پهبادهای بدون سرنشین امریکائی
حسن پیمان حسن پیمان


 بمثابۀ؛ موئثر ترین و قاطع ترین سلاح سرکوبی ضد تیروریستی

درپاکستان به نتائیج مثبت دست یافته اند

قسمت-2

کج کذاشتی خشت اول؛ وز"بن" اول تاکنون

تهداب کج گفتارکج رفتارکج؛راه پرخون

"ح-پیمان"

چهارمین نشست سه جانبۀ لندن(اکتوبر/30/13) :-  بدون هیچ تردیدی اذعان داشت که: این چهارمین نشست سه جانبۀ لندن به اشتراک افغانستان-پاکستان-انگلیس نیز مانند نشستهای قبلی از "بن" اول گرفته تاکنون؛ جز شکل نمائیشی،تبلیغاتی،صحبتها وسخنرانیهای فرمولیتۀ وبحثهای تکراری غیر ابتکاری پروتوکولی وتعهدات ظاهری دپلوماتیک  وانهم با  کشوری مانند پاکستان ومضحک تر ازهمه تحت ریاست انگلیس!؟ که همیشه غیر عملی وبی محتوا وبی ثمر ؛ که نتیجۀ لمس کننده برای تحکیم صلح وثبات باشد چیزی درپی ندارد ونخواهد داشت؛ وشاید هم؛ سلسله دساتیری برای به قدرت رسانیدن طالبان از ارباب انگلیسی خودرا با گوشمالیها اخذ نموده شامل بازیهای سیاسی بعدی خود نموده باشند که؛ دساتیر انگلیسی در طول تأریخها ثابت گردیده که  نتنها ؛هرگز به نفع افغانستان ویا به نفع صلح وثبات نبوده؛ بلکه جز بحران افرینی وادامۀ جنگ وجنایات وفجایع بربادی وویرانی این سرزمین دیگر چیزی نیز در پی نداشته است. قرار گذارشات وتحلیلهای صاحب نظران وآگاهان در رسانه ها هرچند در این نشست؛ انچه که مهم بوده است؛ مسئلۀ(تعین مرزی بین افغانستان وپاکستان بروی تعهدات قبلی ونقشۀ پذیرفته شدۀ سیاسی بین المللی کنونی که به وزرای داخلۀ افغانستان وپاکستان وظیفه سپرده شده است تا مرز مشترک بین این دوکشور دقیقانه تشخیص وتثبیت ومعین گردد) که دراین رابطه لازم است - یک : _  تا یک هیئت با صلاحیت از هر لحاظ  مجرب وبا دانش وبا معلومات همه جانبه  آگاه ووطنپرست تحت ریاست وزرای داخلۀ هردوکشورکه مرکب ازوزارتهای امور دخله -دفاع- امنیت ملی -خارجه- عدلیه ارگ ریاست جمهوری وامور سرحدات ومجلس وبرخی نهاد های معتبر حقوقی و...تشکیل ومطابق به نقشۀ جغرافیائی-سیاسی  به رسمیت شناخته شد وپذیرفته شدۀ بین امللی کنونی افغانستان؛ خط مرزهردو طرف "دیورند" مشخص ، تثبیت وتعین وشناسائی گردیده؛ وانرا اساس قرار داده  وبعد از علامه گذاریها بالای خطوط تثبیت ومعین شده متفقأ توسط این هیئت باصلاحیت حدود اربعۀ سرحد مزکوربروی سندیکه ترتیب میگردد دقیق تر وشفاف تردرج گردیده وبعد از تواقات نهائی توسط این هیئت باصلاحیت مذکور به امضا وتاپه ومهر رسمی انها باید برسد .ا-  دو : _  وبعد از تهیه وتدوین وتوافق همه جانبه در زمینه  وطی مراحال حقوقی وقانونی ان در پای سند مذکور قید گردد که سند هذا نهائی بوده وطرفین هر دوکشوردر اینده حق  هیچ نوع مداخله واعتراض دیگری بالای یکدیگر ندارند؛ و سند مذکور باید ازطریق مجلس نمایندگان بعد از غور لازم تأید گردیده وبه منظوری روئسای جمهورهر دوکشور نیز برسد وتصدیق شورای امنیت ملل متحد نیز درزمینه اخذ گردد تا هرگونه تهدیدات برضد استقلال وتمایت ازضی ازطریق شورای امنیت ملل متحد  پاسخ داده شود. ودر غیر این صورت اگر موضوع به اگر مگرها کذاشته شود تأمین صلح نیز در افغانستان با اگر مگرها وبا خونریزیها ادامه خواهد یافت که به این کشور جنگزده وبه خون تپیدۀ خسته وخون چکان در این برهۀ تاریخ نهایت درد افرین ورنجزاوغیر قابل جبران خواهد بود..!! سه : _  وپاکستان که همیشه دعوای دوستی میکند ولاف از دوستی میزند واما بادریغ که تا کنون نتوانسته است  حد اقل از ظواهر مشهود دوستی خود چیزی لمس کننده به مردم افغانستان به اثباتبرساند  ؛    حد اقل در برابر تصاحب وامتیاز ان بخش بزرگی از خاک ما"پشتونستان" وحصول رضائیت دائیمی مردم مستحق افغانستان  که در این زمینه هر نوع خواست شان مشروع است ؛ یک راه کوچک تجارتی ابی بندری را به این کشور برادر مسلمان وزمین سوخته  که در جنگهای تحمیلی خود نصیبش نموده است در همین سند ارزانی وقید نموده ومواد این سند تأریخی را نسبت به قبل ان ( دوران امیر عبدالرحمن) غنیتر سازند واز احتمال تحریکات آینده دیگر بالای این سند نیز جلوگیری شده بتواند وبه یک راه حل قطعی وتخطی ناپذیر تبدیل گردد وحد اقل یک دلیلی باشد برای مردم ومعترضین ونسل اینده  که پاکستان در برابر این امتیاز به افغانستان ؛به امضای این سند مرزی دیورند مذکور  به یک  توافق نهائی  وتخطی نا پذیررسمی رسیدند وبه این ترتیب دوستی خود را  از لاف وگذافه گوئی در عمل به مردم افغانستان به اثبات برساند.ا  وراه تجارتی بندری کدام هدف خاص سیاسی واغراض نظامی ندارد حتا اکثر کشورها بخاطری همجواری ودوستی در بدل بعضی امتیازات همچو مساعدت هارا به کشور همسایۀ  نموده ومینمایند ویک مسئلۀ تجارتی واقتصادی بوده  نگران کننده نیست صرف برای حل دائیمی چالشها وخشونتها وخصومتهای بعدی ؛ هردوجانب دربرابر یکدیگر گذشتهای دوستانه وصادقانه  راباید انجام دهند وپاکستان باید صادقانه اعتراف نماید که ضربات وضایعاتی را که مردم افغانستان طی این نیم قرن  اخیراز جنگهای تحمیلی متحمل شده است هیچ کشوری ندیده وبا این امتیازات کوچک وجزئی هر گز جبران  هم نمیشود.ا

