پهبادهای بدون سرنشین امریکائی
حسن پیمان حسن پیمان

  بمثابۀ موئثر ترین       

وقاطع ترین سلاح سرکوب ضد تروریستی در پاکستان به نتائیج مثبت دست  یافته است .ا 

(1)

طرح مسائیل 

 سخن نخست-*

طیارات بی سرنشین میتوانند هدفمند حمله کنند_* 

پاکستان در بعد ضدیت با ایالات متحده وناتو فعالیت مینماید_*

تلاشهای کاذبانۀ پاکستان در راه صلح ورهائی زندانیها_*

دیدگاه های صاحب نظران _*

چهارمین نشست سه جانبۀ لندن_*

اوج واکنشهای ضد امریکائی مقامات پاکستانی_*

بحران وانشعاب در صفوف طالبان_*

امارهای دقیقترضد دروغ پراگنیهای پاکستان_*

دوستی مغرضانۀ پاکستان_*

پاکستان حامی تیروریسم ودوست با تروریسم_*

اعمال تروریستی درجریان مذاکرات صلح برای امتیاز خواهی_*

 هرج ومرج وواکنشها در صفوف طالبان_*

حکیم الله محسود در لست تروریستها بوده_*

 منابع ورویکردها_*

سخن نخست:  حرف اول قبل از همه  در این مختصراینست که ؛ مبارزه علیه تروریسم که در محور اصلی اهداف ائتلاف بین المللی مبارزۀ ضد تروریستی در رآس ایالات متحدۀ امریکا وناتو(ایساف) قرار داده شده  است؛ وبعد از حادثۀ دلخراش 11/سپتمبر/2001م که ؛ اهداف محوری ان؛ سرکوب طالبان والقاعده به حمایت از مقاومت مردم و نیروهای صفحات شمال کشور به تعقیب وادامۀ همان اهداف وپالیسی ضد تروریستی تعهدی ؛ حاکمیت وحشت وبربرمنشانۀ طالبان در افغانستان واژ گون ساخته شد ؛ هرگاه دل ایشان به مردم افغانستان ومردمان خود وجهان بسوزد وبه خاطر حفظ آبرو وپرستیژ خود وتأمین صلح وثبات سرتاسری وخروج ابرومندانۀ بعدی شان ؛ بائیست باز هم مردم قربان شده ومصیبت دیده وبه خون تپیدۀ این سرزمین جنگ زده وخستۀ خون چکان را زیر تیغ خون آلود جلادان پاکستانی وپنجابی وملیشه های افراطی "طالبانش"مانند  دهۀ پیشینه تنها نگذاشته ؛اینبارتا نابودی آخرین بقایای تروریسم بویژه در داخل پاکستان که یگانه مرکز وپناه گاه القاعده وطالبان(افغان-پاکستانی)وتروریسم بین المللی ثابت گردیده وشناخته شده است(باشناختهای دقیق از سیاستهای دوجانبه وبازیهای چند بعدی پاکستانیها!) که یگانه وسیلۀ اغواگری برای سود جوئیهای انها است؛  که بویژه با کشته شدن حکیم الله محسود رهبر طالبان پاکستانی در حملات اخیر پهبادهای بدون سرنشین امریکائی؛ تجدید نظر وقطع مناسبات با امریکا را اعلام نمودند ؛ بائیست هدفمندانه تر استوارتر وقاطع ترمتحدانه وبرگشت ناپذیر طبق تعدات سپرده شدۀ ملی وبین المللی خویش در این زمینه  آمادگی نموده وبطور جدی ترهمچو حملات هدفمند را ادامه بدهند. زیرا که علی الرغم راپور ها وگذارشات مغرضانه وکاملأ دروغ واغواگرانه ی پاکستان ونظامیان فریبکار مداری ودورویه وچندین زبانۀ ان بویژه -ای-اس-ای- این یگانه شبکۀ شوم وسیاه تیروریستی جهنمی سفاک ویگانه عامل درجه یک کلیه فجایع وجنایات در افغانستان و قاتلین اصلی بیش از دوملیون انسان بیگناه مسلمان وحدود دو ملیون معیوب ومعلول وبیش از شش ملیون شهروند مظلوم ومصیبت دیدۀ بیخانمان وبیجای ومها جر در گوشه گوشۀ جهان  که در حالت فقر وبدبختی ودر حقارت وتوهین ورنجهای فرسائیشی بسر میبرند وبا ویرانی و بربادی  واتش سوزی وغارت هست وبود این سرزمین مرد خیزوبامردم باایمان دلیر ومتدین ان که علی الرغم دروغ پراگنیهای پاکستانیها امروز در عمل ثابت گردیده که؛ هواپیماهای بدون سرنشین امریکا وناتو توانسته اند مراکز عمده واصلی تروریستی طالبان وپناه گاه های انها را در داخل پاکستان موئفقانه  ومطابق به اهداف معینه به نشانه بگیرند. وبویژه رهبران درجه یک کلیدی ومهره های اصلی آنها را از پای درآورند وبه جزای اعمال شان برسانند.قرار گزارشات منتشره در رسانه ها ومطبوعات این موئفقیتها چنان هدفمندانه اجرا گردیده است که گوئی درست به شارگ اصلی اعصاب زمامداران سفاک پاکستان وطالبان اجیر وتروریست ان اصابت نموده باشد. که ظاهرأ سروصدا ها ونا لان شان جهان را به حیرت وشگفت واداشته است!؟ و با این موضعگیری خائینانۀبرضد اهداف مبارزه با تیروریسم ؛ چهرۀ اصلی این منافقین شیاد وشیطان زاده ها رابه پیشگاه مردم وتأریخ برملا نموده است !؟-یعنی  درقبال اقدامات عملی وموئثر پیشین وقتل هدفمندانۀ  اوسامه بن لادن رهبر درجه یک شبکۀ تیروریستیالقاعده در ابیت آباد  پاکستان در قلب -ای-اس-ای- علی الرغم شایعات ودروغ پراگنیهای بلند گویان پاکستانی ونظامیان مداریگر ومکرباز ان ؛حملات پهبادهای بی سرنشین امریکائی توانسته است مراکز عمدۀ تیروریستی وپناه گاه های طالبا پاکستانی را زیر ضربات کوبنده قرار داده تلفات جانی بر انها وارد نماید..ا

پهبادها میتوانند هدفمند حمله کنند:  به گونۀمثال؛ یک:_  به گذاش خبرگذاری فارس از اسلام آباد پاکستان موئرخ 7/اکتوبر/13 خبر میدهد که؛: "... خودروی حکیم الله محسود رهبر طالبان پاکستان بادستگاه ردیابی مجهز شده بود؛ همین موضوع سبب شد پهباد های امریکائی به راحتی بتوانند این خود رو را هدف قرار دهند که به اثر ان در بخشداندی دارخیل درنقطۀ وزیرستان شمالی در شمال غرب پاکستان باسه تن دیگر اورا  ازپای در آورند؛ که به گذارش - 8صبح -این حادثه در اول نومبر/13م. بوقوع پیوسته است. وهمچنان طبق گذارشات منتشرۀ اولیه کمیتۀ ویژۀ طالبان برای بررسی افراد نفوذی این حادثۀ؛ افرادی دربین این گروه نفوذ کرده اند که با جلب اعتماد رهبران طالبان در خودروی انان رد یاب کار گذاری نموده اند که به موجب ان پهباد های امریکائی به خوبی میتوانند به کمک این ردیاب هرزمانیکه بخواهند  خود روی مورد نظررا یافته ومنهدم سازند.  دو : _ طبق گذارشات خبرگذاری فارس /4/نومبر/13م. از قول شاهدالله شاهد سخنگوی طالبان پاکستان از پشاور؛ دراین حمله پهباد های امریکائی برعلاوۀ حکیم الله محسود رهبر طالبان ؛ فرمانده طارق محسود   محافظ ودوست صمیمی وی و عبدالله بهار راننده وعموی محسود نیز کشته شده است. سه : _  به گذارش 4/نومبر/13 همین منبع از اسلامآباد ؛نیک محمد اولین رهبر طالبان پاکستان درست بعد از مصاحبه با -بی-بی-سی-هدف حملۀ پهبادهای امریکائی قرارگرفته است واین مصاحبه به کمک بیسیم انجام شده است که او بعد از ختم مصاحبه مورد حمله قرار میگیرد. وهمچنان قرار همین گذارش؛ ولی الرحمان  یکی از رهبران دیگر طالبان پاکستان است که مورد حملۀ این هواپیما قرار میگیرد. وگذارشها از مقامات پاکستانی میرساند که  این رهبران گویا در راه صلح تلاش مینموده اند!؟- طالبان ومقامات پاکستانی مدعی اند که؛ امریکا کسانیرا که در راه صلح تلاش کند مورد هدف قرار میدهد. واما سوال اساسی اینست که؛ الف :_  پهباد ها بدون اطلاع رسانی وکمک سازمان جهنمی -ای-اس-ای- ویا افراد نفوذی دیگری ؛ ناممکن خواهد  بود که به دشمن هدفمندانه ضربه وارد نماید..ا- ب : _  هرگاه این دشمنان صلح وارامی که حامیان انها؛ پاکستان انها را صلح خواه معرفی میکند!؟؛ در عمل اگر صلح میخواستند؛ در طول این مدت طولانی دوازده سال  چرا کوچکترین گامی در این راستا نتنها نبرداشتند بلکه قتل وکشتار ویرانگری وغارت وفساد را بیشتر به اوج خود رسانیدند؟؟؟؟؟- وبرضد صلح قرار گرفته  وبر تیرورها وانفجارات وبه جنگ وخونریزیها بیشتر نیز افزودند!؟  ت: _  وچرا پاکستان تا کنون درراستای صلح ومذاکره وختم جنگ از این عناصر  صلح خواه طالبان خود استفاده نبرده است!؟-  و باز این حملات موئفقانۀ پی در پی طیارات مذکور علیه تیروریسم در مراکز تیروریستی وطالبی  پاکستان چرا باعث عصبانیت وواکنشهای شدید مقامات دولت پاکستان بر سطوح بلندی ظاهرأ بر ضد امریکا گردیده است!؟- این یگانه سند موئثق ومشهود محکومیت پاکستان است که نشان میدهد که؛ پاکستان ونظامیان دوزخی ان  عملأ در دفاع و حمایت  از تیروریسم را بمثابۀ بهترین ابزار علیه افغانستان-امریکا و ناتو ومردم جهان قرار داده اند!! -که این موضوع را در چند بعد عمده در ایجا مورد بحث وبررسی قرار میدهیم .ا

