پوقانه ها وقتی میتر کند.. !
عتیق الله مولوی زاده عتیق الله مولوی زاده

   

پوقانه وسیله بازی اطفال ، از روزیکه پوقانه ها وارد محیط زندگی بچه ها گردید، تا امروز جایگاه خودش را حفظ نموده است،بچه ها در همه جای دنیا عا شق پوقانه ها هستند هیچ تفریحگاه وکودکستانی را هم نمیتوان یا فت که پوقانه

د رآن آویزان نباشد اینکه چرا پوقانه ها برای بچه ها این قدر جالب هستند دلیلش را نمیدانم شاید هم آ سانی کا ر و احساس راحتی باشد که بچه ها با آن دارند و قتی بچه کوچک با دستان لاغرو نحیف ، پوقانه بزرگی را بغل میگیرد و براحتی روی سرش بلند میکند احساس غرور میکند برخودش می بالد که چطور توانسته است پوقانه به آن بزرگی را روی سرش بلند کند ، فکر میکند قهرمان جهان شده و قتی پوقانه را با پا میزند و پوقانه به هوا میرود بازهم احساس قهرمانی مانند فوتبالست ها ی معروف جهان را میکند و قتی پوقانه ها به با لا میروند بچه ها هم خوش دارند با آنها یکجا به بالا برند، وقتی هم فشاری وارد میکنند درچند ثانیه کوتاه بادش خارج میشود ، خلاصه پوقانه ها هم عالمی دارند فضای سرشار از بازی وشادی وشغف برای کودکان ولی و قتی پوقانه ها می ترکند ویا بادشان میرود بچه ها ناراحت میشوند، خوشحالی شان به مانند همان پوقانه ها یکباره افت میکند بجای خوشحالی یکباره غمگین میشوند، باترکیدن پوقانه ها فضا هم تغیرمیکند ، خنده ها تبدیل به گریه ها میشوند اشک ها با نشان غم واندوه ازچشم ها سرازیر میشود و لی بچه ها نمی دانندکه پوقانه ها برای چه کاری ساخته شده اند ، نمیدانند که بزرگان شان برای مصروف نگهداشتن شان، پوقانه هارا به میدان می آ ورند و بعد از مدتی کوتاه باد شان میرودویا می تره کند ... پوقانه هی ترکیده هم به هیچ دردی نمیخورند، تنها جائی که برای شان وجو ددارد زباله دانی هاست ، که برای همیش از صحنه بازی خارج میشوند ، چه فاصله کوتاه از آن پوقانه های زیبا و جلوه ها ی رنگارنگ ، آن همه شور وشغف بچه ها ویکباره هیچ شدن ها وگریستن ها و حسرت ها . .

داستان ملت ما ومردم ما داستان همان پوقانه هاست ازروزیکه اربابان جهان ازسرخ و سیاه از اتحاد شوری کمونستی گرفته تا ا یالات متحده آمریکا وانگلیس مکار، برای رقابت وکشمکش و زورآزمائی ها ، سرزمین بی صاحب مارا انتخاب کرد ند،

برای دل خوشی و سرگرمی مردم بیچاره ما پوقانه هارا به میدان آوردند پوقانه های زیبا ورنگین از سرخ های انقلابی دو آتشه تا سبزهای خوش خط وخال، کوچک وبزرگ در شکل ها وقیافه های مختلف ،.

ابتدا، پوقانه های سرخ درکابل وسبزوسفید ها درپشاور به جولان آمدند وبعدا درتهران وجاهای دیگر وبازیگران اصلی با ،بازی های نمایشی، پوقانه هارا به جولان انداختد ، ومردم بی چاره وخوشباورما با شندیدن خبر پوقانه ها با سراسیمگی وسردگمی، به آنها دلخوش کردند و به جولان پوقانه ها امید وارشدند فکر کردند که همراه باپوقانه ها به سمت بالا وکمال وسعادت و خوشبختی عروج میکنند وبه عزت و شر ف ، استقلال و افتخار دست می یابند ،پوقانه ها و قتی تعداد شان زیادشد فضای نمایش را جالب و دیدنی کردند و ما طفلک ها با همان نگاهای طفلانه چه رقص ها و پای کوبی ها که نکردیم ، چه هلهله و داد و فریاد هورا و تکبیرها والله اکبرها که نگفتیم !!وبازیگران اصلی با دیدن آن همه داد وفریاد شوروشغف ما بی خبران از دنیا ، مست می شدند و باده برسرمی کردند.

پوقانه هائی که برای سرگرمی مردم ما طراحی شده بودند ، عمرشان زیاد بود،بجای چندساعت چندین سال عمرکردند، در میان پوقانه ها چندتای شان معروف و جالب بود ،پوقانه های جمعیت اسلامی ، حزب اسلامی ،حرکت اسلامی ،جبه نجات ملی ، محاذ ملی ، اتحاد اسلامی وحدت اسلامی پوقانه های نصر ورعدو برق و غیره که زود ترازدیگران ترکیدند. و تعداد دیگر از پوقانه های ریز وکوچک دیگر...

باخروج نیروهای  روس از افغانستان نیازبه پوقانه ها کمتر شد

وباسقوط کشور شوراها ، اتحاد جماهیرشوروی، پوقانه های سرخ درکابل ترکیدند ، و ا ز سبزها پوقانه گک های مولوی محمدنبی و مولوی خالص ، هم بادشان رفت هیچ چیزی ازآنها بجانماند، سرانجام پوقانه بزرگ وزیبای استادمعظم ما(جمعیت اسلامی) هم ترکید ، و از آن همه زرق وبرق وجلوه ها ی کذائی دیگر هیچ چیزی باقی نماند و لی بازیگران و معامله گران اصلی برای سرگرمی بیشتر مردم ما برا ی مدت نامعلوم بازهم پوقانه هائی را دو باره باد کردند ودو باره به جولان درآوردند و ما طفک های ریش سفید عمرکرده 50-60 ساله ، به عنوان مردمان با سواد وچیزفهم و مسئول وگاهی هم پر ادعا بازهم به پوقانه های تازه وارد دل بستیم و سرنوشت مردم بی چاره خودرا به دست شان سپردیم که این بار پوقانه گک های تازه به جولان افتیده درد های بی درمان این ملت بی جان وبی نفس را التیام می بخشند وباز هم خیانتی دیگر وجفائی دیگررا در حق این مردم واین قوم مظلوم و بد بخت بنام افغان در سرزمین بنام افغانستان درتاریخ مرتکب شدیم .. و این بازی همچنان برای مدت نامعلوم ادامه دارد .

خدایا به بزرگی خودت بر این مردم غرق درمصیبت رحم کن که تنها توقادرو توانا هستی .

و السلام علی عبادالله الصالحین


July 31st, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
گزیده مقالات