چهار : _  بخاطر اجرای سریع وبلا موانع  وظایف  سپرده شده به هئیت موئظف؛ پاکستان برطبق روحیۀ  فیصلۀ نشست لندن موئظف گردد تا این سهولتها ی زیر را به هیئت موئظف مهایا سازد:  الف : _  باید ان مناطقی را که در گذشتۀ قریب در طی حدود دوسال خلاف همه حقوق وقوانین ملی ونورمهای بین المللی با عبور از مرز های مشترک دیورند در خاک افغانستان با راکت اندازیها ی خود تجاوز ومداخلۀ اشکار نموده  وبی موجب به ده ها کیلومتر بداخل خاک افغانستان در کنرا ولغما ونورستان  پیش امده تانه ها وتأسیسات نظامی خود را احداس نموده است. باید بدون چون وچرا وبطور عاجل ان مناطق متصرفۀ خاک افغانستان را ترک بگوید ونیروهای نظامی خود را از این مناطق فورأ خارج ودوباره به پاکستان بر گردد.ا -  ب : _   به استقلال وتمامیت ارضی افغانستان مطابق به نقشۀ جغرافیائی-سیاسی کنونی وسند متذکرۀ نهائی شدۀ هذا که بعد از طی مراحل تکمیل میگردد ومطابق روحیۀ نشست لندن که چندان از پشت پردۀ ان هم تابه  حال کسی شاید خبر نبوده باشد که چه دسائیس دیگری علیه افغانستان  نهفته است !؟ به ان جدأ احترام گذارد.و پاکستان از راه عقلانی  ودوستانه وخرد گرایانه به واقعیتهای موجود وهستی وحضور بیش از پنج هزار سال سابقۀ   تارخی  افغانستان  در  برابر (66)ساله سابقۀ تارخی پاکستان به ان ارج گذاشته ودر داخل همین حدود اربعه تن در دهد.ا- ت : _  واز دست بازیهای بیجای وبی هوده بیش ازاین دست بکشد؛ وگره هی که به ناخون باز میگردد به دندان حواله نکند.ا_  پ : _ به حق وحقوق افغانستان وافغانها منحیث یک مملکت مستقل مسلمان وآزاد ودارای استقلال وتمامیت ارضی  وحسن همجواری  وزیست باهمی ومسالمت آمیز وبه نظراحترام متقابل ودوستانه بنگرد؛ واز همه اصول وقوانین وموازین ومیثاقها ونورمهای پذیرفته شدۀ بین المللی در این رابطه جدأپیروی نموده ؛ گامهای راستین وصادقانه را در راه ایجاد وتحکیم صلح وثبات در عمل ونظر بگذارد-ج : _ وتمامی نگرانیها وتشویشهای ناشیه  ی خشونتهای نیم قرنه ی اخیررا از ریشه خشک سازد وتیروریسم را در کشور خود بعد ازین پناه گاه  داده وحمایت نکند وبجای حمایت از انها در قلع وقم انها بکوشد ویقین است که میتواند این کاررا بکند؛ وهر گاه نمیتواند ودر صورت ضرورت از پهباد های کمکی امریکا وناتو وجامعۀ جهانی استفاده ببرد وواقعأ در عمل بر علیه تیروریسم داخل مبارزۀ اشکار وقاطع  تر موضعگیری نماید وخشونتها را خاموش سازد وقتا که تیروریست زیر ضربه قرار میگیرد از ان حمایت ننموده حساسیت نشان ندهد وهمسو با نیروهای ضد تیروریستی عمل نماید- ح : _  وبه سریال دوامدار خصومت ودشمنی وخصومت بازیها برای ابد؛ دیگر خاتمه دهد(!!!)