پلیسان نواحی مطمئین ترین حافظان جان ومال مردم (محافظت عامه)
دگر وال انجینر نصرالله( نصرت) دگر وال انجینر نصرالله( نصرت)

فصل هفتم – 

بهترین موفقیت حوزه های امنیتی پلیس ونواحی شاروالی دران خواهد بود که بصورت هم آهنگ وبایک تشریک مساعی بسیار دوستانه ودلسوزانه نسبت به ملکیت های دولت و حال واحوال مردم وباشندگان مربوط تصمیم گیری وایفای وظایف نمایند زیرا اگر پیشنهادات ونظریات منسوبان نواحی دررابط به بهبود وضعیت زیست وزندگی اهالی متوطن شده ومسکونی مدنظرحوزه های امنیتی وپلیسان قراربگیرند وطرحها ،پلانهاوپیشنهادات حوزه های امنیتی ازجانب نواحی شاروالی موردتوجه مسئولانه قرارداشته باشند ویا درمورد حفظ ونگهداشت ملکیت های دولت از هردوجانب توجه هم آهنگ ومسئولان صورد گیرد درایجاد نظم ، پاکی وصفائی مناطق طبق پلان مشترک اقدامات صورت بگیرند درحقیقت نیمی ازتدابیراتخاذشده بصورت بسیار منظم،مرتب وقانونمند مرعی الاجرا میباشد- چونکه هردوجانب درست طبق پلان قبلا اندیشیده شده ،تنظیم شده ومشترک اتخاذ تصامیم وتدابیرگرفته اند.بطورمثال بخاطرحراست ونگهداری اراضی واملاک دولتی اگرواقعاءازجانب منسوبان شاروالی دقیقا بازرسی وکنترول بعمل میامدند ومانع غصب اراضی میگردیدند ویک پلان منظم تقسیم وتوزیع زمینهارا برای رهایش مردم مطابق با نقشه های شاروالی وشهر سازی روی دست میداشت ودرجاهایکه توان حراست ونگهداری رااززورگویان ودست برد زورمندان نمیداشت سرسختانه ومسئولانه ازمقامات امنیتی بخصوص ازحوزه های امنیتی مدد میخواستند چنین چپاولگری وهرج ومرج روی زمینهای دولت وجود نمیداشت ویا به حد و سطح نازل ترخود میبودند. ویااگر کوچه ها وسرکهاوجاده ها ی،محلات مسکونی ،دکاکین ومارکیتها درسطح شهرونواحی بصورت درست وفنی تقسیم بندی ونمره گذاری میگردیدند وآدرسهای بسیار برجسته ،مشخص ومعیین دراختیارخود وحوزه های امنیتی میگذاشت ارگانها ومسئولان امنیتی بسادگی به حوادث ،پیشامدهای خطرناک وتحرکات نا سالم مانند:سرقت ودزدی وده هامسایل جینائی بصورت کاملا درست رسیدگی کرده میتوانستند درحالیکه دروضعیت موجود حتی نامه رسانها یا پسته رسانها پستهای مردم رابطوردرست درجایش رسانیده نمیتوانندویانامه نویس آدرس مشخص رادربالای پاکت نامه خویش تحریر کرده نمیتوانند. چون نه سرک معلوم است ،نه کوچه ونه هم نمبرخانه ودکاکین .ویانواحی محترم شاروالی اگرمارکیت ها ومحلات معیین برای فروشات مواد اولیه ازقبیل سبزیجات ،میوه جات وخوراکه باب درهرمحل ومناطق زیست میداشت هیچگاه جاده ها ،سرکها وپیاده رو های ما ناپاک ،مسدود ونامنظم نمیبودند که فعلا با آن دست وگریبانیم . با موجودیت مارکیتها اگرفروشندگان سرکشی وتخطی می نمودند حوزه های امنیتی بسادگی  ودرست جلوگیری کرده میتوانستند درحالیکه با وضعیت موجود هیچکاری را کرده نمیتوانند. بازهم درایجاد نظم عامه ،جلو گیری ازجنایات وحوادث ناگوار ازمسئولیتهای حوزات امنیتی اند که نواحی شاروالی،وکلای گذر،ملاامامان مساجد وموسفیدان محل راترغیب،تشویق وبه مددرسانی بکشانند اگرمسئولانیکه ازایشان نام برده شدند بصورت درست هم آهنگ ودلسوزانه کارنمایند باشندگان محل مجبور نخواهند شد که برای حفظ ونگهداشت خانه ها ،دکاکین ومارکیتهای خویش چوکی دار تعیین نمایند.

