چشم اندازانتخابات ریاست جمهوری افغانستان
دکتور طاوس وردک دکتور طاوس وردک


 
وپیشینۀ عوامل وفکتورهای سه دهه جنگ درکشور  
نویسنده: دکتور طاوس وردک لندن مارچ ۲۰۱۳

انچی درین مضمون می خوانید معلومات شخصی من بوده وهمه مستند است .

 

آخرین راه نجات:

به اساس اظها رات خانم کلینتن که اعتراف می نمایند:" ما مجاهدین را به مساعدت عربستان سعودی وپاکستان در زمان ریگن حمایت نمودیم تا شوروی نتواند درآبهای گرم داخل شود. زیرا دشمنان ناتو وآمریکا، شوروی سابق بود وبرای سقوط این کشور، ما به هر راه ممکن ،توسل می جستیم و پیشنهاد ( سي آی ای ) و ( آی اس آی ) همین بود که باید برای مجاهدین ستنگر وسلاح های مدحش تهیه ببینیم که در ان زمان،شرایط  برای سقوط رژیم تره کی خوب مساعد شده بود وما این کا را کردیم. افغانها را توسط افغان کشتیم صرف بهانه  یک ایزم – یک تیوری یعنې( اسلام در خطر است وکمونیست ها دشمنان اسلام می باشند ) به کار بود که این سلاح بسیار کاری واقع شد ودر افغانستان هر زمان که یک شخص را یک حکومت را ضربه بزنی فقط او را متهم به کفر بساز ویا بګو به اسلام وقران توهین نموده است ، مردم جاهل وبیسیواد افغانستان چشم پت قبول می نمایند چنانکه قبول هم کردن ووطن خود را خوشان خراب کرد وادامه دارد  .

هموطنان عزیز !  باوصف آنکه نظریات وپیشنهادات عده ازمورخین  ، درموارد متذکره بار ها در کتوب متعدد به چاپ رسیده و در سایت های افغانی وصفحات فیس بوک همه روزه نشر می شود، من خواستم در شرایط بسیار حساس تاریخ که بود ونبود افغانستان مطرح است و امریکا با بازی بزرګ مشترکأ با انګلستان وپاکستان برای این وطن یکپلا ن شیطانی در پیش دارد ،ازین خاطر باید به نامزد های ریاست جمهوری و سوابق شان که در مراحل قبلی به ان اشاره نه شده بود ولی اکنون که ۱۱ سال تمام  شما چهره های  رهبران و قوماندانان نیرنګ باز ، توطیه ګر ، تفرقه انداز ، رشوه ستان و مافیایی احزاب اسلامی خویش را دیدین وجهانیان نیز انها را شناختند، دیگر برای شان چانس دادن به مقام ریاست جمهوری به معنی تباهی ونابودی کامل افغانستان خواهد بود.

 

ازین خاطر من برای بار آخر برای هموطنانم چهره های کاندیدان را به شکل بسیار مختصر معرفی می دارم ، اګرچه رسما نامزد نه شدن ولی زمزمه های در مورد اشخاص متذکره موجود است که ګویا خود را کاندید می نمایند ومن نیز برای اینکه قبلا شما را از چهره های واقعی انها خبر ساخته باشم ،که نه شود خدای نا خواسته به اشخاص متذکره اشتباها رای نه دهید واعمال شان را خوب یاداشت نمایید  زیرا این بار اشخاص وافرادی با سویه های متفاوت وبا نیرنګ های نو وفریبنده واز ملیت های مختلف خود را کاندید مقام ریاست جمهوری نموده اند ، برای اینکه باز مثل ګذشته کابینه وحکومت ازخارج، بالای مردم کشور مان  تحمیل نشود ویا به اساس مصلحت های تنظیمی ویا فرقه یی  ویا مداخله امریکا وغرب ونماینده ملل متحد، رییس جمهور بطور فرمایشی بالای مردم افغانستان تحمیل نشود مثل که حکومت مجاهدین در پاکستان ساخته شد ، حکومت طالبان در پاکستان ساخته شد ، حکومت دست نشانده امریکایی ها در بن ساخته شد و کرزی را در راس ان قرارداد و ما وشما  تا امروز نتایج بسیار منفی وتراژید انرا در افغانستان در تمام سطوح زندګی با ګوشت ، پوست واستخوان خویش  درک واحساس می نماییم  ودر ظرف مدت حکومت داری مجاهدین و طالبها  باز مجاهدین پس از اشغال افغانستان بوسیله امریکا بر اریکه قدرت رسانده شدن دست اوردهای زمان رژیم  خلق وپرچم به شمول قوایی مسلح ملی کشوررا به فرمان نواز شریف مضمحل ساختندوکادر های ان  همه به پروسه      ( ډي ډي آر ) کشانیده شدند،تخنیک محاربوی مدرن چپاول، تخریب وبه پاکستان به فروش رسانیده شد ، ارزشهای ملی از یک سر ناپدید وازبین رفت، نفاق وشقاق بین خانواده ها تهداب ګذاری شد ،مردم در فقر وسراسیمه ګی نیم از نفوس خویش را از دست داد وکشور عملا توسط غرب اشغال شد ، پاکستان وایران در تمام سطوح بالای حکومت کرزی فرامین واوامر خود را دیکته می نمایند وطالبهای که از نظر امریکا بدنام ترین قشر جامعه به شمار می رفت وبه نام القاعده در مدت ۱۰ سال توسط طیارات بې پیلوت کشته یا به زندانها به شمول زندان ګوانتانامو انداخته شدند وعلیه شان جنګ ادامه پیدا کرد، امروز باز غرب انها را با لای مردم افغانستان حاکم می سازد ونام های شان را از لست سیاه بیرون می کشند واز زندان های پاکستان در بدل امتیازات خاص که از طرف انګلستان وامریکا به پاکستان در بدل رهایی هر زندانی طالب مقادیر هنګفت دالر داده می شود تا به امریکایی ها تسلیم داده شوند و بار دیګر برای شان غرب امتیازات مقام وچوکی و تضمین های قوی دیګری وعده داده است که در اینده توسط شان رهبران مجاهدین وخاصتا رهبران د شمال ټلواله را به دادګاه بکشانند واعدام نمایند .