- بگذار مردم افغانستان نیز منحیث سائیر انسانها حد اقل نفس راست کنند . ومثل سائیر مردمان دنیا حق زندگی آرام وآزاد را داشته باشند. ترس وبیم وحشت ودهشت باید از ملک ما نیز رخت بر بندد؛ وبجای ان ارامی وخوشی، دوستی ومحبت به یک دیگر نهادینه شود؛  به زخمهای خونین این سرزمین سوخته وخستۀ ما واقعأ مرحم گذاری شود-!!-و قرار همین منبع وگذارشات در رسانه ها بخش دوم فیصلۀ نشت لندن :مسافرت نواز شریف نخست وزیر پاکستان به کابل  موافقه به عمل امده است که؛ درست بعد از (20) سال این ولی نعمت ومعروف به پدر معنوی مجاهدین خود؛ برای شاد باشها وقدردانیها وسپاسها به یکدیگر خواهد بود که از سوی هوا خواهان وپاکستانی پرستها وتیم تمامیت خواه ان شاید از او استقبال ویژۀ خود را انجام خواهند داد وپاس خدماتی را که به پاکستان صادقانه انجام داده اند مورد تفقد ارباب پاکستانی خود قرار خواهند گرفت!؟- واما نتائیج عمده از این سفراو در کابل چه ارمغانی خواهد داشت؟-  یک: _   پاکستان به قول وتعهدات خود هر گز وفانکرده است: وانچه بعد ازین هم میکند وفانخواهد کرد !-وازاین مسافرت جز امدو ر فت رقت انگیز مشقتبار به مردم افغانستان وپر از نگرانیهای امنیتی ؛ اذیت وآزار مردم وراه بندانها  که عمدتأ مانع کار وغریبی  ضروری ومبرم وروتین مردم میگردد وبا ده ها معضلات ناگوار پی امد ان  که انهم جز از تشریفاتیهای پروتوکولیهای روتین نمائیشی که بیشتر جنبۀ تبلیغاتی وبی ثمر داشته ؛ وبرای  هوشدارباشی ها وگوشمالیهای مهره های معلوم الحال خود در دستگاه فاسد- فاشیستی مزدور توأم با نصایح وفرمایشاتی خواهد بود که چندان نتیجۀ مطلوب در پی نخواهد داشت.!- ودیده شود که  با (20) بار مسافرت بی نتیجه وبی ثمر رئیس جمهور کرزی به پاکستان در مقایسۀ همه جانبه به ان چه اثراتی در تحکیم صلحوثبات مطابق با منافع ملی افغانستان  بوجود خواهد آورد. که مردم صلح خواه افغانستان مانند همیشه انتظار انرا دارند  وبویژه از پاکستان فقط ؛راستی وصداقت به تعهداتش واحترام  به حق وحقوق وبه  ملت قهرمان افغانستان وبه  قوانین ومیثلقهای بین المللی را توقع  دارند وبس(!!!)- وبعید نیست که ولی نعمت مهمان شان  در این انتخابات ریاست جمهوری که در پیشروری قرار دارد تشکیل یک حکومت فرا خوار حال خودوطرفدار پاکستان را که ضدیت با هندوستان را داشته باشد  وبا ماهیت تمامیت خواهی ان به زمامداران قبایلی کابل  مانند کذشته ها فرمان ندهد!؟- وبدون شک فرمائیشاتی را که در نشست لندن از انگلیس گرفته اند باید این وجیبه را مشترکأ در این زمینه عملی سازند.!؟ که برعکس با واکنشهای شدید مردم وجامعۀ مدنی و نهاد های حقوقی مواجه خواهد گردید!؟

