چاره دیگر!!
عتیق الله مولوی‌زاده عتیق الله مولوی‌زاده

بجای توافقنامه امنیتی

 

اگر حدودا به سی سال گذشته تاریخ سرزمین خود برگردیم ، درآن زمان هیچ کسی باور نمیکردکه سرنوشت این ملت در آینده نه چندان دور به این رسوائی بکشد ، البته این بدان معنی نیست که اوضاع واحوال کشور درسی سال قبل درست ودلخواه مردم مابوده است ، ولی آن حال واحوال با همه کمبودها و بدبختی هائیکه داشت یقینا به افتضاح و رسوائی امروز نبود.

امروز کشکول گدائی بنام این ملت همه جا رسید و از گبر وترسا و یهود نصارا مومن کافر تقاضا شد که برای عمران وآبادی سرزمین ویران شده بنام افغانستان دست بجیب کنند و هرچه د رتوان دارند برا ی نجات مردم فلاکت زده افغا نستان کمک وخیرات بنمایند بیچاره مرد م دنیا با خوشباوری زیاد برای گردآوری خیرات وصدقات کنفرانس های متعد د بنام کنفرانس لندن وتو کیو بن و... برگذار نمودند ،

هیآت افغانی بشمول وزرا و کابینه کرزی برا ی حضور در کنفرانس گدائی و کنفرانس رسوائی مردم افغانستان چنان با سروقیافه ها ی شیک و آرایش شده حاضر می شدند که گویا برا ی گرفتن طلب و قرض خودشان از مردم جهان حضور یا فته اند ...

پول های کلان و قابل تو جه هم داده شد ولی فساد دستگاه حاکم و حکومت بی مایه کرزی چنان بیداد کرد که بخش اعظم آن همه پولها به جیب خا ئنین و دزدان بی شرف وبی وجدان افتاد که برا ی خود شان د رداخل وخارج کشور سرمایه گذاری کردند ،

امروز بعد از یازده سال حکومت کرزی فاصله بسیار زیاد بین اقلیت دزد و فاسد حاکم وابسته به کرزی و اکثریت مردم ناتوان و گرسنه و مریض موجود است ، اقلیتی که برای تفریح شب جمعه ها حد اقل به دبی و قطر میروند تا آلمان فرانسه وکانادا، اقلیتی که برای مداوای سردردی خودشان به دهلی و بیمارستان های مجهز آلمان وفرانسه تشریف میبرند و اکثریتی که توان رفتن به هیج جا راندارند و با دعا وتعویذ ملا امام مسجد دلخوش میکنند که انشا الله سرطان خون شان را با چو ف وکوف ملا مسجد شفا می یا بد ... وهزاران درد ومصیبت وبدبختی دیگر که شمارش همه آنها مستوفی میخواهد...

امروز به بهانه دیموکراسی قدرت سیاسی و اقتصادی کشور در دست چند تن آد م بی سواد زورگو و خائن، دزد متمرکزگشته وهرکدام د ر منطقه و بخشی از کشورما بصورت غول مافیائی زور و زر، سرنوشت مردم را در دست گرفتند و به عنوان شخصیت های جهادی ملی و مطرح در کشور اظهار وجود میکنند ، ساحه قدرت ونفوذ این آقایون به حدی گسترش یافته است که اکثرا تصامیم نهائی بجای مردم را ایشان اتخاذ میکنند.

این ستنگ غولها یکجا میشوند رهبرجمعیت اسلامی تعین میکنند و برریش هرچه آدم باسواد روشنفکر و باوجدان در جمعیت اسلامی است می خنندند بیجاره بندگان صالح جمعیت اسلامی که از ترس خداو از شرم مردم نه دزدیدند و حساب بانکی ندارند ویا اگر هم دارند خالیست از ناچاری و ناتوانی مجبور میشوند درکناراین غولدنگ ها با یستند و به عنوان تاکیدسرتکان دهند شمارا به خدا سوگند انتخاب صلاح الدین ربانی جوانک عیاش مست باده نوش به عنوان رهبر جمعیت اسلامی افغانستان و رئیس شورای صلح ، خود افتضاح در تاریخ مملکت نیست ؟!

