چراعیسویت درتضاد با جهان اسلام قرارگرفت؟
داکتر سخی اشر ف زی سیدکاغذ داکتر سخی اشر ف زی سیدکاغذ

 

 

                           بیست وپینج سال قبل  در امریکا اسلام یک پدیده ویا یک گرایش دینی شده بود  که اتباع امریکائی از زن ومرد  بخصوص سیاه پوستان به هزارها نفر درسال به دین اسلام مشرف میشدندومساجد زیاد درامریکاه تعمیر وافتتاح گردید وتعداد مساجد را بطور تخمین  به یک هزارو هشصد تخمین می کردند , حتی در محابس امریکاه سیاه پوستان دین اسلام را قبول نموده  ودرداخل محابس محلی را برای مسجد جهت عبادت محبوسین تعین مینمودند ومساجد محابس دارای ملاه امام وپیش نماز بود,بندیان مسلمان در محابس بایک  دسپلین اسلامی  پینج وقت به نماز رفته وبه  خطبه ملاه امام خویش بزبان انگلیسی  گوش فراه میداندوکسانیکه در محا بس امریکاه بدین اسلام مشرف میشدند  مرتکب کمترین تخلف جنائی در داخل محابس میشدند وادارچیان محابس از این عمل بندیان مسلمان راضی بودند ودر کتاب خانه محابس کتب ورساله ها ی بی شمار در مورد اسلام به لسان انگلیسی موجود بود . کلاه نورستانی مود روز شد وجوانان غربی آنرا در سرک های نیویار ک بسر میکردند , وکلمه جهاد در فرهنگ وادبیات جهان غرب جاه گزین گردید ودر موقع اعیاد مسلمین امریکاه  پسته  های مخصوص برای مراسلات نشر وبدین وسیله اعیاد مسلمین را تجلیل میکردند, در میدان های هوائی یک محل مخصوص را برای نماز گزاران مسلمان تعین مینمودند ودرکتب فروشی های بزرگ رواق های مخصوص  برای نشرات وکتب اسلامی تعین گردیده بود , تلویزیون های اسلامی درسائیر نقاط کشور امریکاه  نشرات داشتند  واسلام در امریکاه محبوبیت خاص پیدا کرد. ودرمصاحبه های  تلویزیون که مربوط به مسایل دینی میبود  سه مرد دینی وروحانی که یکی عیسوی ودومی یک ملاه مسلمان وسومی هم یک رابی یهودی باهم درپهلوی هم در تلویزیون ظاهر شده ویک پروبلم مشخص دینی را از دیدگاه مذهب خود بیان میکردند.

 بعضی اوقات در تلویزیون ها علت آن که چرا امریکائی ها بدین اسلام مشرف میشوند؟ مباحثات براه میافتاد واز کسانیکه به تازگی مسلمان شده بودند کنجکاوی امریکائی ها رابر انگیخته  توسط  سوالاتی می خواستند ا زمردان وزنان که دین اسلام را قبول کرده بودند بفهمند که چه باعث شده که به دین اسلام مشرف شده اند و در مقابل این مسلمین فضائیل وفواید اسلام رایک بیک بر می شمردند واظهار می داشتند که اسلام دین صلح  است وتبعیض در اسلام وجود ندارد همه باهم برادر وبرابراند وتبعیض در رنگ جلد وجودندارد , در اسلام نظافت است در اسلام عدالت است ,مسامحه ومروت است  .

 ما مسلمانان امریکاه که این فضایل دین اسلام را از امریکائی ها میشونیدیم بخود میبالیدم وبه دین اسلام مباهات میکردیم . اما امروز همه این روش ها ی که در بالا یک بیک شمرده شد دیگر در امریکاه وجود ندارد وما مسلمان ها از ترس آنکه مبادا کدام متعصب امریکائی بالای ما تعرض نکند تقیه میکنیم وبه آسانی ظاهر نمی سازیم که مسلمان هستیم .و پسران ودختران ما که در جهان غرب به مدرسه میروند برا ی آنکه از اذیت وآزارشاگردان مدرسه در امان با شند  سعی میکنند  ازنام های مستعارکه به فرهنگ همان کشورکه قابل قبول باشد استفاده میکنند .

بعداز واقعه دلخراش یازده سبتمبرروابط تاریخی که بین کشور های اسلامی وجهان عیسویت وجود داشت برهم زده شد وفرو پاشی دوتعمیربزرگ وبلند که بنام  "مرکز تجارت جهانی " شهرت داشت توسط تروریستان عرب که هشت جوان آن تبعه سعودی بودند برای امریکاه در جهان  توهین وسر افگنده  را بار آورد و به شئون وحیثیت این کشورکه خودرا ابر قدرت جهان مینامید  برخورد وبعد امریکاه توسط رسانه های بزرگ مطبوعاتی خویش شروع به پروپاگند برضد  دین اسلام کردند وکشورهای اروپائی نیزدراین پروپاگند ها ازامریکاه تقلید نموده وحتی پیغمبر نازنین اسلام را توسط کارکاتور ها به حیث تروریست معرفی کردند  وامریکاه ومتحدین غربی اش در شورای امنیت ملل متحد تصویب نمود که بائیستی القاعده که مرکز تروریستی آن درافغانستان بود واز جانب حکومت طالبان حمایه میشد توسط قوای امریکائی ازبین برود وبرای این  منظور افغانستان توسط 46 کشورجهان اشغال ورژیم طالبان سرنگون وملاه عمرهمراه با اسامه بن لادان به کوهای شمال غربی پاکستان متواری شدند. اما جنگ عقیدوی ادامه پیدا کرد ودر امریکاه چندین بار قرآن به آتش کشیده شد.

