څلوریځه
الحاج الھام الدین قیام الحاج الھام الدین قیام

 
 
له دښمن نه دښیګڼی،توقُع بیځایه کاردی
دښمن په زارۍ ندئ،تضرُع بیځایه کاردی
 
له ھرچانه ځان ټیټ بلل په کاردئ،خودښمن ته
سړئ کمزورئ ښکاري،تواضُع بیځایه کاردی
 
 
۲۲/۱۰/۲۰۱۳

October 22nd, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان