چرا مردم افغانستان تا حال نه فهمیدن که به تنهایی زندګی کردن مشکل است
نویسنده : دکتور طاوس وردک نویسنده : دکتور طاوس وردک

 
اکثریت مردم جهان در محیط وماحول خود همیشه به حیث ناسیونالست( کناره ګیر - تنها وبیدون ارتباط با دیګران )  زندګی کردن و بعضا حتي در بساری موارد که بسار ضرورت به همدیګر پذیري ، داشتن مناسبات با همسایه ، محیط چارچارپیر ، همسایه ها به حیث یک ضرورت مبرم لازمی وضروری هم بوده ولي انسانهای که فقط خودرا می شناسند ومی شناخت  - محیط خود را می شناسند - با دست اوردها ویا داشته های خود زندګي خودرا عیار ساختن  و نه خواستن ویا نه توانستن - ویا محدودیت های بود - ویا استعداد ان را نه داشت که باید طرف امیزش ویا ( همزیستي مسا لمت امیز )  را با دیګران برای خود یک اصل اساسی زندګي تعین نمایند ، تا امروز در مجالس سیاسی - در دور میزهای ګرد - در مصاحبات و دیسکوسي های سیاسی - از طرف بعضیها حرف های شنیده می شود که فلان ویا بسمدان حق نه دارد برای ما رهنمایی کند ویا برای ما به اموزاند ویا ضرور نیست که ما با شما مناسبات که شما می خواهید داشته باشیم ، امروز جهان توی در تو است ( مردمان کشورهای جهان ) بیدون یک دیګر نمی توانند به زندګي خویش ادامه بدهند زیرا کشورهای که زیادتر شان اسیب پذیر اند ویا در اطراف ابحار موقیعیت دارند از اثر طوفان ها همیشه تهدید ومتضرر می شوند ـ و کشور های که محاط به خشکه اند از اثر خشک سالی و قحطی همیشه اسیب پذیر می باشند( مثال زنده ان طوفان بزرګ که شهر ( کاپل دون ) فلیپین را قرط نمود ایا بیدون کمکهای کشورهای بزرګ سرمایه داری امکان زنده ماندن ویا دوباره صاحبان سر پناه شدن مردمان شان ممکن بود ، ؟؟ که نه بود ، مخصوصا کشور عزیز ما که از نه بود یک رهبر خردمند ودانشمند وبی ترس که در تاریخ نه یافتیم و پیدا نه شد که افغانستان را از محاط بودن به خشکه بکشد و را بحری که از نیاکان واجداد از لحاظ قانونی - ارضي - واجتماعی حق درجه یک شان بود که به زور - اکراه - تهدید - از طرف امپریالیزم انګریز مردمان ما از ان محروم ساخته شدن وسر مردمان کشور ما تحمیل شد وتا امروز ( سیاست مداران و حکومت های مختلفه در سالها وقرنهای پیشین  ) نه توانستن قلف را باز نماید و راه رسیدن به بحر را برای کشور مان میسر بسازند جرات نه کردن - قدرت جرات بیان انرانه داشت - به مردم خویش قناعت داده نه توانست - قووای مسلح که حافظ منافع ملی - تمامیت ارضي و استقلال افغانستان باشد انرادر حفظ توازن به شکل بیلانس شده با همسایه ها تشکیل وتجهیز بسازند که نه کرد و این کار صرف در زمان ببرک کارمل صورت ګرفت وبعدا باز همه چیز به بسیار محیلی وشیطانت پاکستان در راس ان ( نواز شریف و آی اس آی ) توسط نوکران مزدور افغانی ( مجاهد صاحبان و طالبها ) کشور مان را محاط به خشکه وحتی نزدیک به تجزیه رسانده بود که اګر غرب در راس امریکا به داد شان نمی رسید امروز در کابل ( طالبهای پاکستانی ) حکومت می کرد ، که یک عده افغانهای خود نه شناخته - فروخته شده - بیګانه پرست - ومزدور پونډ وډالر امریکایی تا امروز به دهول دشمنان ما می رقسند ومی ګویند ( امریکایی ها به کلي برایند) وطندار دیروز در پاکستان ( نان - پول - دفاتر - سلاح - تعلیمات - تربیت) امریکا وانګریز را به سر چشمت قبولانده بودی و به حیث یک نوکر ، مزدور ، غلام ، دربان ، اغا بلی برای شان ګوش می دادی و توسط فرامین شان وطنت را تخریب ومردمان وطتنت را می کوشتین ، چطور شد که امروز ظاهر لباس ( اسلامی - جهادی - ومدافع افغانستان و مثل یک نشنالست راستي لباس ضد  وطن) را به تن کردی با هموطتنت ګپ نمی زنی ، هموطنت را تحویل نمی ګیری ، مګر با خارجې ، با دشمن که خودت به ان مخالف هستی ( امریکایی ) در یک دسترخوان نان می خوری و دالر های شان را می ګیري همه این چیز هارا نادیده می ګیري و کتمان می کنی ، من ترا ودیګران تان را خوب می شناسم و پوست تان را در چرم ګري می شناسم که شما ( پول پرستان - ادمکشان - تروریستان - انتحاریون - غاصبین - قاچاقبران مواد مخدر