پیام همبستگی و حمایت
فرهنگیان ارزومند  از کانادا فرهنگیان ارزومند از کانادا

 

پیام همبستگی و حمایت جمع بیشماری وطندوستان ، جوانان و فرهنگیان  از کانادا از کاندیداتوری محترم دوکتور اشرف غنی احمد زی و معاونین محترم ایشان  

  به پیشگاه کمسیون مستقل  انتخابات ریاست جهوری  اینده ی کشور؛
به پیشگاه شما احترام میگذاریم و ارزو می بریم سلام ما را علیک فرمایند.
طوریکه آگاه شدیم محترم دوکتور اشرف غنی (احمدزی) خویش را به شمول دومعاونینش محترم جنرال عبدالرشید (دوستم) و محترم سرور (دانش) به مثابه کاندیدان  قابل پذیریش برای قاطبه ی مردم کشور به ریاست جمهوری اینده   افغانستان کاندید نمودند و درخواست خویش را به ریاست مستقل انتخابات تقدیم داشتند. ارزو میبریم که پیروزی و کامگاری به استقبال ایشان بیاید که موفقیت انها درین امر سرفرازی مردم افغانستان چون خورشید میدرخشد و کشور از چنگال بی رحم تنظیمی ،رشوت، فساد و بی عدالتی در صورت پیروزی شان بیرون می اید و بیداد دیگر سایه ی شومش را بالای میهن عزیز ما نمی گسترد.
افغانستان عزیز مدتی بیش از سی سال است که در اتش جنگ شعله ورمیسوزد  و جنگهای تنظیمی هنوز هم  بیداد  میکند اگر وضع بدین گونه ادامه پیدا نماید اینده مردم تیره و تار است.
برای نجات کشور از ین ورطه  و رفتن به سوی ترقی و پیشرفت، سعادت مردم را در پی داشته و انتخاب انها و گزینش شان در مقامات مشخص تعیین شده اساب سعادت ملیتهای با هم برادر میهن را بر اورده می سازد. ما از همین اکنون پشتبانی خویش را ابراز میداریم و ارزو مندیم پیروز مندانه از عرصه بیرون برایند و در قطع و قلع فساد،بی عدالتی ،جنگ و برادرکشی نقش انسانی خویش را ادا نمایند و وطن را از فساد گسترده که در جهان به مثابه ی کشورفاسد  درجه اول  شهرت دارد بیرون براورند.
موفق باشند.
جمع بیشماری وطندوستان ، جوانان و فرهنگیان ارزومند  از کانادا

 


October 14th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بیانات، پیامها و گزارشها