دو : _  پاکستان به گرداب رقابتهای شدید افراطی مذهبی : _    به اثر رقابتهای تندروانۀ شدید افراطی مذهبی؛ پاکستان سیاستهای خشن تندروانۀ اسلامی -تیروریستی را در همه عرصه های سیاسی-نظامی-اجتماعی آشکارا دنبال مینماید. زیرا هیچ نوع امیدی ورفتاری بسوی دموکراسی وتحولات دموکراتیک ومترقی درپاکستان سراغ نمیگردد وهمه مطلقأ در گروگان تیروریسم -خرافات  وافراطگرائی مذهبی قرار گرفته است.ونواز شریف خود الگوی از حاکمیت شریعتی-قبیلوی نوع طالبانی در افغانستان را میخواهد در پاکستان پیاده بسازد که یک ایندۀ تاریک متحجر بربرمنشانه وجنایتکارانۀ بیسابقۀ را مردم پاکستان در انتظار خواهند داشت که جامعۀ افغانی ما از خطرات تهدید همچو نظام در اینده نیز سخت اسیب پذیر خواهدبود وگسترش فرامرزی افغانستان را نیز به نحوۀ تیرورسیتی ان حتمی در بر خواهد داشت!- واین واقعیت زنده وروشن نیز به همگان معلوم است ودر عمل به وضاحت دیده میشود که تمامی این نهاد ها ی افراطی مذهبی بنیاد گرایانه در درون پاکستان مشترکأ ومتفقأ دست بدست هم داده برای تآمین منافع ملی-مذهبی افراطگرائی پاکستان وبر ضد افغانستان -امریکا وناتو ومتحدین ان به منصۀ اجرا قرار میگیرد ودر اینده وحال هرنوع تحولات دموکراتیک را باز هم  با ا ستفادۀ ابزاری از مذهب با خشونت سد میگردد. سه : _  ضدیت اشکارای شیطانی انها در بازیهای  دوگانه با امریکا- ناتو نیز وبویژه اخیرآ به ارتباط کشته شدن  حکیم ا لله محسود رهبر طالبان پاکستانی چنین میرساند که ؛ این نهاد های القاعده ، طالبان پاکستانی ونهاد های افراطی تیروریستی وبنیاد گرایان مذهبی  چون مولا نا فض الرحمان  وگروه تیروریستی افراطی مربوط او ، لشکر جنگوی ،  سپاه صحابه ؛ جیش محمد ؛ مسلم لیک تحت رهبری نواز شریف ( موئسس اصلی گروه طالبان در دورۀ گذشته  اش وصدر اعظم فعلی)، و-ای-اس-ای- ونظامیان پاکستانی  وسائیر نهاد های مذهبی افراطی تیروریستی اسلامگرا در داخل پاکستان بشمول شبکۀ حقانی-طالبان افغانی وگروه حکمتیار وسائیر حلقات فاشیستی  وهوا خواهان پاکستانی وغیره همه دست بدست هم داده وتلاش دارند تا به یک نیروی بالقوۀ تیروریستی مبدل گردیده وبا داشتن سلاح اتمی خود همه نهاد های ملی ودموکراتیک وتحول پسندان وصلح خواهان وروند صلح ومذاکره را عملأ در گروگان گرفته ؛ با این اخطار ها وهوشدار ها در سطح جهانی در قدمۀ اول  امریکا -ناتوومتحدین انرا به تهدید و در محور اهداف شوم وافراطی وخشن عقبگرایانه ضد ملی وضد دموکراتیک  وضد مردمی خود قرار داده اند وقرار میدهند .و در این راستا  به هر ذرایع ممکن دست میازند که روشهای شدید ونا ارامیها وعصبانیتهای خصمانۀ انها به ارتباط حملات موئفقانۀ پهباد ها یا طیارات بی سرنشین امریکائی مطابق به هدف  وتارگیت تعین شده در پایگاه های تیروریستی وکشته شدن رهبران طالبان منجمله حکیم الله محسود به همکاری -ای-اس-ای-که مظنون این کارگذاری است ، نمایانگر انست که پاکستان اساسأ به هیچ وجه حاضر نیست که از حمایت وپشتیبانی تیروریستها  وطالبان بمثابۀ بهترین ابزار او در هر نوع بازیهای سیاسی-نظامی  دست بردار باشد. وحدود دوازده سال است که پیوسته با هزاران نیرنگ وچال وفریب  ودروغ تا کنون هیچ گام عملی در راه صلح وواکنشهای شدید عملی  برعلیه طالبان وتیروریستان نبرداشته است.وبه همین ترتیب   باید این ادعا تأید گردد که ؛هر کسیکه در راه صلح حد اقل گام بر دارد توسط -ای-اس-ای نابود ساخته میشود..ا

