پیام همایش اروپایی زنان افغان بمناسبت هشتــم مــارچ روز بــیــن الـملـلی زن !
دفترمطبوعاتی همایش دفترمطبوعاتی همایش

 

همایش اروپایی زنان افغان درهالند بمناسبت روز جهانی زن (هشت مارچ)صمیمانه

ترین تبریکات خویش را به تمام زنان جهان مخصوصاً زنان رنج دیدۀ افغان تقد یـم

داشته و خواهان محو خشونت واستبداد برعلیه زنان درجهان وافغانستان میبا شد .

      زنان افغانستان که رنج های زیادی راطی سالهای جنگ متحمل شده اندوتاکنون

زن ستیزان ازهیچ نوع ظلم وشکنجه دربرابرآنان دریغ نکرده اند ، اکنون باموجودیت

ارگان های حقوق بشر،سازمان های ملل متحد،مدافعین حقوق زنان درکشور،ظلم و

ستم،ازدواج های اجباری، تبادله دربرابرحیوانات به آنان رواداشته میشود

که میتوان بطورنمونه ازیک تعداد آنان نامبرد.

      دختر15 ساله  درولایت دایکندی مورد تجاوز جنسی قرارمیگیرد.

      دختر14 سالۀ دیگری ازسوی مدیر جنایی ولسوالی نهرین باتجاوز

جنسی روبرو شده که برای افغانان بسیارننگین بوده، زیرا مرجع عدلی که چنین

باشد ملت ستم دیدۀّ افغانستان عرض و شکایت خویش را کجا برند ؟

       دختر جوان دیگری باشندۀ ولایت نمیروزکه از سوی پدر و برادرانش به مبلغ

یکصد هزارافغانی بخاطرپرداخت پول مواد مخدر فروخته شده و بعداً ازسوی شوهرو

مادر شوهر تحت شکنجه و ظلم قرار میگیرد.

      کشته شدن طفلک معصوم بنام (سینا) درولایت هرات بدست گرگان اختطافگر

      دختر9 سالۀ دیگری بنام پری گل دربدل ده گاوو مبلغی بنام ازدواج برای مرد

هفتاد ساله فروخته شده وهزاران جنایات دیگرکه لازم به تشریح آن نیست زیرا همۀ

هموطنان مان ازطریق رسانه ها اطلاع حاصل نموده و درجریان هستند.

         لهذا همایش اروپایی زنان افغان درهالند ازتمام مدافعین حقوق بشرونهادهای

اجتماعی، وزارت امور زنان، سازمان ملل متحد، روشن فکران،عالمان دینی

اتحادیۀ اروپا ، شخص سرمنشی ملل متحد، تا قاضا بعمل میاوردتا بخاطـر

محو خشونت علیه زنان مبارزۀ نموده و نگذارند که زنان ودختران افغانستان

بیشترازاین مورد شکنجه وظلم قرارگیرند.چه زنان نیمۀ ازپیکریک جامعه

بوده بدون موجودیت آنان درفعالیت های اجتماعی، جامعه ناتکمیل وباعث

عقب مانی کشورعزیزمان ازکاروان تمدن خواهد بود.

 

                            هیت رهبری همایش اروپایی زنان افغان درهالند

                                                  1/3/2013


March 2nd, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بیانات، پیامها و گزارشها