 

حکومت کرزی ورهبران مجاهدین یګانه دلیل شکست وبدنامی امریکا وغرب  در افغانستان شدند. زیرا در مدت ۱۱ سال برای شان غرب در راس امریکا ګلو پاره کرد که جلوفساد ورشوه ستانی را بګیرید, ولی مجاهدین به حرف غرب نه کرد بنأ غرب به اشتباه خویش پی برد که اګر زمان ۱۱ سال را به طالبها اختصاص می دادیم وهمرای شان از لحاظ سیاسی – اقتصادی ونظامی همین قدر که با مجاهدین کار کردیم با ایشان مساعدت مینمودیم ،حالا افغانستان اباد و صاحب هر چې شده بود .

اینبار کرزی وبعضې وزرای کابینه کرزی به شمول امریکا وغرب یک بازی خطر ناک اپراتفی دیګری را به خاطر ازبین بردن حریفان ودشمنان خویش د ( شمال ټلواله ) را توسط طالبها عملی می سازد تا رهبران وقوماندانان مجاهدین را خورد وخمیر بسازد ګویا ( رهبران دشمال ټلواله ) را که بیشتراز ۲۰۰۰ نفر نفرطالبها  را در ریګ های دشت لیلیزنده به ګور ساختند یعنې( ماسیکر ساختن )  توسط طالب ها که تازه به قدرت رسانده می شوند حتمأ انتقام شهدای خویش را از دشمال ټلواله بګیرند وباز جبحه جدید جنګ خانمانسوز را از سر شروع نمایند (( پشتون د ننګ په کار کې خپل وار نه پریږدی دشمن ته )) وبه این ترتیب جنګ تازه وخانه به خانه را در افغانستان دامن بزنند .

 ازین خاطر تندروهای( پنجشیر و هزاره ها که در د شمال ټلواله شریک می باشند ) به صورت قطع حاضر به مصالحه با طالبها ، کمونستها ، نهاد های مدنی وتعین شان در پوست های بلند دولتی حاضر نیستن  ومردم افغانستان  در طول ۲۰ سال از ۱۹۹۲ مشاهده می نمایید که خود مجاهدین وطالبها عاملین اصلی ادامه جنګ و چپاول در افغانستان می باشند اګر ولسوال ها والی ها از یکسره به شمول قوماندانان څارندوی وامنیت ملي سر از نو از اشخاص صاحب اراده ملي وافغاني وغیر مجاهد وطالب تعین نه شود به هیچ وجه وضع امنیتی در افغانستان بهبود نمی یابد زیرا همه اینها وابسطه به تنظیمهای اسلامی بوده وتنظیم های اسلامی وابسطه به ( پاکستان وایران می باشند ) وهرګز اراده صلح در ضمیر شان بروز نمی کند وهمیشه غلامان حلقه به ګوش همسایه ها خواهند بود ازین رو اقای خلیل زاد در مصاحبه با رادیو ۸ صبح  ګفته که در افغانستان به انقلاب ضرورت نیست بلکه اصلاح وتغیرات در سیستم باید بوجود بیاید ( مکلفیت ومسولیت ) که دو جز اساسی وارکان مهم دولت داری است باید به کرسی بشیند وما شاهد بودیم که وزیر دفاع شان بسم الله محمدی به پای بوسي پاکستان رفت وخود را تسلیم نمود ،ومردم باید ۲۰ سال را خوب به یاد داشته باشند و زمان کافی برای حکومت داری مجاهدین وطالبها بود که این ها با یکدیګر نه امدن وهمه شان اله ووسیله (پاکستان ،ایران وعربستان ) می باشند دیګر برای شان رای نه دهید که به مقام ریاست جمهورسی برسند ، ناګفته نه ماند که یک تعداد وزرای انګشت شمار ووالیان انګشت شمار مجاهدین هستند که کارهای مفید برای مردم وطن ما انجام داده وکارهای انها را باید نادیده نه شمارید ودر جاهای لازم تعین نمایید ولی متباقی کابینه را از اشخاص( تحصیل کرده – با تجربه – جدی – متخصص- غیر مجاهد – و پاک) تعین نمایید یقین کامل دارم که این بار امریکا وغرب انتخابات را سبوتاژ ویا تخریب نه خواهندکرد ویا دستوری کسی را به حیث ریس جمهور تعین نخواهد کرد .