گر چه کشور های اسلامی بطور منفرد حرکت تروریستی اسامه بن لادان را بطور منفرد تقبیح کردن ولی برای احیای دوباره احترام متقابله ائی که از هزار وچها صد سال  بین جهان اسلام وعیسویت وجود داشت بطور دستجمعی در یک گردهمائی بزرگی مانند کنفرانس اسلامی, القاعده را یک حرکت تروریستی اعلان نکرده وحتی بعضی از کشورها اسامه بن لادان را یک تروریست جهانی  نمیشناختند برخلاف یک تعداد از کشور های اسلامی  بخصوص پاکستان  در خفا از اسامه بن لادان حمایه کردند وپاکستان برای استفاده جوئی سیاسی وکمک پولی ومالی افراطی گرایان عرب به اسامه  نتنها کمک نمود بل برای یک وسیله فشار درمقابل افغانستان طالبان را حمایه وتقویه نمود.ومرکز جاسوسی پاکستان آی اس آی طالبان را حمایه و تشویق نمود که در افغانستان حملات تروریستی را اجرا کند. تروریست های القاعده ساحه فعالیت خودرا در یمن , سومالیا وکشورهای افریقائی عراق وسوریه وسعت بخشیده به یک تشکیلات قوی تروریستی در جهان مبدل شدند .

القاعده وطلبان که از فلسفه وآئین  وهابی پیروی میکنند بزرگترین ضربه را به دین اسلام زدند ودین اسلام را یک دین خشن ودینی که جنایت بشری را سرمشق  وفلسفه فرقوی خود قرار داده ویک دین تحجر گراه بدنیا معرفی کردند  ومسلمانان جهان از این فتنه وهابی ها خجالت وشرمسار اند وسعی دارند که بدفاع از دین اسلام که دین صلح وعدالت اجتماعی است  توسط مصاحبه ها ونوشته  توضیح میکنند ولی دیگر جهان غرب به کشورهای اسلامی اعتماد ندارند وبه پروپاگند خودبه مقابل کشور های اسلامی  بطور مستقیم وغیر مستقیم ادامه میدهند.

کشور های جهان در هر چینل تلویزیون سر بریدن انسان های بی گناه  را توسط القاعده وطالبان به نشر رسانیده  وتوسط بمب های که در کنار جاده های میگزارند واشخاص بیگناه را بصورت خیلی دلخراش متلاشی میسازند  مکاتب را به آتش می کشند به روی دختران معصوم تیزاب میپاشند معلمین مکاتب را ترور میکنند و ملاه های وهابی پاکستان فتوا صادر کردند که در افغانستان جهاد مجاز است  حتی در ماه رمضان اعلان کردند که کشتن  اشخاصی که با دولت افغانستان همکاری دارند به عقیده این افراطی گریان صواب زیاد دارد وحتی بمب را دربین کلام اله مجید جاسازی ودر مسجد در روز عید قربان دربین مسجد انفجار دادند  که در اثر آن والی لوگر بایک عده نمازگزاران شهید شدند واین همه جنایت وشقاوت را بنام اسلام انجام میدهند واسلام را دین جنایت وبربریت در دنیا معرفی کردند

طوریکه خوانندگان بیاد داشته باشند یک ملاه وهابی پاکستان بنام مولوی اشرفی که شورای علمای پاکستان وی را علامه طاهر اشرفی لقب داده اند حملات انتحاری را بر مردم مظلوم افغانستان جایز دانسته وجهاد را در افغانستان فتوا داد, مولانا طاهر اشرفی سابقه آن بر میگردد به با قاضی حسین احمد رهبر پیشین جماعت اسلامی پاکستان وعضو سازمان استخبارات آی اس آی پاکستان است وبنا بر ارتباط وهابیت از کشور های عربی برای رژیم طالبان پول جمع میکند.

جنایاتی که سپاه صحابه در پاکستان در مقابل مردم هزاره های کویته ومناطق شیعه نشین پاکستان انجام داد غیر قابل تخیل انسانی است . به اساس راپور روزنامه الحیات که در لندن نشر میشود وزورنامه معتبر جهان عرب شناخته شده در این اواخر یک مفتی وهابی عربستان بنام شیخ محمد العرفی "نکاح جهاد" را فتوا داد با صدور این فتوای عجیب از دختران وزنان عرب خواست که برای ارضای تمایلات نفسانی جنگ جویان در سوریه بروند وقناعت جنسی جنگ جویان عرب را حاصل کنند که /انها با خاطر آسوده در مقابل رژیم اسد به نبرد ادامه داده بتوانند که جهاد نکاح در رسانه های بین المللی به نشر رسید وحتی دستگاه های نشراتی غرب این فتوا را امر مزموم شناخته است  و جهان اسلام این اعمال بدور از دایره انسانیت خواند  تن فروشی این دختران عرب که بنام زیبا رویان جهادی مسمی شده اند دانسته ویا ندانسته خودرا دردام تروریست های تکفیری انداختند  ویک تعداد  مسلمین در تونس ومراکش به حکومت خود از خواستند  خود تقاضا کردند که جلو رفتن این زنان را به سوریه بگیرد و این اعمال ننگین وکثیف دین سلام را خدشه دار ساخته اند .

افراطی گرایان دین را درتضاد با واقعیت های جهان دانش قرار داده ومذهب را با عقاید عقب گرایانه توام نموده اند, توسل به خشونت ,تعصبات مذهبی ونژادی جامعه بزرگ را به عقب ماندگی کشید .امروز امت اسلامی از نا رسائی ,کج اندیشی, پشخار گری واستبداد رنج میبرند واین افراطی گرایان زیر پوشش دین ومذهب مرتکب جنایات خیلی خطر ناکی شده اند که نه به اسلام ونه به انسان ارزشی قایل استند .


November 5th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
علمي و معلوماتي