چرا جنگ در سوریه و کشورهای عربی است
کریم پوپل کریم پوپل

گویند هر قدرت مند اولاً کمزوران  را تصاحب می کند سپس از این کمزوران لشکری برای خود ساخته  در برابر رقیبان  استفاده می نمایند


August 30th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
مسایل بین المللی