چاپ و انتشار دو مجموعه‏ي شعر و يك مجموعه‏ي داستان در تخار
عبدالحسیب شریفی عبدالحسیب شریفی

 

" سرانجام باران " نام کتابی‌ است ازذبیح‌الله زیوری ویژه که درمیانه ماه دلو 1389 خورشيدي ازنشانه‌ی بسترادبی- فرهنگی دریاچه به چاپ ونشر رسید. این کتاب با قطع وصحافت زیبا درهشتاد وپنج برگ بامقدمه پوهاند الحاج سید نعیم عالیمی استاد بخش پارسی دری دانشکده‌ی زبان وادبیات دانشگاه تعلیم وتربیه کابل ازچاپ برآمده. این مجموعه زیوری ویژه شامل غزل، دوبیتی وتجربه های سپید اومی باشد.

"برف های سرگور" مجموعه‌ی داستان‌های کوتاه از عبدالحسیب شریفی که دومین مجموعه‌ی داستانی اوست در آخرین روزهای حوت 1389 خورشيدي به چاپ رسید. این مجموعه که در نزدیک به پنجاه برگ به چاپ رسیده ده داستان کوتاه از آقای شریفی را دارد که کارهای بعد ازکتاب نخست اش می‌باشد. مجموعه‌ی نخست او " چند کوچه دور تر " در زمستان 1387 خورشيدي به نشر رسیده بود.

" چشمه وچنار"  نام کتابی است که در واپسین روزهای سال 1389 خورشيدي زینت چاپ یافت. چشمه  و چنار "گزیینه‌ی شعر امروز تخار" به هزینه مالی عبدالجبار تقوا، والی تخار از نشانی بسترادبی- فرهنگی دریاچه به نشر رسیده که شامل شعر های سیزده شاعر دریاچه می باشد. این کتاب که بیشتر از یک‌صدوده برگ دارد درقطع وصحافت زیبا ازچاپ برآمد. این کتاب درکنار شعر های از این شاعران زندگی نامه‌ی کوتاه وتصویرهای آن هارا نیز در بردارد.

 


March 30th, 2011


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
معرفی و نقد کتب