پنجمین سالگرد وفات محمود بریالی را گرامی میداریم
عبدالو کیل کوچی عبدالو کیل کوچی

                           

پنجم دسامبر 2006 عیسوی روز وداع محمود بریالی یکی از وارسته مردان بزرگ تاریخ کشور ما ویکی از فعالین کنگره موسس حزب دموکراتیک خلق افغانستان است . اندیشمند ی که تمام عمر پربارش را در مکتب انسانیت وانساندوستی برای رنجهای بیشمار مردم افغانستان وقف نمود ودر دشوار ترین شرایط کاروان مبارزه بخاطر سعادت وخوشبختی انسان بسوی قله های پیروزی رهنمون گردید ومشعل مبارزه را رسته از گزند توفانهای مهیب وهولناک روشن نگهداشت .زنده یاد محمود بریالی مظهر انساندوستی ،شجاعت ،وفا ، مرد بزرگ ونستوه بی بدیل بود وحضور گرانبهای شان اتکای بزرگ ترقی خواهان وداد خواهان کشور بوده وحیات پربارشان وقف جنبش ترقی خواهی وعدالتخواهی اهداف آزادی خواهانه مبارزان راه ترقی وعدالت را تحقق میبخشید .زنده یاد محمود بریالی نمونه عالی اخلاص واستقامت ،پایمردی وشجاعت بود او سرمشق خصایل نیک وپسندیده وصفات ارزشمند انسانی بود . تاریخ از زنده یاد محمود بریالی درسهای وفا مهر ومحبت ،ایثار وفداکاری وجانبازی در راه مردمش بیاد میسپارد .زنده یاد محمود بریالی بمثابه یک سیاست مدار مدبر ،یک پرچمدار برجسته ،یک سخنور توانا وانقلابی معتقد مبارز ومتعهد بود ودرین راه شجاعانه می رزمید .روانشاد رفیق بریالی در دوران مبارزات آگاهانه ودشوار چه در زمان اپوزیسیون در سالهای شصت وهفتاد وچه در زمان قدرت پیوسته در صفوف مقدم مبارزه قرار داشت .ونام وی به عنوان یکتن از رهبران شناخته شده حزب دموکراتیک خلق افغانستان وبه عنوان یکی از ادامه دهنده گان پیشتاز مبارزات در تاریخ جنبش چپ ودموکراتیک در افغانستان ثبت گردیده است .رفیق محمود بریالی در عرصه تئوریک وایده لوژیک وسیاست های بین المللی حزب یکی از فعالان ورهبران شناخته شده بود . زنده یاد محمود بریالی در دوران مهاجرت وغربت برای آینده در راه تشکل مجدد نیرو های وطنپرست ودر راه وحدت این نیروها نقش محوری را به بهای سلامتی وزندگی خود ایفا کرد . ازروانشاد رفیق بریالی دانش عظیم ، تجارب بی همتا وکاردانی کمنظیر ،خاطره پویایی همت وپایداری وخاطره های  دلسوزی صادقانه ، وجدیت کامل در موضعگیری های سیاسی،استعداد شگرف ،دور اندیشی وسعت نظر سیاسی بجا مانده است .او مظهر اصول واخلاق مبارزه دوستی ورفاقت حزبی بود او تحلیلگر دور اندیش بود اوبرای جنبش چپ ودموکراتیک افغانستان یک موهبت بزرگی بود بلاخره او نمرده است ودر وجود اندیشهای انقلابی خودش وآرمانهای والای مردمش زنده وجاودان است .

روانشاد محمود بریالی دارای حافظه قوی ،مطالعه پیگیر ،توان تحلیل اوضاع جهانی وعزم راسخ داشت زنده یاد محمود بریالی به این با ور بود که هر تحرک ما را دو باره زنده میسازد زنده یاد محمود بریالی تصویر گر وسمت وسو دهنده آرمانهای رهروان مبارزات برای نجات انسان نیاز مند جامعه بود سر نوشت نام او را با مبارزه وحدت طلبانه وجنبش ترقی خواهانه گره زده است .خط جدیدی که پاکروان محمود بریالی در دوران معاصر پیریزی کرده بود بر تقارب گرایشات متنوع سیاسی در سمت واحد دست یابی به آرامش جامعه رفاه وتفاهم همگانی وفاق ملی ،پایان استیلای جهل وسنت زدگی مبتنی است .او در دوران جدید بر ضرورت پایه گیری دو باره جنبش ومبارزه ترقی خواهانه در کشور ونهادینه ساختن کثرت گرایی ،تجدد طلبی ،تحمل ودیگر اندیشی وهم زمان به نگهداری ارزش ها ومعیار ها های قاعده یی مبارزات تاکید داشت او توانست توازن وتناسب دقیق بین اصلگرایی در سیاست ها وباز نگری در اندیشه ها را در یابد برهمین مناسبت حزب را دو باره پایه گذاری کرد .برهمین مبنا جنبشی را پایه گذاری کرد که اعضایش مراحل وحدت را می پیمایند . محمود بریالی بزرگ مرد سیاست وفرهنگ بود زندگی سیاسی وشخصی او بر مبنای ارزش ها ومعیار های عالی اخلاق وفرهنگ استوار بود . شخصیت او ملهم از سجایای نیکو ،اخلاق ،انسان متمدن ،ویژه گی های فرهنگ میهنی بود او یک وطنپرست صدیق ،سیاست مدار برجسته وژورنالیست توانا بود . آرمان مقدس واندوخته های این اندیشمند تاریخ کشور ما مشعل راه دشوار مبارزه بسوی نجات وطن بلا کشیده ماست خاطرات وآموزه های گران ارج رفیق بریالی همواره در قلوب ما ونسل های آینده خواهد بود .گرامی داشتن از سالروز وفات رفیق بریالی فیقد در نهایت صداقت پرشور تر از پیش تر ،پیگیری راه آن ، داشتن عشق بی پایان به درسها وآموزه های حیاتبخش آن که از او به میراث مانده است سر تعظیم فرود آورده ژرفترین مراتب احترام خود را بروان پاک ابر مرد بزرگ میهن ما ودوست صدیق مردم افغانستان تقدیم داشته روحش شاد وجایش بهشت برین ونامش جاویدان .  


December 6th, 2011


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
مسایل تاریخی