پازل سیاسی بسته شدن قرارگاه اشرف
اسماعیل هوشیار اسماعیل هوشیار

پازل سیاسی بسته شدن قرارگاه اشرف !

hoshyar.esmaeil00@gmail.com

 

روز گذشته به تاریخ 12 سپتامبر 2013 ؛ قرارگاه اشرف مقراصلی سازمان مجاهدین درعراق ؛ رسما بسته و تعطیل شد . 42 عضو باقی مانده از قتل عام اول سپتامبرسرخ 2013 تماما به زندان لیبرتی منتقل شدند .

 

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2013/09/130911_u08_mek_left_ashraf_camp.shtml

 

مدتی پیش دولت امریکا اظهارامیدواری کرده بود که مجاهدین خلق در درازمدت دموکراتیک میشوند .

 

http://www.radiofarda.com/content/f12_viewpoints_mko_list/24738315.html

 

بعد ازقتل عام اول سپتامبر؛ در رسانه مربوط به دولت امریکا ؛ سیامک دهقان پور دربرنامه ای به نام آینده سازمان مجاهدین.... ؛ مشخصا از علیرضا جعفرزاده ؛ نماینده مجاهدین خلق درآمریکا سوال میکند : بالاخره مجاهدین تصمیم دارند دموکراتیک شوند !؟ نقل به مضمون . دردقیقه 33 ویدئو .....

 

http://www.youtube.com/watch?v=ylGjXNYeVpc

 

 

حرفهای جعفرزاده همان مزخرفات سابق مجاهد خلق است....اینکه فقط 100 نفرتا به حال ازمجاهدین جدا شدند.....جدا شدن این 100 نفرهم به خاطرشرایط سخت است....درعوض همیشه .100000 نفردرمتینگها شرکت میکنند.....تکرار این مزخرفاتِ مکّررِ بی معنی ؛ یعنی هنوز از رهبری دستورجدیدی نرسیده است ! به نظرمن یک نکته طنزهم دراین برنامه وجود داشت و آن سوال سیامک دهقانپورازمجاهد خلق است که : چرا مجاهدین با نیروهای سیاسی دیگرنمیتوانند همبستگی کنند یا متحد شوند !!؟ و جعفرزاده با خنده جواب میدهد : این را باید شما ازنیروهای سیاسی دیگر بپرسید که چرا با مجاهدین متحد نمیشوند !؟ به نظرمن مجری برنامه یا خیلی پیچیده سوال کرده و یا نتوانسته سوال را طرح کند . ولی جواب جعفرزاده فقط یک استیصال مسخره بود . چون خودشان هم خوب میدانند که هیچ نیروی سیاسی کوچک یا بزرگ ؛ امکان اتحاد سیاسی با یک نیروی ایدئولوژیک را نمیتواند داشته باشد ؛ که اگر شدنی بود حکومت اسلامی الان با همه گروههای سیاسی متحد بود و بعد حتما تثبیت میشد و فرهنگ خودی و غیرخودی هم معنی نداشت !

 

 

در دی ماه سال گذشته آقای مسعود رجوی طی پیامی طولانی و مواضعی مشخص برفرایند تغییر یا استحاله درونی مجاهدین مهر باطل زد و رسما آن را رد کرد . مضمون اصلی پیام همان مواضعی است که در موردش توضیح دادم . درآن نشست آقای رجوی اولا اقرار میکند که همه خطاها را شخصا به عهده میگیرد . و بعد هر جوابی را به بعد از سرنگونی وفقط مردم ایران حواله داده است و بعد هرگونه نقد یا سوالی درشرایط کنونی را ؛ به دشمن مرتبط میسازد ! و مدت کوتاهی بعد ازاین پیام مسعود رجوی هم گله هواداران مجاهدین شروع کردند به زدنهای همیشگی ایدئولوژیک وترویچ فرهنگ مادر طریق السلام !

 

http://www.youtube.com/watch?v=WS3EAiL_U7Q

 

درفوریه 2013 و بعد ازدومین حمله موشکی به زندانیان لیبرتی ؛ کمپین خروج ازعراق توسط خواهران اقبال شکل گرفت . و شاید این اشتباه محاسبه رهبری مجاهدین بود . دولت ایالات متحده و رهبری مجاهدین ازبالا درمورد روند استحاله به توافق نرسیده بودند . رهبری مجاهدین یحتمل میداند که ممکن است درهرمرحله آمریکا این بازیافت زباله را ازکجا شروع کند . به همین دلیل آن پیام دی ماه ؛ معنی بستن کمربندها را داشت برای استمرارایستادگی یا لجاجت ایدئولوژیک . این لجاجت و سماجت رهبرعقیدتی درمسیراستحاله شدن ؛ دقیقا مثل ولایت فقیه حاکم ؛  قطعا ازموضع ارتجاعی و مادون تضاد و یا زیاده خواهی بیش از حد است .

 

http://www.youtube.com/watch?v=6yeXNphjnHM

 

دولت امریکا همزمان و با روشهای متفاوت ؛موضوع استحاله حکومت اسلامی و سازمان مجاهدین ایدئولوژیک را ؛ دردستورش دارد . دولت امریکا ازنیرو وپتانسیل و تجربه مجاهد خلق غافل نیست .  روشهای مربوط به حکومت اسلامی کاملا واضح است و موضوع این بحث نیست . درمورد مجاهدین خلق تا به امروز ازساده ترین روشها استفاده کرده است . فشارروی بدنه اسیردرعراق و چراغ سبز کشتار ! پیام درصحنه سیاسی؛ کمپین خروج خواهران اقبال نقطه شروع نبود . ازنظرمن آن کمپین حرکتی خودجوش و انسانی بود . این شاید همان خطای محاسبه رهبری عقیدتی باشد که لشگرکشی اش را با کمپین خروج شروع کرد . نامه معروف ایرج مصداقی به مسعود رجوی و تبعات بعدی آن ؛ یحتمل شروع فشار سیاسی بود . رهبرعقیدتی بازهم ایستاد و دیدیم که چگونه درفضای مجازی برخورد کردند ! بعد رسیدیم به کشتاراشرف و بستن رسمی آن تا به امروز ؛ که ظاهرا دنیا به همان واسطه قرارگاه اشرف ایستاده بود والان فروریخته .... فقط چون اولشه وگرمیم ؛ هنوز متوجه نیستیم !!

