پیام بمناسبت هشتم مارچ روزهمبستگی بین الملی زنان
انجمن حقوقدانان افغان دراروپا انجمن حقوقدانان افغان دراروپا

سال 2013

انجمن حقوقدانان افغان دراروپا بهترین مراتب شادباش خویش برای زنان و بخصوص زنان افغان ومنجمله زنان حقوقدان تقدیم میدارم.                            درگرامی داشت وتبجیل ازین روزگرامی ما  درواقع به نیمی ازپیکری بشریت ادای احترام مینمائیم که موجودیت شان به جهان ما معنی وتداوم بخشیده است.    درحالیکه ببرکت کار،استواری وحضورشجاعانه زنان میتوان ازواقعیت انکار ناپذیر حضورزنان درجامعه افغانی صحبت کرد  اما متاسفانه کماکان حقوق آنان مورد آماج عقبگرایان دیوبندی ، قم و ارعابیون عرب قرار دارد ودرمجموع تهجرگریان مذبوحانه تلاش مینمایند تا دربرابر حضور زنان درجامعه سنگ اندازی نمایند.                                                                              تشدید خصومت علیه زنان واعمال جنایات قرون اوسطائی درحالی به زن افغان تحمیل میگردد که آنان طی سالهای آزگار،مشقت اساسی جنگ وبحران رامتقبل گردیده اند.                                                                                 انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بهترین نحوه ارجگذاری به مقام زن را درآن میبیند تا قاطعانه دردفاع ازحقوق حقه شان قرارداشته ویکجا با سایر نیروهای مدنی، متمد ن ومترقی ازداعیه انسانی وبرحق زنان دفاع نماید وهمزمان از جامعه جهانی وموسسه ملل متحد بخواهیم تا ازین داعیه انسانی که جوهر اعلامیه جهانی حقوق بشربه حساب میآید دفاع نمایند واز معاملات پشت پرده وزد وبند های سیاسی بر علیه حقوق زنان جلوگیری نمایند.                          موجودیت وتداوم افغانستان درگرو سهمگیری نیمی از پیکراساسی جامعه افغانی یعنی زنان میباشد، بخاطرحفظ، تداوم ،آبادی وسربلندی افغانستان درگام اول باید به زنان احترام گذاشت وازنقش آنان درجامعه دفاع وحقوق شان رعایت گردد.

                                                                       بااحترام         

                                                  پوهاند دکتورغلام سخی مصئون

                                             رئیس انجمن حقوقدانان افغان دراروپا

 


March 8th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بیانات، پیامها و گزارشها