اوج واکنشهای ضد امریکائی مقامات پاکستانی:  قرارگزارشات ونشرات منتشره در تارنماها ومطبوعات هرچند در ابتدای کاربرد از طیارات بدون سرنشین امریکائی برعلیه تیروریستها تلفات قابل ملاحظۀ غیر نظامیان را نیز در برداشته است .واما گذارشات اخیر نیز میرساند که این تلفات در پایگاه های تیروریستها به توجه به غیر نظامیان بیشتر سنگینتر بالای تیرویستها بوده وتلفات غیر نظامی را بمراتب کمتر ارقام داده اند که اخیرأ در گزارشات رسمی آقای حامد کرزی درچهامین نشست سه جانبۀ لندن نیزاین تلفات را به رقم(2000دوهزارتن) به طالبان و صرف (67تن) به غیرنظامی را منعکس داده است ؛ وحتا در سال2012م. تلفات غیر نظامی هیچ  وجود نداشته است. وافزون بر ان قرار گذارشاتی که از شبکۀ تلویزیونی" تی-وی-پرس" در این مورد به نشر رسیده است  واشنگتن نیز  همیشه تأکید نموده است که هدف حملات هواپیمای بی سرنشین شبه نظامیان بوده است نه غیر نظامیان ان. واز اینرو میتوان به مثابۀقاطع ترین وموئثر ترین سلاح سرکوب ضد تروریستی به ان عنوان داد، در صورتیکه دستگاه رد یابی ماشین یا اتوموبیل حامل تیروریستها درست ودقیق با شناخت افراد مطلوب کارگذاری گردیده باشد. ودر اینجا مراد ازصفت وستائیش از تخنیک وساینس وتکنالوژی است که او چه در امریکا باشد یا اروپا یا کدام کشور دیگر جهان، نه ستائیش ازجنگ  وکاربردهای سوء از ان .و البته کسانیکه را ه نظامی راراه حل معضلات ورسیدن به صلح انتخاب میکنند!!؛ این سلاح نیز میتواند یگانه راه ووسیله برای سرکوب نظامیگران و تیروریسم پیشرفته منحیث یک سلاح پیشرفته کاربرد عملی مقابل تیروریسم داشته باشد.  این واقعیت را ازحملات هدفمند هواپیماهای بی سرنشین علیه تیروریسم که باعث کشته شدن حکیم ا لله محسود رهبر پیشین طالبان وچند رهبروافراد دیگر انها که بنام صلخواه معرفی شده اند درک نمود ؛ مقامات پاکستانی فورأ از این حادثه  که به گفتۀ طالبان دست استخباراتی خون اشام -ای-اس-ای- در این حملات نیز دخیل بوده است ظاهرأ برای رد پل پای خود  بر علیه امریکا با عصابانیت وخشم واکنش شدید نشاندادند که بیشتر جنبۀ سیاسی چند گانگی داشته است؛ یک : _سیاست چند بعدی پاکستان در اینجا نهفته است که  نخست : او نمیخواهد طالبان بکلی از بین برده شوند؛ زیرا انها بهترین ابزاربرای تیرورهایانتحاری اند که بزرک ترین وتوانا ترین قدرتهای جهان را ظاهرأ در مقابل خود ناتوان ساخته اند .ودر ثانی: از نیرومند شدن طالبان نیزپاکستان   سخت در هراس است میخواهد به هر ذریعۀ ممکن از توانائیها وقدرتمندی انها جلو گیری به عمل اورد   تا باعث درد سر خودنیز نگردد که ما امروز نتائیج انرا عملأ میبینیم .