پاکستان در بعد ضدیت با ایالات متحده وناتوعمل مینماید:  نخست از همه علل ومعلولهای اساسی واکنشها وعصبانیتهای شدید(نوازشریف رهبر حزب مسلم لیک و نخست وزیر وچودری نثارعلی وزیر داخله وسائیر نظامیان ونهاد های افراطی تیروریستی پاکستان)را چنین موئجز میسازیم و؛ بویژه که در ضدیت با ایالات متحده بر انگیخته شده است؛ یکم : _  این واقعیت روشن وتکذیب ناپذیر به همگان وضاحت دارد که رهبران طالبان والقاعده مراکز وپناه گاه ها وتربیه گاه های عمدۀ انها همه در داخل پاکستان قرار دارد که در تحت حمایه وسایۀ -ای-اس-ای- ونظامیان شرارت پیشۀ شیطانی ان بطور مصئون فعالیت مینمایند نه در داخل افغانستان هرگاه سرچشمه های تیروریسم در داخل پاکستان خشک گردد در انصورت ابدأ تیروریسم بداخل افغانستان نه داخل شده میتمواند ونه  مقاومت ان دوامدار میگردد به کوتاه ترین فرصت نابود میگردد . از انرو مقامات بلند پایه ی اشاره شدۀ پاکستانی برضد افغانستان  به شدت از انها پشتیبانی وحمایت نمودند ومینمایند.دوم:_ پاکستانیها  بخاطر پاکسازی" رد پل پای خود" وحق بجانب نشاندادن به این  ضدیت وموضعگیری خصمانۀ خود ؛ رهبران کشته شدۀ طالبان را صلح خواه معرفی نموده اند!؟ -سوم:_طالبان که در پناه وحمایت مستقیم -ای-ایس-ای- کاملأ مصئون و بیخطروبا امن تحت پرورش وتربیت وتجهیز قرار داشته وبه مشورۀ انها مستقیمآ  ومنظمآ در داخل افغانستان ، در کشمیر وهندوستان،ودر سرحدات ایالت سینگیانگ چین، اسیای میانه ودر خاور میانه  ودر درگیریها وبحرانات جامعۀ عربی وغیره جا ها اعزام وصادر میگردند ؛ که بر همه جهانیان این واقعیت روشن و اظهر من الشمس بوده ودر رسانه ها از مدتها به اینطرف تبصره ها ونشرات وسیعی نیز صورت گرفته است.- چهارم : _این موضعگیریهای ضد امریکائی ونا تو مقامات  پاکستا نیها نشاندهندۀ انست که  نظامیان -ای-اس-ای-ومقامات کلیدی دولتی تا سطح صدر اعظم -ووزیر داخله ی پاکستان ارتباط تنگا تنک با طالبان والقاعده وسائیر شبکه های تیروریستی در وزیرستان وکویته ودیگر مناطق ومراکز تیروریستی دارند؛  که در تحت حمایت این مقامات؛ تیروریستهای مذکور بطور علنی وآشکارا فعالیت مینمایند. وقتا که جنرال حمید گل رئیس سفاک اسبق استخباراتی پاکستان در کتاب(تلک خرس)نوشتۀ یک افسربرجستۀ ان شبکه(محمد یوسف ومارک ادین)وسائیر اسناد ومدارک دیگر به هزاران برگه در موئسسۀ نشراتی "ویکی لیکس" که به وضاحت اعتراف نموده است وشما نیز خوانده یاشنیده باشید که گفته است: طالبان را از عمق استراتژیک پاکستان  ومنافع ملی ان جدا نمیبیند.."  (!؟)  یعنی تا زمانیکه خوابها وروئیا های شوم ونیات مغرضانه و خائینانۀ او در افغانستان تعبیر و  طور نهائی تطبیق نگردد  از انها حمایت به عمل می آورد ودست از مداخله نمیکشد  که نماینگر روشن ارتباطات وپیوند های عمیق مستقیم وغیر مستقیم نظامیان منافق وشیطان پاکستان را با طالبان وسائیر گروه های تیروریستی به صراحت افشاء مینماید. وبه همین منوال پاکستان هم نیز به نوبۀ خود تا کنون نتوانسته است هیچ سندی را مبنی برقطع رابطه وقطع حمایت  خود از طالبان وتیروریسم؛ در هیچ مرجع ومنبع مشهود ومعتبر رسمی وحقوقی وغیره ؛ نشان بدهد؛  و اصلأ در عمل وجود ندارد؛ بلکه صدها وهزاران سند مشهود وزنده وجود دارد که پاکستان به تیروریستها بیشتر از پیش پناه گاه داده ودر تحت حمایت تربیت وتجهیز خود قرار داده است وبیشتر از هروقت دیگر نیزانها را تقویت ورشد داده  امده است . از انرو حاضر نیست این تیروریستهایش مورد حمله وضربه قرار گیرند.

