مکاتب سوريا ، رابعه بلخی و عايشــه درانی مسموم ميساخت و به صورت خواهران و دختران آنها تيزاب پاش ميداد ،   ريختن اشـــــک تمســـــاح ، زوزه و ناله  به دفاع از حقوق بشر، مبارزه با تروریسم سرپوشی است   بر جنايات واقدامات منفعت طلبانه و تجاوزگرانه  امریکا در جهان  بخصوص افغانســـــــــتان که  توسط تلويزون «آريانای »« ؟؟!!» نبــيــل مســـــــــکينيار اين چهره شناخته شده  و حســـــــــن تيزاب پاش « اميری ســـــــــيغانی » که در راستای فریب افکار عمومی از جنايات پاشـــنه خونين ســــــــربازان  «    nato » و توجیه دروغ های این کشوردر مورد محو تروريزم ، نابود ســــازی شـــــبکه القايده و اعاده دموکراســـــی  صورت می گیرد ، که هدف نه محوتروريزم بود و نه اعاده دموکراسی بلکه هدف اين پروژه که از سال 1978 شروع و در سال 2001 نخســـــــتين بهره برداری از پروژه با اجزای  « القايده » و « طالب » برداشـــــــــت و قرار است با ايجاد 12 پايگاه نظامی و امضای قرار داد امنيتی اين کشور را برای هميش اشغال نموده و به رسانهای مزدور خود چون تلويزون « آريانايی » « نبيل مســــــــکينيار » دستور داده تا بر جنايات دست پروردهای افراطی  جهادی ، طالبی و القايده که دود از سر مردم بلند نموده و بخصوص طی دودهه به جنايات دست زندند که بشريت مانند اش را نه در شرق و نه در  غرب نه  ديده حوادث   جنايات سالهای 1992 الی 2001 ميان تنظيم های ساخته شده پنتاگون ، انگليس ، سعودی ، ايران ، چين و پاکستان که در راس همه امريکا قرار داشت پرده پوشی نموده اذهان مردم با پخش افطرأ ، بهتان و اتهام نادرست منحرف سازند و اين وظيفه را تروريست تيزاب پاش و شناخته شده بدنام بنام « حسن اميری ســــيغانی » به عهده گرفته با نشخوار و کف باد کردن به   دفاع از حقوق بشر و آن هم بشر افغانستان که خود اش با مسموم سازی آب مکاتب دخترانهدر شهر کابل ،اختطاف دها تجار و خارجيها سالها قبل آغازگر انتحار دختران مکاتب توسط زهر و زخمی ساخت چهره های معصومانه دختران شهر کابل توسط  تيزاب بوده که منابع پيگيرحقوقی ،مبارزه با انواع ترور ، پولس بين المللی ، سازمانهای حقوق بشر بين المللی ، ديده بان حقوق بشر سازمان ملل متحد و منابع اطلاعاتی امريکا و اروپا به آرشيف های رياست امنيت ملی  افغانستان مراجعه و قرار معلومات کارمندان وزارت  امنيت دولتی« واد » و « خاد » حاکميت شفاف حزب وطن دراين رياست  با   پيشينه شفاف ،  پاک و روحيه مردم دوستی  که داشتند و دارند فعال و مسول شعبات کليدی ميباشند اسناد جنايات گذشته  به گونه اسناد تحقيق ،عتراف و نوعجرموجنايت حسن سيغانی ديروز و اميری امروز موجود ومطالعه نموده و با کسب معلومات دقيق وهمه جانبه شخص  نبيل مســکينيار مورد سواليه قرار گرفته که چگونه با روحيه کدام پاليسی تروريست مجازات شده ، زندان ديده چپافراطی مربوط باندک شعله جاويد راکه جان دها و صدهاهم وطن ما را گرفته و ورثه اکثريت در اروپا وامريکا موجود است درعقب تلويزون گماشته و برنامه سازی ميکند ؟.  ولی نکته تامل برانگیز و قابل اهمیت در طرح این گونه مباحث این است که چه کسی، با چه هدفی و با چه پیشینه و سابقه ای داعیه گسترش این امور را در  محل و کشور خود دارد. 