ثالثأ : حتا این عکس العمل ضد امریکائی پاکستان نیزیک نوعتظاهری برای خوش نگهداشتن طالبان طرفدار حکیم الله محسود است ؛ زیرا طالبان ومردم درک نموده اند که پاکستان کسانیرا که صلح طلب وصلح خواه است به ذرایع گونگون انانرا ازبین میبرد. وکشته شدن طالبان در این حملات اخیر هوا پیما های امریکائی به اثر راپور های غلط-ای-اس-ای- به امریکائیها ست که توسط هوا پیما ها ازبین رفته اند. واز انرو طالبان مدعی اند در کشته شدن حکیم الله محسود وغیره رهبران وافراد شان ؛ مستقیمأ پاکستان دست دارد؛ زیرا مدعی اند که در اثنای مذاکرات بالای صلح کشته شده اند ! دو : _  افزون بر ان نظامیان پاکستان و-ای-اس-ای- نخست از همه در تشکیل وتنظیم وایجاد ورهبری مستقیم طالبان  وسائیر نهاد های افراطی تیروریستی بنیاد گرا بیش از حد تلاش به خرچ داده وسرمایه گذاری نموده اند واز ان رو هم نمیخواهد این سلاح کوبنده را بکلی از بین ببرد وهمیشه منحیث ابزار سرکوبی باید تا حد لازم  با خودحفظ نماید. واز جانبی دیگر، با استفادۀ موئثر از این سلاح مفت ورایگان باید پاکستان مطابق به" عمق استراتیژیکی خود" در افغانستان ومنطقه وبیرون مرزی  به تدریج تسلط حاصل نموده برای رشد وگسترش تیروریسم وبنیاد گرائی اسلامی طور موئثر استفادۀ ابزاری نماید- وافزون بر ان بمثابۀ یگانه ابزار کار امد برای سود جوئی وسرمایه گذاری وباجگیری از امریکا وناتو وغرب به  مفاد هنگفت وامتیازات بزرگی  به نفع خود دست یافته است  نه به نفع صلح وثبات وآرامی ویا به نابودی تیروریسم که  این واقعیت نیز به  همه مردم جهان اظهر منش الشمس است. سه : _  به اساس گذارشات 10/نومبر/13م روزنامۀ -8-صبح- درزمینه به صراحت تأید مینماید که: " پاکستان از یکطرف مسئلۀ قطع حملات پهباد های بیدون سرنشین امیریکائی در خاک پاکستان را به امریکائیها هوشدار میدهد؛ و اما از طرف دیگر در این ارتباط رسانه ها گذارش داده اند که حملۀ پهباد ها بر مواضع طالبان در خاک پاکستان با هم اهنگی مقامات اطلاعاتی نظامی پاکستان  صورت میپذیرد که این موضوع  سبب شگفت وتعجب کسی نیز واقع نگردیده چون میدانند که یک بازی نمائیشی دوگانۀ پاکستان در برابر طالبان وافغانستان  است که از 2001  به اینسو چنین بازیهای شیطانی ادامه دارد...و.. منبع می افزاید: مخالفت با امریکا وحملات پهباد ها میتواند بازار سیاسی نیز داشته باشد. یعنی پاکستان موافق است تا برمواضع طالبان پاکستانی حملور شود ودر این خصوص همکاری شانرا با امریکائیها نیز ادامه خواهند داد. زیرا که پاکستان نمیخواهد طالبان بیشتر ازحد لازم نیرومند گردد وبلای جان پاکستان نیز گردد. انقدر قدرتمند نگردد که حاکمیت مرکزی را تحت تهدید قرار دهد وتضعیف نماید که این یک استراتژی واحد است....این منبع می افزاید : مثلأ پاکستان با کشتن" اکبر بکتی" رهبر بلوچهای جدائی طلب هر چند باعث ازبین رفتن انها نگردید مگر انها را تضعیف نمود. لذا در کشته شدن محسود نیز پاکستان خیلی زیاد نا راحت نمیباشد .زیرا هدف همان است که طالبان را با تضعف نیروی ایشان منحیث هدف استرتیژیک دردست باید داشته باشد ونمیخواهد این گروه از کنترول خارج شود وهم از بین نروند. وازجانبی دیگر تضعیف قدرت طالبان  وضربه رسانی به انها توسط پاکستان نیز در انست که تا طالبان قدرت سیاسی-نظامی خودرا در گفتگو  ها ازدست بدهند؛ وقتی قدرت نظامی-سیاسی نداشته باشند یا به صلح تن در میدهند ویا درجنگ که هردو به نفع پاکستان تمام میشود ودر هردو صورت پاکستان برنده خواهد بود...".ا

