پایګا های نظامی امریکا در افغانستان
نویسنده : دکتور طاوس وردک لندن نویسنده : دکتور طاوس وردک لندن

 

 ۱۰ می ۲۰۱۳

افغانستان برای بقای خویش به دوستان قدرتمند اقتصادی ونظامی خارجي جهان ضرورت دارد ویابه عبارت دیګر به کشور های ضرورت دارد که به شکل واقعی ، دقیق ، از لحاظ ستراتیژیک منافع ملي افغانستان را جدا در اولیت های ( معاهده یا قرارداد ویا موافقت نامه ) مدنظر داشته باشند و ثبت شود ( مفادات - نواقص -ونوعیت ان را )باید ثبت وراجستر اسناد رسمي نماید ودر ملل متحد البته بعداز تصویب پارالمان ومنظوری ریس جمهور افغانستان نیز ثبت ګردد ( موافقه نامه - قرارداد ویا معاهده ) بین دولتین ( افغانستان وامریکا ) برای تمام اتباع کشوردر مطبوعات نشر شود و قابل تفهیم وقابل قبول باشد ، اګر قرار باشد که مردم افغانستان خودرا ازظلم ، فشار ، توطیه های( پاکستان وایران ) نجات می دهند وامریکا تضمین می نمایند که جلو دشمنان ما را می ګیرد ، موجودیت پایګاها در افغانستان ضرور است وباید در افغانستان برای شان جای داده شود واګر این پایګاها را صرف به خاطر نجات از سه دشمن داخلي( طالبها حکمتیار - وحقانی ) تنظیم های جهادی به خاطر منافع زر وزور خود می طلبد کار بسیار بیهوده و ابلهانه است زیراقووای مسلح ما اګر به سلاح های مورد نیاز تجهیز شود در ان صورت برای بودن امریکا در افغانستان ونابودې دشمنان داخلي ضرورت نیست واین سه دشمن را قووای مسلح ما تار ومار کرده می تواند و مردم هم افغانستان را کشور اشغال شده تلقی نمی نمایند واز طرف دیګر شاید تضمین را امریکا برای دولت افغانستان نه دهد که جلو تعرضات و مداخلات بیشرمانه پاکستان ، ایران ودیګر حمسایه ها را بګیرد مثل که همین امروز انها در همه موارد به نفع پاکستان عمل می کند، ومساله اساسي این است که دولت مردان حکومت کرزۍ هنوز به تعریف پایګاهای نظامی دقیق نمی فهمند .

وزارت خارجه افغانستان ، سیاسیون کشور ،باید دقیق به تمام باریکیها در مقایسه به کشورهای دیګری که امریکا دران پایګاها دارند مطالعات خود را تکمیل نمایند ولې اساس مساله این است که افغانستان در شرایط فعلی مورد تجاوز مستقیم( پاکستان - ایران ،عربها و ازبک ها قراردارد) لازم است که با در نظر داشت موادات ذیل به پایګا های امریکادر افغانستان اجازه داده شود .

پایګاه ها باید شرایط ذیل داشته باشد ؟؟؟

۱ - منطقه ویا محل که به حیث پایګاهای امریکا تعین می شود در افغانستان باید محل نه باشد که در ان انواع معادن زیر زمینی و یا سنګ های قیمتی وجود داشته باشند و دولت افغانستان وقتا فوقتا باید از محلات که در ان پایګاه ساخته می شود توسط امنیت ملی ویا کمیسیون خاص تفتیش و بررسي حق بازدید از محلات متذکره را داشته باشند ، تا طرف افغانی ببیند که در ان کندن کاری های تفحصاتی صورت نه ګرفته باشد ویا دران جا ها سلاح های تاثیر دسته جمعی جابجا نه کرده باشند که تاثیرات مستقیم اشعه رادیو اکتیف به مردمان محلي اثر ګذار نه باشند.