فصل هشتم – پلیس :بهترین محافظان شاهراها

یاد آن عصروزمانی بخیرباشد که درشاهراها،سرکها وجاده های فرعی درکوره راهای ازشرق – بغرب وازشمال به جنوب کشور غزیزخود باجیبهای پروپشتاره ازپول وطلاوزیورات مسافرت میکردی کسی پرسان وسوالی نمیکردند حتی خانمها واطفا بابسیارسادگی ازیک شهر بشهردیگر به تنهائی مسافرت داشتند. واما این بیش ازسه دهه میشود که شاهراها وجاده های ما ازطرف شب هنگام سکوت مرکبار وشرم آورحاکم است وازطرف روز هم بدون سکورت ارگانهای امنیتی به شهرها وولایات مسافرت کرده نمیتوانی باموجودیت وحضور بیش از40 کشور پرقدرت وپیش رفته دنیا درراس بزرگتری ابرقدرت جهان ایالات متحده امریکاء درسالهای 1371الی 1373چشم دید یکی ازافسران متدین اردوی افغانستان درشاهرای کابل- جلال آباد که خود ازراکبین همان وسیله بوده چنین است اومیگوید: مردها همه داروندارخودرا به خانمها تحویل دادیم به فکر اینکه خانمها درمسیر ازجانب پاتکها تلاشی نمیگردد خلاصه درجائی ازجانب افراد قوماندان زرداد توقف داده شدیم مردهارا همه ازموتربیرون کردند ویکایک بازرسی نمودند خانمها درموتر بودند،بعدا خریط های پلاستیک پراز زنبور راکشیده درزیرچادرهای خانمها رها کردند ،خانمها باسردادن چیغ وفریاد همه چادرهارا کشیدند موظفین بابسیارراحتی زیورات ایشانرا ازهریک برداشتند بهمین ترتیب صدها مثال درشرق وغرب ،شمال وجنوب ومراکز کشور جریان داشت وقسما همین اکنون هم جریان دارد. بیشتر ازاین داستان سرائی ها دراین مورد راتوقف داده امید وار به روزی هستیم که وزارت محترم داخله ما به آن سطح کمی وکیفی خودبرسند که پوسته های امنیتی اردوی ملی را نیز ازمسیر شاهراها ،قراءوقصبات جمع آوری نموده به محلات سوق الجیشی دائیمی شان برگردانند مردم رنجدیده ما ومسافرین محترم تجاران ،تورستان وغیره باآسودگی خاطر وبطورمطمئینانه بتوانند ازیک محل به محل دیگر وازیک شهر به شهردیگر مسافرت وگشت وگذارنمایند.

       

   

 

فصل نهم – پلیس :دلسوزترین محافظان ملکیتها،ثروت ملی  وآثارباستانی

آنقدرقصاوتیکه درغارت ثروت ودارائی ملی ما دراین سه دهه ای اخیر صورت گرفت شاید درتاریخ افغانستان نظیرنداشته باشد.بیش ازیکنیم قرن امکانات مادی وتخنیکی اردوی افغانستان وپلیس افغانستان منهدم شد وبه تاراج رفت . بهترین فابریکات ما مانند :کتان بافی وماشین آلات جنگلگ،تکه بافی بگرامی ،گمرکات و تاسیسات پلچرخی وغیره درکابل ،کتان بافی درگلبهار ،فابریکات درمزارشریف،هرات ،قندهار ،فارمهای جلال آباد وغیره رامیتوان نام برد .چقدربانگها ،دیپوها وذخیره گاها خالی شدند چقدرسنگهای قیمتی مثل لاجورد،زمرد،یاقوت غیره ازدل کوها کشیده و سرقت شدند،موزیمها ،آرشیفهاوآثارباستانی کشیده شد وحتی جسد های مومیای شده اززیر خاکها بیرون ومتاسفانه قاچاق گردید زیارتها حفرگردیده ودارائیهای شان بیرون منتقل گردیدند ،تاسیسات وساختمانهای تاریخی ومستحکم ما نند قصر دارالامان وغیره منهدم گردیدند.بازگرداندن این همه ثروت ودارائیهای برباد رفته کاری مشکل وغیر ممکن میباشد اما برای هموطنان مهربان ودلسوز خود بخصور ارگانهای امنیتی (قوای مسلح ) کشور خود این باورمندی واطمینان را داده میتوانم آمدن  عدالت خدا دراین خط مصیبت زده حتمی است .ماازمرحله ای دستها وزبانها همه باقصاوت وجبر بسته بود اما امروززبانهای نسبی باز است ،امید واری وجود دارد که زبانهاوقلمها بیشتر ازاین هم بازگردیده وبادستان باز غارتگران وچپاولگران این ثروت ملت مظلوم را بپای میز های محاکمه بکشانند.پلیس ما ازهمین امروز این آمادگی را بگیرندکه دیگرچنین تاریخ سیاه تکرار نگردیده وپاسبانان راستین ثروتهای ملی خویش باشند.


June 8th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
معرفی و نقد کتب