بروز اختلاف وانشعاب در صفوف طالبان:_به خبر گذاری شبکۀ فارس ازقول روزنامۀ "نوای وقت پاکستان" قسمیکه اشاره گردید تا حال چند رهبر بعد از حکیم الله محسود تغییر اتی در رهبری طالبان پاکستانی رخ داده است به اثر ان گروه طالبان پاکستانی دچار سخت ترین بحران وبی اعتمادیها واختلافات درونی  تنظیمی خود گردیده اند : مولوی فض الله که قبلأ بعد از کشته شدن حکیم الله محسود در حملات طیارات بی سرنشین امرکائی ؛ که با انتخاب "خان سید سجنا" در رأس شورای مرکزی طالبان مخالفت نموده نپذیرفته بود؛ اینک در این اواخر ملا فض الله به عنوان رهبر جدید این گروه انتخاب گرددیده که باعث اوج بیشتر اختلافات بین گروه طالبان گردیده است. که به اساس همین منبع؛ حتا ؛  یک  : _ "  ... بسیاری از طالبان در جریان تعین رهبری به عنوان اعتراض جلسه را نیز ترک گفته اند. وعدۀ دیگری هم به رهبرجدید شان  ملا فض الله وفاداری خود را اعلام نموده اند. وبرخی از رهبران طالبان نیز اعلان کرده اند که: انتخاب ملا فض الله بمعنی یک جنگ طولانی با پاکستان میباشد  و.." وقرار یک خبر دیگر کشته شدن "نصرالله حقانی" از اعضای ارشد شبکۀ حقانی که شاید پسر حقانی باشد توسط افراد ناشناس در اسلام آباد بوقوع پیوسته است که  نیز باعث بروز اختلا فات گردیده است.." " ... دو : _   وهمچنان از قول همین منابع طالبان پاکستان به این باور اند که گویا : " انها بوده اند که روسیه را از افغانستان بیرون کنند؛ لذا توانائی تقسیم پاکستان به بخشهای مختلف را نیز دارند... سه : ملا فض الله ودر مجموعطالبان نسبت کشته شدن حکیم الله محسود بالای مقامات پاکستانی سخت بی اعتماد شده اند که این باعث به چالش کشانیدن اوضاع امنیتی در دوطرف مرز دیورند میگردد. زیرا اکنون سیاستهای دوجانبه وتقلبی پاکستان به طالبان وبه همه هویدا گردیده است که با تعقیب پالیسیهای چند بعدی با فریب واغوا هم با طالبان همسوئی نشانداده سرشور میدهند  تا انها را هم خوش نگهدارند وهم با امریکائیها وهم در بین طالبان نفوذ وارتباط قوی دارند وهم در بین استبارات غربیها وهم طالبان را به دست داشته باشند وهم برای سرکوب طالبان مخالف خود را تحت عنوان ضد صلح  که در حقیقت گفته میشود که  اینها صلخواه هستند؛ باین ترتیب  انها را سرکوب ویا  از  امریکائیها وناتو  باج بگیرد وصاحب سودها وسرمایه های کلان نیز گردد.   چهار :_ واما  انتخاب ملا فض الله به رهبری طالبان پاکستانی اهالی قبایل محسود را نیز سخت ناراض ونا راحت نموده است...برخی گذارشات دیگر میرساند که؛ ملا فض الله از طالبان خواسته است تا به ایالت "پنجاب" پاکستان حمله نمایند. که نسبت به سائیر ایا لتهای پاکستان  هم امن تر است وهم حوزۀ قدرت نواز شریف  نخست وزیر پاکستان میباشد.و افزون بر ان برخی گروه های تیروریستی دیگری مانند" لشکر جنگوی" ؛ "جیش محمد" و"سپاه صحابه" مخفیگاه خوب هستند واما این گروه های دهشت افگن تیروریستی میخواهند جای مخفیگاه خود را تغییرداده بطرف غرب پاکستان انتقال دهند...."  پنج : _   وهمچنان از قول همین منبع  عبدالرحمان فرمانده گروه جیش محمد در منطقۀ " مردان" واقع در ایالت خیبر پشتون خواه پاکستان در یک گفتگو با خبر نگاران چنین اظهار نظر نموده است: " جیش محمد وسائیر گروه ها از ملا محمد عمر رهبرطالبان افغانی پیروی میکنند وادعا میکند که خواهان امنیت در افغانستان استند ومیگوید اگر طالبان افغانستان برای بیرون کردن امریکا به گروه شبه نظامی پاکستان نیاز داشته باشد ؛ ما نهایت تلاش خود رابرای اعزام جنگجو برای افغانستان بکار خواهیم برد....وبه نوشتۀ روز نامۀ " امت" نیز یک فرمانده دیگری بنام " فرحت الله از گروه " حزب المجاهدین" نیز آمادگی گروه خود را برای جنگ در افغانستان اعلان نموده اند....