پیام بمناسبت عید سعید اضحی
انجمن حقوقدانان افغان دراروپا انجمن حقوقدانان افغان دراروپا

 

انجمن حقوقدانان افغان دراروپا به مناسبت حلول عید اضحی (عید قربان) بهترین مراتب شادباش ومبارکباد خویش را به مسلمانان جهان ،هموطنان عزیز،  افغانان مقیم اروپا و اعضای انجمن تقدیم میدارد.

عید قربان وایام متبرک آن  مبین فلسفه ابراهیمی بخاطرایثاروقربانی در راه حق ،حقیقت وعقیده وآرمان منبعث آز آن میباشد وبما میآموزد که جانبدار حق وعدالت باشیم وبخاطر تحقق این آرمانهای مبارک با ایثار وفداکاری تلاش نمائیم.

بدینرو برما واجب است که همیش به تاسی از فلسفه والای ابراهیمی درمبارزه تاریخی نور و روشنائی ،حق برباطل ،بخصوص دراحوال کنونی که سونامی بنیاد گرائی و نیروهای شرارت بین المللی بحیث یک چلنج در برابر ارزشهای والای انسانی قرارگرفته است، به مثابه مدافعان صادق نور وروشنائی باشیم. ازحق وحقوق مردم افغانستان که متاسفانه روز تا روز در اثرتداوم جنگ اعلان ناشده پاکستان دروجود طالبان وسایر گروهائی تروریست وبالاثر سیاست های کجدارو مریز امریکاـ انگلیس ونبود دولت کارا وآلوده با فساد،بخاک وخون کشانیده شده و قربانی میدهند وهست وبود وتداوم افغانستان درمعرض خطرات جدی قرارگرفته است. باید قبل ازهروقت دیگرازحق حاکمیت ملی ، استقلال ،تمامیت ارضی ،تجزیه ناپذیری وحق افغانستان بخاطرگذار به شاهراه بازسازی ،ترقی وتمدن قاطعانه دفاع نمائیم .

خوشبختانه باتمام غبارهای تاریک که به مشاهده میرسد،نسل جوان وبالنده افغانستان با جسارت،ایثار وفداکاری دربرابر دروازه  تاریخ قد بر افراشته ، که مایه اساسی امیدواری مردم ما به آینده وطن شان میباشد. استدعا داریم همان طوریکه درعرصه های مختلف سپورت اعم ازفوتبال ،کریکت وسایرسپورتهای جمعی وفردی قهرمانی را از آن خود ساخته اند، باچنگ زدن به وحدت ملی که موجودیت افغانستان در گرو آن است. صدای ملت مستضعف اما متحد وباغرور شان را بلند نمایند ودر دفاع از ارزشهای والای انسانی ،صلح ، دموکراسی ،برابری وبرادری باصفا وصمیمیت بخاطر دولت مشروع ملی مبتنی براراده ئی مردم وحاکمیت قانون تلاش نمایند.

                                                       بااحترام

                      

                                            پوهاند دوکتور غلام سخی مصئون

                    رئیس انجمن حقوقدانان افغان دراروپا
October 13th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بیانات، پیامها و گزارشها