پیام انجمن به مناسبت حلول سال نوعیسوی
انجمن حقوقدانان افغان دراروپا انجمن حقوقدانان افغان دراروپا

 

 

انجمن حقوقدانان افغان دراروپا به مناسبت سال نو 2013 عیسوی عمیق ترین مراتب تبریکات خویش را به افغانان مقیم اروپا،منجمله اعضای انجمن وتمام کسانیکه این تقویم را گرامی میدارند تقدیم میدارد.                                 جهان درحالی سال 2012 را پشت سرمیگذارد که مثلث شیطانی بنیاد گرایان اسلامی ،مسیحی  ویهودی جهان را به تهدید جدی مواجه ساخته است.         تشدید بحرانات اقتصادی احوال ناهنجار را برزنده گی مردمان تحمیل نموده است. شرق میانه وجنوب آسیا درمعرض تغیرات بزرگ جیواستراتیژیک ناشی ازپلانهای سیطره جویان امریکا قرار دارد.                                          خطرجنگ ودرگیری درمناطق مختلف جهان صلح راپرمخاطره ساحته است.     متاسفانه عواقب ناگوار جنگ و درگیریها متوجه بیجاشده گان ومهاجرین است که بانهایت تاسف افغانان دراین ارتباط با احوال اسفبارمواجه میباشند.درهمین هفته گذشته 21  تن ازمهاجران افغان حین رفت وآمد در آبهای یونان هلاک گردیدند. همچنان 8 تن افغانان مهاجر که اکثرشان اطفال بودند به اثرمسدود کردن سرحد تورخم توسط مسئولین سرحدی پاکستان شهید وده ها تن دیگربه اثر لت وکوب  زخمی گردیدند وخطرات جدی متوجه سایربیجاشدگان ومهاجرین افغان میباشد. انجمن حقوقدانان افغان دراروپا ازتمام نهادهای اجتماعی، مدافعان حقوق بشر و جوامع مدنی افغان میخواهد که دردفاع ازبیجاشدگان ومهاجرین افغان صدای شان را رساترساخته وبه خاطردفاع ازحقوق اقلیت افغان دراروپا، درین قاره متحدانه عمل نمایند.                                                                     انجمن بارجعان به آینده نگری وامید به فرداهای بهتر( صلح ،آرامش ووحدت ملی ) برای افغانان ،همراه باتمام کسانیکه به استقبال سال نو عیسوی میروند، صحت سعادت وموقیت آرزو مینماید.

                                                      بااحترام

                                         پوهاند دکتورغلام سخی مصئون                                                    

    رئیس انجمن حقوقدانان افغان دراروپا

 


December 31st, 2012


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بیانات، پیامها و گزارشها