و قرار گذارشات از قول همین منبع  اشاره شده ؛ ملا عمر رهبر طالبان افغانی  نیز اعلام نموده است که  ملا فض الله تحت سرپرستی وی در افغانستان فعالیت میکرده ؛ بنا بر این حمایت او از طالبان پاکستان ادامه خواهد یافت...(و این راهم  میگویند انتر ناسیونالیسم طالبان وتیروریسم بمقابل انتر ناسیو نالیسم ضد طالبان وتیروریسم که بطور زنده شکل میگیرد!؟) -شش : _  گذارشات ورسانه ها حاکی از انست که ملا فضل الله  از مدت دوسال به اینسو در منطقۀ کنر جلال اباد در داخل افغانستان پناهنده گردیده وبه فعالیتهای خود آزادانه ادامه میدهد ودر محلی مخفی شده که از گزند هواپیما های بی سرنشین نیز در امان باشد. اما پاکستان مدعی است که ملا فض الله تحت حمایۀ ارگانهای امنیتی دولت افغانستان قرار دارد. واین در حالیست که نخست وزیر نواز شریف وچودری نثار علی وزیر داخله او چند روز پیش اعلان نمودند  که این گروهها در حال بحث ومذاکره بالای صلح بودند وصلح خواه بودند که مورد حمله قرار گرفتند. وقتا که چنین است  سوالاتی است که ؛ چرا -ای-اس-ای- برای کشتار این  صلح خواه خود به امریکائیها راپور غلط داده است؟؟؟ وچرا تا کنون پاکستان ونظامیان ضد صلح وارامی از هم چو عناصر دربین طالبان وانهم در سطح رهبری ان گروه در تماس نشده و در راه صلح ومذاکره استفاده نبرده است ؟؟؟؟ وتا کنون چرا پاکستان مدعی بوده است که طیارات امریکائی هدف خود را درست تعقیب نموده ضربه وارد نمیکنند باعث تلفات غر نظامی میگردند واما درین حادثه فریاد ونالان شان به دفاع از طالبان گوش فلک را کر نموده است که به اصطلاح اشک تمساح میریزند!؟ واما اینکه  در این  سازماندهیهای خود در این همه عملیات ها وحوادث که  گفته میشود مستقیمأ دست دارند هیچ گونه تماسی هم نمیگیرد وطفره میرود واین درحالیست که طالبان مدعی اند که پاکستان در همۀ این مسائیل مستقیمأ دست دارد؟؟؟؟؟  واین دیده درائیها وکذب وکتمان حقایق به حدی رسیده که حتا به سطح نخست وزیر ووزیر داخله پاکستان با ضد ونقیض گوئیا اخبار پخش مینمایند و سخت در منجلاب بحران گیر مانده اند . که همچو ضد نقیض گوئیها و موضعگیریهای دوجانبه و پالیسیهای چندبعدی مضحکانه واتهامات بی اساس پاکستانیها باز هم بمثابۀ یگانه عامل تشدید اختلافات با افغانستان وامریکا میگردد  که چالشهای جدیدباز دارندۀ  دیگری را در روند صلح  بجا خواهد گذاشت .ا- .  هفت : _  وهرگاه تبلیغات ونشرات روزنامۀ " اردوپاینت" در این ارتباط  درست وحقیقت داشته باشد؛ وبر اساس ادعای ان نشریه هر گاه قبایل محسود با مقامات پاکستانی به کدام توافق برسند؛ در انصورت عملیات خود را به داخل افغانستان کشانیده ؛ موضوع خروج نیروهای امریکائی را با چالشهای جدی نیز روبرو خواهند ساخت واز انرو دولت افغانستان وامریکا  شاید از ملا فض الله بمقابل پاکستان بخاطر دو هدف عمده حمایت

خواهند نمود ؛  الف: _   از اینکه امریکا از سیاستهای مغرضانه وچند جانبۀ پاکستان و وزدو بندهای ان با تیروریسم وطالبان بجان امده است ؛ در صورت باجگیری طالبان پاکستانی ویا مقامات دولتی ان از عبور تدارکاتی ناتو از داخل خاک پاکستان در اثنای خروج از افغانستان ؛ نا گذیر میگردد که مواضع طالبان وتأسیسات نظامی وشهرهای بزرگ پاکستان را زیر آتش حملات خود قرار دهد-  ب : _  واز جانبدیگر با بروز این اختلاف وانشعاب در رهبری وصفوف طالبان وتغیرات در رهبریهای ان ؛ قبایل محسود وسائیر شبه نظامیان هر گاه با این مخالفتهای خود با  امریکا  و ایجاد مشکلات وممنعتهای دیگری را خلق نمایند شاید هم بیشتر هدف حملات پهباد های بی سرنشین قرار گیرند ؛ واما دیده شود که انکشافات بعدی باز هم چه حکم میکند  .ا

ادامه دارد.....و

 

نومبر/20/13


November 22nd, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
علمي و معلوماتي