تلاشهای کاذبانۀ پاکستان در راه صلح ورهائیی زندانیها:   پاکستان همیشه نقش چندین بعدی را در سیاستهای خود با طالبان وتیروریسم بازی نموده امده است که هدف اساسی ان در این بازیها استفادۀ ابزاری از طالبان وتیروریستها بخاطر تأمین منافع خود وکشورهای غربی ارزیابی گردیده است. وبه سخن دیگر این حقیقت چنان آفتابی وضاحت دارد که حتا طی مدت دوازده سال است که پاکستان تحت نام مذاکرۀ صلح با آزاد سازی خطر ناکترین تیروریستهای طالبان ؛ عملن به انها روحیه داده وایشانرا ازین طریق به فعالیتهای بیشتر تیروریستی تشویق وترغیب نموده است. وباعث تقویۀ مورال قوی ورزمی وتقویت صفوف انها در عملیات وفعالیتهای ازاد تیروریستی وجنگها گردیده است. والبته طالبان وتیروریستان را  تا ان حدی تقویت مینماید که( ازکنترول ان خارج نگردد وبلای جان ودرد سر به حاکمیت مرکزی پاکستان نباشد و هم مانند ابزاری  بدست پاکستان باشند..!؟)  زیرا؛ یک : _   تاحال ده ها تیروریست خطرناک را به این بهانه ها وتحت نام صلح ومذاکره از زندانها آزاد نموده است وتا الحال معلوم نشده است که انها بعدأ چه شدند وبه کجا رفتند وچه گامی در راه صلح کذاشته اند واین صلح مفقودا لاثر اصلأ درکجاست.؟ واین صلح گم شده از این سر زمینهای پاکستان-افغانستان را چرا دوباره اعاده نمیکنند .آیا این جنایتکاران بعد از رهائی از زندانها دوباره متوسل به سلاح گردیده ضد دولت ها ومتحدین ان قرار نمیگیرند؟؟؟؟؟!بلی! پاسخها مثبت است .  بگونۀ مثال : ملا برادر را بنام معاون ملا عمرویا یک فر درجه یک تأثیر گذار ویک مقام تصمیم گیرندۀ قوی وموئثر در روند مذاکرات صلح  با هیا هوی کر کننده  ومصروف کنندۀ رسانه ها از زندان رها نمودند. نتنها این شخص مانند همه زندنانیان دیگر در همچو قضایا مورد تأید ملا عمر رهبر طالبان افغانی نبوده وتأید نگردیده است بلکه معاون ملا عمر نیز نبوده است. ودر گذشته در زمان حاکمیت طالبان والی هرات بوده که به شکل مبالغه امیز به عنوان شخص مهم وتأثیر گذار وتعین کننده در روند مذاکرات صلح  اورا با اب وتاب ان تبلیغ نموده ومعرفی نمودند که گویا این همهخونریزیهای 35 ساله را  هیچ قدرت جهان نتوانست متوقف سازد ؛ وملا برادر این به اصطلاح (منجی صلح!؟) خود ساخته  از زندان بر امده می اید و خاتمه میدهد. واقعأ هم  یک چیز مضحک است.!؟  که با این موش وپشک بازیهای اغواکننده ومصروف سازی ومغشوش سازی اذهان عامه ی مردم نه پاکستان ونه آقای کرزی میخواهند که صلح در کشورما پیاده شود دو : _  براساس گذارشات ورسانه های معتبر روزانه؛ افزون بر ان رئیس جمهور کرزی وتیم تمامیتخواه او که نیز به اشارۀ چشم وپیشانی پاکستانیها وکرنیلهای شیطان -ای-اس-ای-ره میروند( یعنی به اصطلاح مردم ما ؛ همه را مار خورد وماره بقه...!؟) ؛ نتنها مجرمین را که بالفعل گرفتار مینمایند؛ بعد از مدتی حبس وغسل"تعمیدی!؟"  