در واقع گاهی اوقات افراديا فرد مانند حسن اميری ، نبيل مسکينيار     و یا کشورهایی حامی به گونه امريکا  ، انگليس وهليند  برقراری و توسعه این امور در جهان می شوند که متاسفانه از سابقه چندان خوبی در این مسائل برخوردار نیستند بلکه خود ترورســــت شناخته شده است ويا عامل و باعث پيدايش تروريزم بوده و دفاع آنها از این امور گویای حقایق دیگری است.  حقایقی که بیانگر این واقعیت تلخ است که خود این  افراد و يا کشور مدعی، در شمار بزرگترین ناقضان این امور در جهان هستند ، بنده در تحليل قبلی اندک جنايات ، فجايع نامشروع و هويت سوال برانگير «حسن اميری امروز حسن ســـــــيغانی تيزاب پاش » ديروز بر شــمردم و امروز بر مطلب تماس خواهم گرفت که حسن اميری و نبيل مســــــکينيا رطی دومرتبه تماس تيلفونی با من ابراز داشــــــته اند " حسن اميری که اکثر اقارب ؛ خواهر ، خواهر زاده ، ماما ها و ديگران در سويدن اقامت دارند تيلفون اينجانب را در يافت برايم تيلفون "چنين چرند و جفنگ گفت: يکی از رهبران بلند پايه ح . د . خ . ا که دوست من است ؟!   ليست ياتشــکيلات حزب دموکراتيک خلق افغانستان <حزب وطن > را برايم ارسال و بعد از مشوره با نبيل مســــــکينيارودوســـتان مشترک  در المان و هليند و جناب قاضی < !؟ > عثمان هستی در تورنتوکانادا   تعداد از افراد ســـــــر شــناس آنرا از طريق  پرده تلويزون بنام آريانا امريکا       معرفی و از بيننده ها طلب شهادت نموده در صورت پنج تن در مورد هر نام ذکر شده شهادت داده موصوف را رســـــمأ ناقض ومجرم شناخته و در مورد تو هدف و نام نه جلال بايانی بلکه گزارشگر اشـــتبأ بجای جلال رزمنده را جلال بايانی مغالطه  نموده است  ، و چون تو به نبيل مســـــــکينيار از خطای تلويزون شاکی و بنده را افطرا گر وانمود ساخته و نيز آگاه شديم که جلال رزمنده ده ملا يوسفی  قبلأ کشـــــــته شـــــده بنأ نام تورا رسمی  ساخته وظيفوی تو گنگ نا مشخص اســــــت ؛ بنأ دو راه وجود دارد"  نخســــت عليه افراد ياد شده   شـــهادت داده جنايات افراد ذکر شده را   تائيد نموده و  يا وريانت دوم با ارسال دهزار دالر به صندق کمک برای مردم افغانستان که اقای نبيل مســــکينيار گشــود ارسال داشته  نا م تو برای هميشـــــــه  ازليست نشر شده  حذف ميگردد . با اين ماويست جنايتکار مدت يک ساعت به مناقشـــــــه تيلفونی نموده  برايش توزيع دادم " من در    موقف  قرار نداشته ونبودم  که از هويت کاری ، شخصی وسياسی ديگران آگاهی    يداشته باشم و شايد طبق  قانون هر کس از حقوق خود  اينکه تعداد زياد توسط تلويزون نبيل مسکينيار وتو اميری ترور شخصيت شدند دفاع نموده و بايد تذکر داد که مجازات ترور شخصيت به مراتب شديد نسبت به ترور فزيکييک انسان بوده و اين تلويزون شما اين صلاحيت حقوقی   ندارد   ، دوم تو قاضی ،تو  ثارنوال هستی ؟ و ايا  اين تلويزون  « آريانا ی مسکينيار  محکمه اشت ؟  باکدام مجوز حقوقی شما به خود حق داده  و قانون را به دست گرفته؟ و اين خود جرم است  ، با تمسخر احمقانه گفت اين رهبران شــما در داخل  لاکهای  خودلميده ، قلم های شان  خشکيده ، زبانها لال گشته ، سرها به گريبان رفته و جرءت ندارند که بنگارند [ اين ما بوديم که هدايت ميداديم ،دستور اجرات ميفرســتاديم و براجرات کنترول و نظارت داشتيم و هيچ کسی حق نداشت خود سرانه اجرات نمايد ، و شما به خطا رفته بيايد در هرمحکمه حاضريم از ازتمام کار کرد ها شفاف دفاع نموده و بيان خواهم داشت  " اگر جرمی ،جنايت و اشتبا مطرحه باشد نه بايد يک ســـــر باز بازخواست و مجازات  شود جواب گو قومندان  خواهد بود ]  اما آنها نه از شخصيت خود ونه ديگران قادر به دفاع نبوده و ما خواب آنها را در داخل لاک نيز خراب ساخته ، با سر گرفتن مناقشه برايش توزيع دادم " رفقای ما و حزب ما 34 سال قبل با افتخار بيرق مبارزه عليه تروريزم بين المللی در راس القايده را که امروزغربی را باتمام ساز وبرگ نظامی اش به زانو نشانده بلند و حماسه آفريديم شما از ارباب پاکستانی خود و ياران  بانديستهای هفت گانه خود   در پاکستان و هشت گانه خود در ايران جويا شويد   و  در مورد حماسه ننگرهار بپرسيد ، که ما 34 سال قبل تروريزم عربی ،چينايی،چچنی ،پاکستانی ،ايرانی وافغانی را که از يک يا دو آبخور تغذيه ميشدند تشخيص نموده بوديم و اگر اين نبرد و مبارزه جنايت است بايد اقای بوش دوم پسر واقای اوباما ،بلير ، کامرون و سران 42 کشورمتجاوز به کشورما هجوم آورده تاتروريزم رادرنطفه  نابود سازند  محکمه   شــــــــوند درغير با اين کلاه  برداريها توحسن اميری ونبيل مسکينيار    و پروگرام سازی تو« تيزاب پاش » تمام جنايات واقعی   راکتمان ميکنيد وجنا يتکاران اصلی که اينکه خود را به کرسی رياست جمهوری کانديد نمده پرده پوشی نموده  ،شما به جرم ترور شخصيت ، اگر درغرب واقعأ قانون باز خواست است اين بر نامه سازان تلويزون «آريانای » ؟!نبيل مسکينيار به جرم  کلاه برداری  ،افطرأ   و ترور شخصيت افراد بايد  محکمه  شــــــــوند  . دو روزبعد مجددأ حســــــــن  اميری    برای  من  تيلفون  نموده تقاضای دو هزار دالر نموده " که دستم تنگ اســت و  در   آينده   نام تو  کاملأ حذف ميگردد " و با روحيه  تهديد  افزود  برنامه های آينده  راتماشا گنيد !!!که  برايت داستان ساختيم وافزود ســـوگند خورديم که زندگی و خواب خور را بر سرهمه شماحرام ســـاخته با انديشه قلم برداشـــتم تا پرده ديگراز چهره پليد وکثيف اين تروريست تيزاب پاش بر داشــــته     و دفاع از این امور تنها یک ژست و ادعای بشر  فريب کارانه تلويزون مســـکينيار ودســــتگاه دروغ پراگنی امريکا بوده   که از سوی این  آدمک ها برای تامین منافع  شخصی خود افطرا نموده و با جرءت اســــــــتخباراتی عليه  رفقايکه چند دهه صادقانه برای تامين  صلح سراسری در وطن عليه تروريزم بين المللی اخوانالشــــــــــياطين رنگارنگ عربی ، افغانی ،چينائئ ، پاکستانی،ايرانی مبارزه   نمودند دسيسه ساخته بنأ ديگرضروت آن روز فراه رســـيده از نهاد های دفاع از حقوق بشرکشور های مقيم تقاضای کمک نموده تااينتروريست کهنه کار شناخته شده ماويســــــتی بنام حسن اميری تيزاب پاش وگرداننده تلويزون < آريانا > نبيل مسکينيار را به جرم ترور شخصيت و خود رادرجايگاه دادگاه بين المللی قرار دادن و باعث ارعاب ،تشويش  خانواده قبل از ابلاغ جرم ،نوع جرم ، فيصله محکمه و تثبيت جرم شده که خودتخطی ســـــريع از تمام قوانين بين المللی وميثاق های جهانی بوده   دفاع از حقوق بشر، مبارزه با انواع  تروریسم،تروريزم بين المللی  مبارزه با سلاح های شیمیایی عباراتی هستند که  از سال 2001در جریان تحولات و رخدادهایی که در سطح خاورمیانه به خصوص عراق ، افغانستان ليبيا و ســوريه   در حال وقوع است از سوی برخی مقامات ا  مریکایی ،انگليس و سايرکشور های غربی و از طریق رسانه های مختلف زیاد شنیده می شود و زرق و برق داده ميشود و گماشــــــته های آ نها در اين کشورها که تيم حاکم اســــــت نيزحضورنظامی ناتو درراس امريکا  مجاز دانسته و طی ده سال ديده شد که نه تنها تروريزم محو ونابود نه شد بلکه جان تازه گرفت ،تجهيز واکمال شد و پايگاههای مستحکم يافتند و اخيرأ اين مظنون ها و مجرمين باديدن چراغ ســـبز غرب درراس امريکا خود را به کرســــــی رياســــت جمهوری افغانســـــتان و معاونيت آن کانديد داده اند و اين اقای مســــــــــکينيار و حسن اميری خاموشی مرگبار اختيار نموده تلاش دارند « ناکشـــــــــــــــــته را درو   نمايند »   نگاهی به پیشینه و سابقه اقدامات ا مریکا در خاورمیانه نشان می دهد که اقداماتی که از سوی این کشور به بهانه مبارزه با تروریسم بين المللی در افغانستان و ساير کشور های اسلامی ، دفاع از حقوق بشر، مبارزه با استفاده از سلاح های شیمیایی د رعراق  صورت گرفته نه تنها نتیجه ای به دنبال نداشته بلکه منجر به آشفتگی، ناامنی، عقب ماندگی در کشور مورد تجاوز و کل منطقه شده است افغانستان کشور ناامنی در  سطح جهان ذکر شده گروپهای نروريست   آماده و تربيه ميشوند تا کناره های بحيره کســـــپين و کشورهای نفت خيز  آســـــياه ميانه با خيزش از افغانستان کشانيده شوند نکته قابل اهمیت این موضوع این است که در ایجاد و شکل گیری هر چیزی که  ا  مریکا مدعی مبارزه با آن بوده است خود نقش بسزایی داشته است واينکه تلويزون آريانای نبيل مســـکينيار که از طرف دفترمرکزی استخبارات امريکا [ C.IA ] تمويل وکمک ميگردد غرض به بيراهه کشانيدن افکار جهانيان و مردم افغانســـــتان به ليست  جعلی خود ساخته و ترتيب يافته اســــتخبارات نظامی پاکستان [I.S.I] پرداخته و باعث تخريش افکار ديگرانديشان حزب وطن شدهتا آنها را با جعل ،افطرأ ودروغ ميخ کوب نموده  تادست به عتراض و قلم نبرده و اين حســـــــنک های مزدور اشــــــــــتر وار نشخوار نموده و با دروغ وفريب پول بهدست آورده تا در گازينو ها  به عياشی  بپردازند . آمریکا در سال ۲۰۰۱ میلادی به بهانه حادثه ۱۱ سپتامبر و مبارزه با تروریسم به افغانستان و در سال ۲۰۰۳ میلادی به بهانه نابودی سلاح های کشتار جمعی عراق به این کشور حمله کرد.  در حالی که خود در شکل گیری اولیه و تقویت تروریسم رنگا رنگ افغانی ،  ماويســـتی ،عربی ،پاکستانی وايرانی در افغانستان و گسترش آن در خاورمیانه و توسعه سلاح های شیمیایی باحمایت از صدام در جنگ تحمیلی علیه  ساير کشور های اسلامی و دادن امکانات لازم به این کشور برای تولید این سلاح نقش قابل توجه داشت.  این کشور در صورتی که مدعی مبارزه با تروریسم و سلاح های کشتار جمعی است به طور علنی از تروریست های سوری دفاع و چشم خود را بر جنایات آنها در سوریه می بندد.  در حقیقت دفاع از حقوق انسانی در سوریه نیست که وجدان آمریکا را به درد می آورد، بلکه خوی منفعت طلبی و جنگ طلبی دولتمردان ا مریکایی است طوريکه به بهانه محو تروريزم افغانستان رااشـــــــــغال نمود  که این کشور را در جهت دستیابی به منافع خود  در منطقه تحریک می کند.


November 21st, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
گزیده مقالات