پیام به نخستین همایش ائتلاف احزاب وسازمانهای دیموکرات وترقیخواه افغانستان در خارج از کشور
شورای افغانان مقیم دنمارک شورای افغانان مقیم دنمارک

په دی ویریږم چی ناښاد به شی

                                    که د زمانی د طوفانو

                                                 سره یو نشی

  نو 

برباد به شی!

با ابراز امتنان از دعوت شما؛ از آنجایکه تدویر جلسه معطوف به سازمانهای سیاسی است که در داخل افغانستان حضور دارند ودر اینگونه ائتلاف ها احتمالاً برای شورای افغانان مقیم دانمارک به مثابه یکنهاد اجتماعی شاید وظیفۀ خاصی مطرح نباشد، اما بنابر موجودیت وجوه مشترکفراوان با همی بین منوران افغان و احترام به مدعوئین گرامی و قرارداشتن افغانستان در منجلاب کنونی که هست وبود آن مطرح است، نسبت به هر اقدامی که در رابطه با وطن ومردم مطرح باشد، نباید بی تفاوت بود؛ بدینرو شورای افغانان مقیم دانمارک در حالیکه یک نهاد اجتماعی است اما به هیچوجه به اصطلاح ارگان بیطرف نیست ودرمبارزۀ تاریخی جاری علم وجهل،از بدو تأسیس تا اکنون، از نورو روشنائی در برابر ارباب جهالت دفاع کرده و مواضع مستقلانۀ خویش را بازتاب داده وپیوسته مدافع افغان وافغانستان بوده وخواهد بود .

 

دوستان گرامی! درحالیکه بالاثر مداخلات گستاخانۀ پاکستان،دسایس ایران و سیاستهای کجدارومریز انگلیس وامریکا، آتش جنگ خانمانسوزدرسرزمینما دوام داشته؛  هست وبود افغانستان در منجلاب بازیهای جدید وجاری منطقوی وجهانی در معرض خطر قرار دارد و بنیاد گرائی اسلامی بر خاسته از دیوبند، قم ووهابیون عرب،به مثابه چلنج وتهدید دربرابر گذار افغانستان به شاهراه بازسازی،ترقی و مدرنیسم قرار دارد ودر نبود یک دولت مشروع وملی،رسالت بزرگی در برابر روشنفکران وروشنگران افغان مطرح است تا در جواب چه باید کردتاریخی پاسخ دقیق، منطقی ومتناسب با احوال خونبار افغانستان ومردم مستضعف آن ارائه گردد. ارائۀ جواب دقیق به این پاسخ توسط نیروهائی متصور است که با دگراندیشی وروشنگری،بدون چشم داشت به قدرت وبازی های ملوث آن(قدرتیکه عطیۀ بیگانگان است)به حیث مدافعان واقعی حقوق مردم،پاسداران موجودیت وتداوم افغانستان آزاد،آباد،سربلند وتجزیه ناپذیر و واحد باشند. اتکاء به منافع ملی وچنگزدن به وحدت ملی، دیموکراسی و عدالت اجتماعی،ترقی ومدرنیسم نصب العین کارشان بوده وطرح نووفردای نو را بدون چسپیدن به گذشته با تجسر وتعقل مطرح نمایندو طیفهای وسیع وگستردۀ مردم را بسیج سازند. به آرزوی پیروزی های شما در این عرصه.

با احترام.

 شورای افغانان مقیم دنمارک


March 26th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بیانات، پیامها و گزارشها