به ایشان داده وفربه نموده  تحت عنوان " برادران ناراض" دوباره با تحایف  ونوازشها رها مینمایند وبا این جنایتکارانیکه در ارتکاب ده ها جرم  با تلاشهای وطنپرستانۀ قوای امنیتی کشور با لفعل گرفتارشده اند؛ اظهار همدردی نیز میکنند وبه انها بیشتر روحیۀ جنگی وتیروریستی میدهند وبه قاتلین مردم افغانستان هر امتیازی که بخواهند میدهند ومعامله میکنند ودلسوزی همتباری ؛ قومی وقبیلوی وسمتی وخویشی وحتا همسوئی برناموی نموده در رهائی انها تلاش میورزند؛ وهمه را تحت  عنوان   ( تلاشهای صلح!؟    ) نامگذاری نموده وبه این ترتیب به نفع تیروریسم وتقویۀ ان برضد صلح خدمت مینمایند  وبه چشم مردم هم خاک میزنند.ا - سه : _  بگونۀ مثال: برطبق گذارشات ونشرات 8صبح 29/جولای/13- از قول  امیر محمد جمشید ؛ رئیس زندانها وتوقیف گاه های وزارت داخله به طلوع  نیوز گفته است  :   " .  . آقای  کرزی  (550) طالب خطر ناک را بدستور شخص خود از زندانهای افغانستان رها کرده است...(!؟)-  او می افزاید:" یکی از فرمانهای رئیس جمهور که بما رسید فرمان شماره(33) دربارۀ ازادی زندانیانیکه جرم شان علیه امنیت داخلی وخارجی است؛ بود.این قدم بخاطربهبود روند صلح برداشته شده است..." (!؟)- ببنید؛ کسی نیست که از آقای کرزی بپرسد که حتا "نیم گام!؟" هم در راه صلح اگر گذاشته شده باشد کجاست  نشان بدهد؟؟؟ بلکه این واقعیت به همگان چون افتاب روشن گردیده است که برعکس گامهای استوارتر ومتین تری برضد صلح وامنیت وآرامی وتشدید تیرور وتیروریسم وجنگ  در کشور جنگ زدۀ ما گذاشته شده است وبس!؟- اقای کرزی وتیم تمامیت خواه ان چه پاسخی قانع کننده  ومشهود ولمس کننده به  مردم بیدفاع ومظلوم قربان شده در تیروریسم  ؛خواهند داشت؟؟؟   -و دلچسپتر ازهمه هم اینست که؛ آقای کرزی نیز کشته شدن حکیم الله محسود رهبر طالبان پاکستانی را در حملۀ هوائی پهبادهای بی سر نشین امریکائی یک عمل بیموقع ونادرست خطاب نموده است(!؟). مختصر اینکه؛ هراقدام که ضد اعمال دهشت افگنی وجنایات طالبان صورت گیرد؛ تحت نام "تلا تشهای صلح!؟" نادیده گرفته میشود وخنثا میگردد از زندانها رها ساخته میشوند  ومورد عفو قرارداده میشود و یا به حساب قومی-قبیلوی وزبانی ونژادی وسمتی حساسیت نشانداده میشود وجلومجازات های انان گرفته میشود وبا دلسوزی ونوازشها از چنگ قانون رهامیشوند وسبب تقویۀ مورال جنگی وتیروریستی به انها میگردند وانها بدون ترس وبیم وبا دست ازاد به اعمال تیروریستی وجنایانت خود همچنان بیباکانه ادامه میدهند ،زیرا که انها اگر گرفتار هم شوند بزودی رهامیگردند. به این ترتیب چگونه میتوان به جنگ وخونریزها پایان داد و صلح وآرامی را برقرار نمود!؟؟؟؟