 

 

حالا مجری برنامه یعنی سیامک دهقانپور؛ دریک کلام سوال میکند بالاخره رهبری مجاهدین میخواهد دموکراتیک شود !؟ یا منتظرحرکتهای بعدی باشیم ؟ فقط امیدوارم دولت امریکا بازهم دراین روند استحاله کردن مجاهدین خلق ایدئولوژیک ؛ سراغ روشهای ساده و بی هزینه برای خودش نرود . یعنی بازهم کشتارزندانیان اسیر . برای دولت آمریکا شاید راحترین کار؛ درآوردن دستکشهای سفید و نرم باشد و تلنگری با مشت آهنین ....اما نهایتا ثبت است همه وقایع تاریخی و نقش همگان ! درهزاره سوم و سال 2013 ؛ دیگرنیازی نیست تا منتظر50 سال بعد و انتشاراسناد انواع سیستمهای امنیتی غربی باشیم تا برایمان توضیح دهند که چه کردند و چرا؟ این روزها برای آنالیزدرست تمام صحنه فقط به 10 درصد لایه خاکستری نیازاست .

 


نقش مبنایی دولت آمریکا  و مجریان جنایتها نیازی به تشریح مجدد ندارد . ولی تکرار اشتباه محاسبات رهبری عقیدتی هرثانیه قابل تشریح است . رهبرعقیدتی شاید درذهن فندقی خودش فکر میکرد که دولت آمریکا با اشرف چنین نمیکند چون قیمت سیاسی اش سنگین است ....! غافل ازاینکه دولت آمریکایی ظاهرا درکار نیست که قیمت بدهد ؛ یعنی ازنظر قانون وعرف رایج همه چیز با دولت عراقی است . دولت عراقی هم قیمت سیاسی شونو !!؟؟  یعنی ارباب بی مروت حداقل در چیدن و آرایش صحنه کم تجربه ندارد .

 

 

حالا برای نیروهای معتقد به رهبری مجاهدین نکته ای توضیحی و تکراری دارم . تمام کسانی که وقتی به سهم و نقش رهبری مجاهدین درهرجنایتی درباتلاق عراق اشاره میشود ؛  یا کر و کورند و یا به جز عربده و باد گردن رگ گردن چیز دیگری ندیدم .

 

 اگرفرض بگیریم که نامه ایرج مصداقی به مسعود رجوی درصحنه سیاسی یک قدم یا یک شروع است ؛ عکس العمل رهبری مجاهدین خیلی کمکتان میکند . اگربرخورد و عکس العمل رهبری مجاهدین دررابطه با نامه ؛ خلص سیاسی میبود ؛ نقادانه میبود ؛ رونویسی ازفرهنگ الله کرم و حسین شریعتمداری و ..... نمیبود ؛ به طورکاملا قانونمند قرارگاه اشرف هم مسالمت آمیز بسته شده بود . ویا قبل ازنامه ایرج و حداقل بعد ازسقوط صدام به هرشکلی پوزسیون "سیاسی" میگرفتند ؛ پایان قرارگاه اشرف خونین و "ایدئولوژیک" نمیشد و اساسا روند قضایا شکل دیگری میداشت . من نمیدانم چه شکلی !؟ ولی هرشکلی میبود بهترازصحنه های امروز بود ! صحنه ای که رهبر وامامش هم چوب را خورده و هم پیاز را ....و مقلدش هم رسما وشرعا و جبرا به دنیای باقی رسانده شود....پایانش غرورآفرین نیست ؛ نفهمی و بی شعوری سیاسی است . ازاین به بعد هم همین است ؛ هرنوع برخورد و رویکردی نسبت به بیرونشان ؛ علامت و یا تعیین کننده قدمهای بعدی درباتلاق عراق برای زندانیان مجاهدین خواهد بود.

 

 

 

وشما آقای مسعود رجوی یادت باشد که دوران پیشروی با خون و مظلوم نمایی و حقانییت های آسمانی سپری شده است . قرن ایدئولوژی ها تمام شد . شاید برای شما و فرهنگ و فکر بیمار شما ؛ که به قول مریم رجوی هرشب با خود خدا نشست دارید!!! ریخته شدن خون دیگران درابعادی وسیعترهم مقبول و جذاب باشد (که این وعده قرآن است ))..... تا آمدن برسرجاده و شروعی تازه درزمین سیاست قرن 21 . ولی من شخصا روزی یک نامه با محتوا و خاستگاه نامه ایرج ؛ ازهرمنبعی به جز حکومت اسلامی ؛ و با هر وزنی را ترجیح میدهم تا اشکال خونین حسینی و تکرار عاشوراهای احمقانه نوین ! این شامل همه صحنه هایی میشود که که تا به حال همه دیده ایم . چنین اشکالی و صحنه های زشتی ؛ بارشما را هم سنگین میکند . قضاوت تاریخ و مردم ایران درنقش و سهم شما در تمامی وقایع خیلی زشت و منفی خواهد بود . تاریخ داور بیرحمی ست . 
 

 

 

 

 

اسماعیل هوشیارر

13.09.2013September 13th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
مسایل بین المللی