گذشته ازاینها وقتی این غولهای بی رحم گرد هم می آیند وبرای تامین منافع خود شان ،آدمکی را برای کاندیدای ریاست جمهوری تعین میکنند بازهم نشان این است که این باند مافیای قدرت وثروت از سرمردم ما دست بردار نیستند ومیخواهند در آینده کشور حرف اول را بزنند وقتی کرزی به عنوان رئیس جمهور نمیتواند عطا مزاری معلمک سپورت رااز ولایت مزار شریف تبدیل کند عبدالله عبدالله بیچاره که به هیچ گونه جرئت نمیکند که موضع تبدیلی ایشان را در خیال خودش بیاورد ،پس آمدن جناب عبدالله به عنوان رئیس جمهورآینده کشوربه معنی حاکمیت مطلق عطا مزاری در مزارشریف است آنگاه بقیه زمین ها ئی که هنوزتصاحب نشده بدون قید وشرط درملکیت ایشان د رمی آید واین غول بنام استاد عطا به عنوان خدای کوچک ولایات شمال تبدیل میشود بخصوص که بخت جنایتکار دیگری بنام دوستم درحال افول است وموازنه قدرت به نفع عطا درمنطقه تغیرمیکند عین همین داستان به صورت بد تر ش درکابل و پنجشیر شمالی وقندهار زیرا با پیروزی این ائتلاف همه قلدران زورگیر منطقه ،تحت الحمایته مارشال بیسواد پنجشیری به صحنه برمیگردند و دمار از روزگار مردم میکشند و باز هم عین همین داستان در هرات که اگر کفتارپیر استاد بزرگ به صحنه بیاید و بازار امیران، با فرهنگ فرسوده امارت وامیر صاحب دوباره احیا شود معلوم است که روزگار مردم هرات چه میشود !.

داستان گل آ غا شیر زی به عنوان متحد کرزی و برادران شاه دزد ش که بازهم میخواهند ریاست جمهوری را به عصرخانواده تیمورشاهی وفرزندانش تبدیل کنند سرجایش باشد .

وقتی با مرور کوتاه بگذشته این ملت آنچنان وآینده اش این چنین دیده مشود که امیدی به بهبودی به حال واحوال مردم درد مند ما به نظرنمیرسد .

گروهای سیاسی وروشنفکران از چپی های مارکسیست گرفته تا اخوانی های مجاهد هرکدام به نحوی امتحان خودشان رادادند و جذابیت بیشتری بعد ازاین برای مردم ما ندارند البته پرروئی وبی حیائی افرادی مانند احمد شاه احمدزی که با وجود ملیونها دالر دزدی وخیانت های افتابی بازهم حزب اقتدار اسلامی درست میکند وباز هم سخن از تشکیل حکومت اسلامی میگوید واقعا جرئت وبی حیائی احمدشاهی میخواهد!!.

درنتیجه شکست سیاسی کمونست ها واخوانی ها درکشور،غولهای گرسنه وزندانی از طویله خانه های بنام مدارس، درپاکستان که سالیان سال را بصورت زندانی د رانزوا وتوهین تحقیر به سر برده بودند، با تحریک وحمایت آی اس آی باخیال تاسیس امارت اسلامی وارد میدان شدند این غولهای گرسنه برا ی فروکش وتسکین درد توهین و تحقیر خود در گذشته هرجا آدم باوقار وباعزت و پاک وبا نظافتی را دیدند بی درنگ دره زند وبا بی رحمی به شلاق بستند،و با رعب وکشتار و قساوت وبی رحمی حاکمیت وحشیانه خودرا بنام امارت اسلامی در بخش های ازکشور تثبیت کردند واکنون این غولان بی فرهنگ با زیر فشار قرارگرفتن بیشتردر میدان جنگ به جنون و جنایات بی سابقه دست میزنند و با انفجار درمناطق مسکونی وکشتار بیگناهان به فضای وحشت وجنایت درکشور می افزایند ...

اکنون که ایالات متحده آمریکا ومتحدینش که میخواهند رفع تکلیف کنند واز کشورما خارج شوند سرنوشت ملت ومردم ما بعد از خروج آنان به منزله کابوسی تبدیل شده است که مردم بیچاره و ناتوان مارا به شدت رنج میدهد که اگر بعد ازخروج نیروهای بیگانه غولهای طالبی با حمایت پاکستان والقاعده بر مردم بیدفاع و بیچاره ما حمله کنند این بار زیر شلاق این جانیان سفاک ودد منش چه خواهند کرد بخصوص این بار که مقاومتی درکارنیست این بار ناموس مردم بیجاره به عنوان کنیز های به اسارت درآمده تقدیم نیروهای ازبک و چچن وعربی وپنجابی خواهد شد !! زیرا در آ ن روزگار این غولهای مافیائی قدرت وثروت مزاری وپنجشیری وهزاره گی وهراتی دیگر حضوری نمی داشته باشند، اینبار تراکم سرمایه در داخل وخارج از کشور برای اینها اجازه نمیدهد که باز هم دست به سلاح ببرند واز مردم بیچاره وبدبخت ما دفاع کنند و مزید بر علت های دیگر ....