۲ - پایګاها باید دور از محلات مسکونی باشند ودر قدم اول درین پایګاها انواع اسلحه ( کمیاوی - بیولوژیکي باکترلوژیکي )امتحان ویا تولید نه شود ودر پهلوی این درین پایګاه ها نه باید توفاله مواد رادیو اکتیف دفن شود که برای سالیان متمادی مردم افغانستان دران محلات رفت وامد کرده نه تواند .

۳ - پایګاهای نظامی نه باید به ضد کشور های همسایه استعمال شود زیرا در انصورت همسایه ها حق دارند که نقاط مورد نظر خویش را در افغانستان بمبارد نمایند ، یعنی پایګا ها به نقاط تعرضی علیه یکي از همسایه ها قرار داده نه شود.

۴ - مدت دوام ویا سالهای قرارداد باید مشخص شود وبعد از تسلیمی پایګاها به طرف افغانستان باید امریکا تمام موسسات وتعمیر های که می سازند بیدون وسایط محرم شان به دولت افغانستان مجانی تحویل بدهند .

۵ - هر پایګان نظامی باید مشخص شود که امریکا از ان برای چې ودر کدام مواقع توسط کدام سلاح تجهیز مینمایند واز ان چي نوع استفاده خواهند کرد.

۶ - پایګاهای نظامی باید از خود قیمت داشته باشد مثلا ، من برای یک نفر زمین خودرا برای ساختن مارکیت برای ده سال به اجاره می دهم ویا بالای ان شخص به فروش می رسانم ، که در افغانستان به هیچ وجه سرزمین ما ویا خاک ما برای پایګاها به فروش نرسد، بلکه زمین ویا ساحه به متر ( طول وعرض ) در قرارداد تسجیل شود که برای این مدت به کرایه ویا اجاره داده شده است و قیمت هر مترمربع باید سالانه در بدل چند دالر داده می شود معلوم شود ، بطور مثال امریکا در زمان تعرض بالای عراق از ترکها خواست که اجازه پرواز ها را از میدانهای هوایی ترکیه برای شان داده شود وترکیه مبلغ ۲۶ ملیارد دالر تقاضا نمود، باریکی سخن درین جا است که بصورت دقیق و شرعی باید روی مساله تاکید شود که باز یک روز انها را می کشیم ویا خود شان می برایند وانها دعوای می کند که ما این منطقه را خریدیم ؟؟؟

۷ - به طرف امریکا توضیح شود که به هیچ وجه در منطقه حفریات - کندنکاری ویا استخراج معادن سنګهای قیمتی - نفت وګاز - یورانیم ویا نقاط شهر های سابقه وتاریخی در ان جا ها پایګاه می سازد نه باشد ، مثلا در شندیند می ګویند که زیر خط رنوی طیارات ( معدن بزرګ یورانیم موقیعیت دارد) .

۸ - در بدل پایګاها امریکا نه باید اسلحه وتخنیک کهنه ، دیمودې ، مستعمل ، به افغانستان بدهد ویا فابریکان برای ما بدهد که فردا در بازار رقابت کرده نه تواند ، در پهلوی این یک نفر مشاور امریکایی را در قووای مسله به معاشات بالاتر از ۱۰۰۰ دالر نه پذیرید افسر افغان که تا امروز از امریکایی چیزې نه اموخته وهنوز به مشاور ضرورت دارد از وظیفه سبکدوش نمایید .

دولت و پارالمان افغانستان موضوع را خوب به دقت حلاجي وبر سي نمایند وبعد از اینکه طرح ویا مینوټ فیصله نامه ترتیب شد انرا به اعضای پارالمان داده وانها در طول یک روز سر ان جروبحث نمایند وبعدا اصل تصویب شده این موافقت نامه یا قرارداد را غرض توشیح به ریس جمهور می دهند، به امید صلح پایدار در افغانستان .


May 12th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
گزیده مقالات