چهار: _ قرار یک خبر دیگر از پشاور در 7/اکتوبر/13 خبر گذاری فارس؛ احزاب سیاسی -مذهبی پاکستان  در طی یک مصوبۀ رسمی از دولت ان کشور خواسته اند تا از ائتلاف امریکا در جنگ با تیروریسم خارج شوند. (!؟) -شرکنندگان در این نشست نمایند گان (حزب ملی عوامی-جمعیت علمای اسلام شاخۀ سمیع الحق-"جمعیت علمای اسلام شاخۀ فض الرحمان-مسلملیک پاکستان شاخۀ قاید اعظم- حزب عوامی ملی پشتونخواه - وحزب مردم پاکستان-) حضور داشته اند ودر این نشست  ظا هرأ بر سر مذاکره با طالبان را تأکید داشته اند-  اما این فیصلۀ انها نشاندهندۀ تلاشهای مذبوهانۀ این افراطیون مذهبی در بیرون کشیدن پای پاکستان از از ائتلاف باامریکاست ؛ از انرو پاکستان با امریکا همسوئی نشان نمیدهد ؛ وبلکه برعکس در کنار طالبان وتیروریستان خود قرار گرفته است.ا- پنج: _ قرار یک خبر دیگر ازاسلام آباد؛ فض الرحمان رهبر جمعیت علمای پاکستان خواستار مشارکت طالبان افغان در قدرت شده است.(!؟)- او در سفر اخیرش در کابل ضمن ملاقات  وبحثها با رئیس جمهور کرزی؛ سخنگوی مذکور گفته است که اقای کرزی دردیدار خود با فض الرحمان قول داده بود که (2500) زندانی پاکستانی را آزاد خواهد کرد ...(1؟)-ببینید حد وحدود نامحدود مداخله وتجاوز وحق به جانبسازی ومشروعیت دادن وبیگناه کشیدن طالبان وتیروریستان پاکستانی و انهم در جریان قتل وکشتار وجنایات  سنگین  نابخشودنی در داخل افغانستان توسط باشهامت ترین نیروهای وطنپرست  ودشمن شکن امنیتی ما گرفتار واسیر گردیده اند هیچ سرحد ندارد وبادیده درائیهای بیحیای پاکستانیها رقم میخورد.(!!!) -اما کسی نیست بپرسد که این 2500 زندانی جنایتکارپاکستانی در کشور ما برای چه امده بودند؟؟؟؟؟؛ چه حق وحقوق شان بالای مردم مظلوم ما مانده است؟؟؟؟؟؛  وکرزی چه حق دارد که این قاتلین بالفعل متجاوز به جان ومال مردم وومیهن مقدس ما را و این حق مشروع ومسلم مردم ماررا مانند انکه  از جیب خود لک بخشی کند رها بسازد ؟؟؟ در حالیکه این جانیان نتنها مطابق به قوانین بین امللی باید مجازات شوند بلکه پاکستان باید غرامات جنگ نیم قرنۀ کشتار وتلفات وویرانیهای وطن مارا نیز بپردازد؟؟؟؟- این قاتلین بیگانه پاکستانی به جان مردم ما  امده  تا که توانستند مسلمان کشی کردند وتا که توانستنتد قتل و غارت نموده به پاکستان بردند  وبی اتفاقی و تخم نژاد وزبان پرستی را کاشتند ووطن مارا به خاکستر مبدل ساختند وبه مراد و معراج خود رسیدند وامروز ولی نعمت  سفاک شان "فض الرحمان"  امده صحت وسلامت بدون هیچ پرسان وجویان مانند طالبان دهۀ قبل خود که  تا سمت شمال کشور خاک مارا اشغال نموده بودند ؛ این جنایتکاران نیزدوباره هم شهید وهم غازی وبه خوش وخوشحالی  باید رها هم شوند واحترامانه وبا دلسوزیها وترحم زیاد  به کشور خود عودت نمایند-که اینها همه تلاشها  ی در راه صلح گفته میشود!؟- وامروز زمینه را به حدی مساعد ساختند که هر" چلوی"  دال خورپاکستا نی شعارش همین است  وامده دستور میدهد که  افغانها را سرش چت ومالش لیلام است!؟ چونکه عاقبت حاکمیت  مزدورجهادی!؟ کنونی  وحلقات فاشیستی دست پروردۀ-ای -اس-ای   باید هم  چنین  باشد وهنوز هم از بد بدتر خواهد شد !؟   

شش:_از صاحب نظران میشنویم:  گذارشاتیکه در 11/نومبر/13  در مورد رهائی زندانیان انتشار یافته است ؛ شماری از اعضای مجلس وآگاهان نظامی-سیاسی با نگرانیها اظهار عقیده مینمایند که:".. آقای کرزی بخاطرمصلحتهای سیاسی -قومی وقبیلوی میخواهد زندانیان خطرناک را ازبازداشتها آزاد سازد و.." همچنان روزنامۀ "واشنگتن پست" روز(نومبر/19/13)به نقل از وزارت دفاع امریکا مینویسد که:" حکومت افغانستان میخواهد(80 در صد) زندانیان را از بند آزاد سازد.." آقای امرالله امان  یک آگاه نظامی میگوید : " نگرانی از رهائی زندانیان خطرناک ؛ پیش از این نیز میان مردم افغانستان موجود بود وانها از این رهائی ناراض بوده اند .این معافیت دهی کرزی سبب میشود که این زندانیان بدون تشویش دوباره به صفوف قبلی خود بپیوندند وخاطر جمع باشند که اگربار دیگر بازداشت شدند دوباره رها میشوند..." وسبب تضعیف روحیۀ رزمی نیروهای امنیتی میشود وکاری را که پیش ازاین  با عشق وعلاقه انجام میدادند؛ انجام نمیدهند..."  هفت : _   وبراساس گذارشات همین منبع محترمه خانم شکریه بارک زی نمایندۀ مجلس درزمینه چنین نگرانی دارد   ومیگوید: "   تعداد زندانیانیکه واسطه ندارند وصدای شانرا کس نمیشنود همیشه در زندان میمانند کسی نیست که رها سازد وتوجه نماید...صدای شان بجائی نمیرسد وکس هم نیست که صدای انها را بشنود ودر پی کارهای شان باشد..." شکریه بارک زی این نمایندۀ آگاه مجلس تأکید میورزد ومیگوید : "..این فرمان رئیس جمهور قضا را در افغانستان زیر سوال برد..به دلیل اینکه هیئت جدائی از قضایای افغانستان ومحاکم کشور است ، چهره های از وزارت دفاع، داخله ؛ کارشناسان وکمیسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی شامل این هیئت است که خود نقض قانون اساسی است..."   هشت :  وهمچنان همین منبع در بخشی ازگذارشات خود آورده است که : "..  نقیبالله فائیق عضو دیگر مجلس در صحبتهایش با روز نامۀ ماندگار گفته است؛ : " ارگ ریاست جمهوری بنابر مصلحت های سیاسی وقبیله ای شمارزیادی از زندانیان را رها ساخته است که رهائی این زندانیان برای مردم افغانستان بسیار خطر ناک است... وی می افزاید؛ رهائی بیشتر این زندانیان رها شده دوباره به گروه طالبان پیوسته اند ودر حملات انتحاری که صورت گرفت دوباره سهم گرفتند این زندانیان در کنار ابعاد سیاسی؛ بعد قبیله ای نیز دارند که بار ها محاسن سفیدان امده اند نزد رئیس جمهور واز او خواسته اند که بنابر مشترکات قومی وقبیله ای کسانیرا از زندان رها سازند که آقای رئیس جمهور بارها به چنین کاری دست زده است...".ا(!؟)

 بنآ ، در سخنان اخیری این قسمت بحث ما باید است اذعان نمود که: این ارزیابیها فقط یک مطلب عمده را بما می اموزد و از ان منتج میگردد که:این عملکردها وشگردهای زمامداران قبایلی نمایانگر وبازتا بی از حقائیق عینی  جامعۀ سنتی-قبیلوی است که  باچنین طرز  زمامداریها  که صرفأ سیطره جوئیهای فاشیسم قبیلوی وانحصار قدرت مرکزی یک قومی وانهم متمرکز وغصب شده بدست یک زمامدار قبیله باشد ؛ هم "علت وهم معلول" استبداد-فساد-فجایع-جنایات-قتل وغارت ونسلکشی وزبان ونژاد ستیزی توأم باکوچهای اجباری وغصب جایداد ها وتجاوزات جنسی وغلامی وبردگی که پایه های اساسی سیاسی وفرهنگی انرا  فرهنگ خشونت-تعصب وامتیاز خواهی وبرترجوئی وعدم تحمل وبه حاشیه راندن غیر همتباری وهم زبانی توأم با نفرت وحقارت که سر انجام به فقر وبیداد وظلمت  وعقبگرائی منحط وتسلط خرافات وسنتهای ناپسند و دین قبیلوی متحجرنوع طالبی!؟ بمثابۀ نیرومندترین ابزار وحامی همچونظام قبیلوی  وسائیر عوامل وعناصر بازدارندۀ تکاملی در همچو یک جامعۀ مبتنی برطبقات متخاصم گردیده که باعث تشدید تضادهای اشتی ناپذی ملی  ستم ملی وطبقاتی ؛ تضادهای متخاصم  بین فقر وسرمایه وکار وکار فرما وبهره کشی انسان توسط انسان  ویک نظام غرقه در خون و درفساد وبیمار ومزدور که سرانجام به نمادی از مرتجع ترین نظام قبیله سالاری  غیر مشروع  منجرمیگردد که نظام فاسد فاشیستی حاکمیتهای جهادی وطالبی  و کنونی میتواند بهترین مثال از این زمامداریها را به تاریخ کشور به نمائیش بگذارد...!!!!!و    

 

ادامه دارد.......و

نومبر/12/13


 


November 12th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
علمي و معلوماتي