سوال اساسی اینجاست که چه باید کرد

آیا امضا موافقتنامه سیاسی با آمریکا میتواند مشکل مارا حل کند و یا اینکه امضا موافقتنامه امنیتی بیشتر برای تامین منافع آمریکا ست تا منافع افغانها ، باید متوجه باشیم که همین اکنون ایالات متحده آمریکا با همه ساز وبرگش در کشور ما حضور دارد ولی مشکل امنیت هم چنان سرجایش باقیست و هرروز مردم ما در خیابان های کابل قربانی بمب ها ی طالبی میشوند .پس را ه چاره چیست ؟!

باتوجه به بررسی مختصر ازوضعیت کشور در شرائط گذشته وحال ،ایجاب میکند که مجلس لویه جرگه بجای تصویب امضا موافقتنامه پیشنهاد الحاق کشور را بخاک ایالات متحده آمریکا به عنوان چندمین ایالت از ایالات متحده آمریکا در آسیا به دولت آمریکا پیشنهاد بنماید و استقلال کشوررا برای یکصد سال آینده رسما تعطیل اعلام کند

ایالات متحده هم بابزرگواري ومرحمت خويش الحاق اين خطه از كره زمين بنام

 

افغانستان را به امبراطوري يكه تاز دوران به عنوان يكي از ايالات خودش

در آسيا بيذيرد وهر چند سال يك نما ينده و به اصطلاح گور جنرال خودش

را به كابل اعزام كند عزل ونصب والي هاي كشور هم مستقيما از جانب همان

گورجنرال صورت بگيرد و همه چيز بصورت حساب شده از نقط صفر آغازگردد

که اگر بعد از یکصدسال این کشور توانست سرپای خودش بایستد و ازاین وضعیت ناهنجارورسوائی نجات یاید میتواند دوباره به عنوان کشور مستقل در صحنه جهانی عرض وجود کند . وگرنه شمارا به خدا این استقلالی که اکنون ماداریم که همه چیزما بدست خارجی هاست بودجه ما را آنها تعین میکند خوب وبد مار آنها تعین میکنند این استقلال چه بدرد بی میخورد خوب است نداشته باشیم استقلال عزت میخواهد شرف میخواهد اراده میخواهد اینها را که الحمد لله سالها قبل ازدست داده ایم حالا چرا بانامش خود مان را فریب میدهیم وبا چیزیکه نداشته ایم دل خوش میکنیم

خوبی های این طرح :...

وقتي  چنين كاري شود و ايالات متحده آمريكا هم رسما قبول كند اولا ازنظر

سياسي او ضاع تغير مي كند ديگر براي كرنيل امام ها و حيمد گل ها وجنرالهای پنجابی   وكلاْ سازمان هاي جاسوسي كشورهاي همسايه آسان نخواهد بود كه به

راحتي بادم شير بازي كنند آنگاه تكليبف ملاعمر وملافضل الله وایمن الظواهری وغیره

هم معلوم ميشودكه ايشان چكاره اند و در كجا تشريف دارند و قبول كيند

همان حميد گل با كستاني خودش همه آنهارا به عنوان خوش خدمتي مرگ موش

خواهد داد و منطقه را از شر اين اشرارپاك خواهد ساخت...

واما در بعد داخلي:

  دزدان افغانی غربي آمريكائي ارويائي هم كه به عنوان كارشناس

متخصص به افغانستان تشريف مي اورند همراه با سائرمسئولین دولتی   در صورتيكه بدانند كه بعد ازين

براي ايالات متحده كار ميكنند و تحت نظرمستقیم   قرار دارند و شايد هم روزي

 

مورد باز برس قرار بگيرند به آساني جرئت نخواهند كرد كه اين چنين بي

رحمانه دارائي هاي ملت رابه غارت ببرند و ازپول خيرات وخزانه خالی مردم بلند

منزل وباغ ويلا د ركنار كوهپايه هاي خوش آب وهوای پنجشیرو پغمان بنا كنند 

كه اين خودد رمان بزرگترين درد از بدن بي رمق و نيمه جان مر دم ما خواهد بود

  ولي اگر بازي آينده چنان باشد كه تا كنون بوده او

 

ضاع تغيري نخواهد كرد و مردم افغانستان قرباني اصلي اين بازي تا آينده

نامعلومي خواهند بود كه نه تنها قرباني ومرگ و كشتار بلكه رسوائي هاي

خطرناكي را در بيش خواهد داشت .والسلام

 

 

 


November 21st, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
گزیده مقالات