پیام نوروزی
انجمن حقوقدانان افغان در اروپا انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 

 

 

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا حلول سال نوهجری شمسی سال 1392 و جشن باستانی نوروز را برای تمام کسانیکه آنرا گرامی میدارد،هموطنان عزیزما ، افغانان مقیم اروپا ، هممسلکان گرامی واعضای انجمن تبریک وشادباش گفته،  صحت وسعادت شان رامتمنی است.

نگاهی به سالیکه به اتمام میرسد بیانگر این واقعیت تلخ است که ارزشهای مندرج درقانون اساسی وقوانین نافذ که بازتاب اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی ناشی از آن است،بطورخشن پایمال میگردد ومتا سفانه ما در حالی به استقبال سال نومیرویم که حقوق اساسی مردم ودستیابی به صلح و ثبات کماکان به مثابه سراب دست نیافتنی قرار دارد، حق حیات مردم را نه تنها جنگ وانتحاریهای ضدانسانی وضد اسلامی به خطر انداخته بلکه جان ومال مردم مورد دستبرد ناقضان زورمند قرارداشته وفجایع ناگوار بدون بازپرس باقی مانده ویا درتاروپود سیستم فاسد قضائی کتمان میگردد.

غضب حقوق ملکیت مردم،تعرض به حیثت وناموس آنان،آدم ربائی وحوادث هولناک سنگسار وزنده بگورساختن زنان توسط ناقضان بی آزرم حقوق بشر انجام مییابد.                                                                                      فقدان حاکمیت قانون،ضعف ارگانهای حراست حقوق وسیستم فاسد قضائی باعث گردیده که متجاوزین برحقوق مردم گستاخانه تر عمل نمایند.   افزدوبرآنچه تذکاریافت جنگ خانمانسوز وعواقب دهشتبار آن افغانستان را در منجلاب خطرناک کشانیده وهست وبود آنرا مداخله پاکستان،دسایس ایران و سیاستهای دوپهلوی امریکاـ انگلیس درمعرض خطرقرار داده است.   بنیادگرائی برخاسته ازدیوبند،قم وارعابیون عرب به مثابه تهدید جدی دربرابر گذار افغانستان به شاهراه بازسازی وترقی عرض وجود کرده است.              بدینرو انجمن به مثابه نهاد مستقل مسلکی وغیروابسته به احزاب وسازمانهای سیاسی رسالت خود میداند تا ازحقوق مردم وهست وبود افغانستان دفاع و

 

ناقضان ودشمنان را قاطعانه افشاء نماید.                                  بسیارضروراست تا در رابطه به سال نو ونوروز ازمحیط زیست وحقوق مردم در رابطه که بسیار بی رحمانه پایمال گردیده یاد دهانی نمایم وازسلامت محیط زیست، سرسبزی وشادابی افغانستان دفاع نمائیم .

به هرحال با تمام غبارهای تاریک واحوال ناگوار، به اساس عنعنه خجسته نیاکان به استقبال نوروز این جشن باستانی خود میرویم وقدوم سال نو را گرامی میداریم و استدعا مینمائیم که :

                         ازین فرخنده فروردین وفرخ پیک نوروزی

                        نصیب ملت افغان  سعادت باد و پیروزی

 

                                                                بااحترام

                                             پوهاند دکتورغلام سخی مصئون

                                         رئیس انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 


March 21st, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بیانات، پیامها و گزارشها