پشت ما نگرد
نوشته نذیر ظفر نوشته نذیر ظفر

      13/09/05  ورجینیا –امریکا

 

زاهد برو نـــــماز بخوان پشت ما نگرد

در کار خویش باش روان پشت ما نگرد

نا خورده می قضاوت بیجا چه میکنی

نصوار کن به کنج دهان پشت ما نگرد

خالق ودیعه کرده بما عقل و هوش را

ما رمه نیستیم ؛ چو شبان پشت ما نگرد

جنت به زیر ریش و قبایت نمی  رویم

داریم ما خدای جهان ؛ پشت ما نگرد

باری چو عیب پوش نیی عیب را مجو

کوته بدار دست و زبان پشت ما نگرد

خاکم ز عشق گل شده در خشت این بنا

عشقست قصر زنده دلان پشت ما نگرد

مال و متـــاع خلق نخـــوردیم در جهان

غیر از هوس برای بتان ؛ پشت ما نگرد

جـــــــرم (ظفر) بنام تو انشاء نمی کنند

نا حق مـــشو به ما نگران پشت ما نگرد

 

 

خنده کن        نوشته نذیر ظفر 13/12/05

 

ملت بیچــاره در خون می زند پر خنده کن

چون نداری فکرمردم تا به محشر خنده کن

پارلمان میدان رزم پــــــهلوانان گشته است

بکس و کشتی را ببین و بار دیگر خنده کن

قــــیم نان و غــــــذا بر تو کـــــجا دارد اثر

در میان ارگ خود همرای همسر خنده کن

طالبان را عذر و زاری کن که آید دروطن

با پشاوری های پا کــستان برابر خنده کن

انتحاری را بکن عفو یا روانش کن به مصر

بر یتیم و بیوه ای مسکین و ابتر خنده کن

دوسیه آدم ربایان را خط بطـــــــلان بکش

همرهء مستنطق و قاضی و داور خنده کن

از کریم جانت کرامت میچکد در لحظه ها

لحظه های خسته گی در بین دفتر خنده کن

خنده باشد چون نمک در کارزار زند ه گی

از (ظفر) بشنو تو این طنزو مکرر خنده کن

 

 

شعر مادر        نوشته نذیر ظفر  13/10/05

 

نشستم تا نویـــسم شعر مادر

کنم طرح غزل یا مثنوی سر

قلم گفتــــــا قسم بر کردگارم

توان وصف مادر را ندارم

که مادر سایهء از ذوالجلال است

زبانم در بیانش گنگ و لال است

درو دیوار منزل با زبان شد

به توصیفش زمین و آسمان شد

ز نقش فرش و از دیوار خانه

صدا می امد هردم عاشقانه

صدای کار بی همتای مادر

صدای کفش های پای مادر

صدای ناز هایش در شبانه

به فرزند عزیزش جاودانه

صدای گریه و عذر و نیازش

به درگــــاه خدای بی نیازش

به فرزندان خود با چشم گریان

دعا میکرد بر درگاه سبحان

صدای مژه هایش را شنیدم

محبت را ز لبهایش شمیدم

به هر سو دیده ام افتاد دیدم

ز مــــهر مادرم ارشاد دیدم

جهان تصویر مادر شد به چشمم

تجلی گاه داور شد به چشمم

یقینم شد که پس از کردگارم

بود مـــــادر خدای روزگارم

 


May 12th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان