پیام عید
نوشته نذیر ظفر نوشته نذیر ظفر

 لویزیانا 13/08/07

شد روزه ختم و آمده بر ما پیام عید

ساقی بده پیـــــــالهء رنگین بنام عید

شیرینی و نقل عید حلاوت نمی دهد

کام مرا که تشنه بود بــــهر جام عید

باد صبا به دلــــــــــبر آزرده ام بگو

تا بس کند خشونت خود را بشام عید

گر بخت من به وصلت دلدار واشود

خواهــــــم بدور یار بگردم تمام عید

آغوش باز در ره ئ جانان ستاده ام

شاید قبـــــول خویش نماید سلام عید

 

 

 

 
August 11th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان