پیام به مناسبت روزهشتم مارچ ، روز بیدار زنان افغانستان
فرزندان حزب دموکراتيک خلق افغانستان مقيم در ايالت بريتش کلمبيای کانادا فرزندان حزب دموکراتيک خلق افغانستان مقيم در ايالت بريتش کلمبيای کانادا

 

         ما فرزندان حزب دموکراتيک خلق افغانستان مقيم در ايالت بريتش کلمبيای کانادا ، روز هشتم مارچ ، روز بیداری زنان افغانستان و انعقاد پيمان همبستگی آنان را با زنان سراسر جهان، در راه حصول آزادی وتأمين حقوق و آزادی های دموکراتيک شان درتمام عرصه های زندگی ، به پيشگاه کليه زنان رنجديدۀ افغانستان و جهان ؛ بويژه به رزمندگان سازمان دموکراتيک زنان افغانستان و رهبر و موسس آن سازمان، بانوی مبارز دوکتور اناهيتا راتبزاد ، که تمام دوران زندگی پربارش را در امر آزادی و سعادت انسان صرف نمود و در دشوار ترين شرايط ، در کشور عقب نگداشته شدۀ مرد سالار مان ، پرچم مبارزه عليه زن ستيزی را برافراشت و با قبول هرنوع تهديد ، تخويف و قربانی ، کبوتر صلح را بعنوان آزادی زنان ميهن مان ، به پرواز درآورد و يک نسل مبارز را تربيت و به جامعۀ افغانستان تقديم نمود، تبريک و تهنيت می گوييم.

         همچنان برای داکتر صاحب گران ارج که درشرايط و اوضاع موجود در ديار غربت همواره فرزندان اصيل ، معتقد و متعهد ح. د. خ. ا و سازمان دموکراتيک زنان افغانستان را درمسير کار و فعاليتهای حزبی و سازمانی شان کمک ، هدايت و رهنمايی می نمايند، قدرت و توانمندی بيشتر کار را توأم با صحت کامل و طول عمر و برای ادامه دهندگان راه رزم و پيکارش موفقيتهای شايان را در زمينۀ آزادی کامل زنان و مردان ميهن مان از پنجه های خونین نظام مرد سالاری و فتنه گری های شب پرستان خفاش و حاميان منطقه يی و بين المللی شان آرزو می نماييم.

         همين گونه ياد آن زنان قهرمان را که درراه آزادی و بدست آوردن حقوق حقۀ زنان کشورمان ، تهديد و توهين شدند ؛ تکفير و تحقير گرديدند ؛ ترور وبه شهادت رسيدند؛ ولی از راه انتخابی خويش برنگشتند؛ گرامی می داريم و به روان پاک همۀ آنان، درود می فرستيم !

فرخنده باد ، هشتم مارچ ، روز ميثاق همبستگی زنان سراسر جهان

                                              مورخ : 2013 ـ 3 ـ 8 ونکوور کانادا

 

 


March 10th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بیانات، پیامها و گزارشها