وسلاح و زورګویان فقط یک چیز را خوب می شناسید که انهم (ډالر وپوند ) است ، نه دین - نه مذهب - نه اسلام - نه خدا - نه پیغمبر - نه مردم - نه وطن برای تان اهمیت دارد واین کار ها را در ظرف مدت ۳۵ سال عملا انجام دادین ،خوب متوجه باش  وطندار ، هموطن ، برادر عزیز ، ما وشما که در همسایه ګې یک دیګر کلان شدیم ، پدران تان در زمین های خود،ګندم کشت می کرد - جواری کشت می کرد - شالی کشت می کرد - جو کشت می کرد - رشقه ویا شفتل کشت می کرد و نفر دیګر درهمین قریه انواع ترکاری ها کشت می کرد - انواع درختان میوه های مثمر داشت ، مثل سیب- انګور - شفتالو - زردالو - ناک - الوچه وغیره   که شما ناګذیر بودین از او بخرین یا در بدل تبادله جنس به جنس ویا در بدل پول ،به دست اورین ، وطندار امروز جهان مانند کاربراتور موتر یا ماشین پرزه های باهم مرتبط است که حرکت موتر را تنظیم نماید و با کمبود یک پرزه پرزه جات دیګر فعالیت کرده نمی تواند ، جهان ما در کره خاکې نیز چنین است  تمام کشور ها با ها مرز و ارتباط دارند و بیدون یک دیګر زندګې مشکل است ، به من بګویید که شما اقایون ( حکمتیار - حقانی ملاعمر وغیره ها ) که فقط یک چیز را وان هم به فرمان دشمنان تاریخی نوشخوار می نمایید که ( غرب ودر مجموع امریکا به کلي برایند ) ، به حرف شما شد ایا تاریخ تکرار نمی شود باز یک تان سر کله یکدیګر میخ نمی زنید ، یکدیګر تان را زنده به ګور نمی سازین ، یکې دیګر تان را به نام مسلمان و کمونست نابود نمی سازین ، چې دارین ( نان - چای - بوره - روغن - دوا - تیل- ګاز - سمنت - اهن باب - ماشین الات - موتر ها - الات و لوازم برق -( خلاصه افغانستان از تار وسوزن تا ماشینها همه را از خارج می اورد ومی خرد یک کشور استهلاکی است ) همین ۵۰۰۰ سال چې کردین مردمان که ۶۰ تا ۷۰ سال از عمر حکومت داری یا استقلال شان سپری  شان می ګذرد همه چیز تولید می نمایند  به شمول بم اتوم وسفاین فضایی وشما ( از شپش - مادر کیک ها - خسک - و کناراب کلوخی ) خودرا خلاص نه کردین ، نه خودتان چیزې شدین ونه دیګران را اجازه می دهید که برای تان کار کند ، پس چې می خواهید اخر ؟؟
با سقوط پیمان وارسا ( سقوط اتحاد شوروی ) تمام کشورهای اورپای شرقی از یکسر به طرف پیمان نظامی (ناتو ) روی اوردن و شامل پیمان اتحادیه اورپا شدن ، چرا ؟؟؟ 
به خاطر که انها بیدون کشورهای بزرګ سرمایه داری غرب قادر به تحولات بنیادی و تغیر در ساختار زیر بنایی نیستن ونه بودن ، ازین خاطر به دامن کشورهای سرمایه داری غرب خود را ملحق ساختن تا برای نسل اینده کشور های شان سعادت وخوشبختی نصیب بګردانند واز طرف دیګر در روز های بد ( تجاوز بیګانه ها ) از ګزند روزګار محفوظ بمانند افغانستان نیز در بین کشورهای دارای سلاح اتومی موقیعیت دارد وهمه روزه زندګي ما را ( پاکستان وایران وعربها ) تهدید می نمایند ، کشور ما که با کمبود سیاسیون و متخصیصین مواجه است با این همه کاستی ها راه خوب و راه منطقی را اختیار نموده و یقین کارمل وجود دارد که با امضای پیمان دفاعی با امریکا ( دشمنان افغانستان زبون خواهند شد ) ومردم افغانستان راه و استقامت درست را تعقیب خواهند نمود ، خورده ګیری های مثل فلانی ( امریکایی است - فلانی زن امریکایی دارد - فلانی غربی است ) این همه حرف ها بیګانه و دیکټات دشمنان ترقی مردم افغانستان است ، بګذارید نخبه های و متخصیصین و تحصیل کرده های افغان در سرتاسر جهان برای اعمار افغانستان دست های خود را برزنند وکشور مان افغانستان را به راه سراط المستقیم سوق ورهنمون بسازند . 
هموطنان بیسیوادی وحماقت تان در روز عاشورا به اثبات رساندین که جوانان احساساتی را ، جوانان مریض را - جوانان تقلید کرده ومجبور ساخته را - جوانان ګرسنه و فقیر را - وجوانان که مغز شویی شده بودن  فقط در قید واسارت ملاهای سونی وشعیه بند ماندن به خون الوده ساختین  چرا ؟؟؟؟ کدام فایده دارد ، کار که فایده نه دارد انرا هر ګز انجام نه دهید . 

November 21st, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
گزیده مقالات