و اګر بازشیوۀ انتخابات ګذشته تکرار شد این بار کشور را به جنګ های خانه به خانه سوق ورهنمایی خواهند نمود  ومثل که در طول همین ۲۰ سال بعد از به قدرت رسانیدن مجاهدین وطالب ها باز مجاهدین به اریکه قدرت رسانده شدند ،تمام دار وندار کشور چپاول ، دزدی ، تخریب ، وازبین رفت وبالای کشورهای همسایه مخصوصا پاکستان به فروش رسانیده شد و قوای ایتلاف ( ناتو ) تا امروز نتوانستند اشتباه ننګین که برای به قدرت رسانیدن عمال وطن فروش که در ( بن ) تکرار نمود بود،اکنونپشیمان ونادم هستند وبه اشتباهات خویش اعتراف می نمایند وباید غرب در سیاست ودکتورین ستراتیژیک خویش  ۱۸۰ درجه نسبت به اینده افغانستان تجدید نظر نمایند مخصوصا در انتخاب رییس جمهور اینده در سال ۲۰۱۴  بکوشند که شیادین – آدمکشان – دزدان دریایی، مافیای افغانی ، متعصب ترین اسلامیست ها و چپاولګران تاریخ کاندید نه شوند واګر کاندید هم شدن به مردم بګویند که ۲۰ سال تمام شما را پوست کردن بعدا برای انها رای نه دهید و قدرت را برای شان تسلیم نه کنید وبګذارند که این بار خود مردم زعامت اینده این کشور را طبق مرام وخواست خود شان از جمع غیر جهادی انتخاب نمایند() نشانه های وجود دارد که کرزی با طالبها و حکمتیار به یک معامله خطر ناک وسری اغاز نموده وهر دوطرف بسیار فعال شدن چنانچې دو پوست وزارت را برای طالبها مشخص ساختن  و سر از امروز برای طالبان وحکمتیار سهولت های لازم را ایجاد نمودن بطور مثال اخراج قوت های مخصوص امریکا از میدان وردک و لوګر که هردو ولایت مراکز عمده داخلی برای این ګروهای هراس افګن به شمار می ایند و توطیه تاکتیکی را که در زمان دکتور نجیب ا لله ملل متحد به تفاهم شوروی بالای دکتور نجیب الله تحمیل کرد یعنی لوی ولسوالي خوست را به فرمایش مجاهدین وغرب به ولایت ارتقاع داد وبعدا توسط افسران څارندوی ووزارت دفاع که از وابسته ګان حکمتیار  بود اتومات خوست توسط مجاهدین سقوط داده شد و نفرهای ګیلم جم همه کشته شدن یک عده محدود شان فرار کردن ،ومجاهدین یک دست اورد کلان داشت که یک ولایت را سقوط داده است ، حالا نیز امریکا وپاکستان پلان دارند که این دو ولایت را به بسیار راحتی وبه بسیار زرنګي به حکمتیار وطالبها تسلیم نمایند تا از یکطرف راهای مواصلاتی به غرب و جنوب توسط این دو ګروه هراس افګند بند شود کرزی را وادار بسازد که که قدرت سیاسی را یا به حکمتیار بسپارند زیرا دو ولایت را سقوط داده است  ویا خودش برای دور سوم خودرا به حیث ریس جمهور اعلان نمایند و اصلا انتخابات هیچ صورت نه ګیرد وباز با یک مقدار تغیرات دستان وزرای مربوط به ( پنجشیریها ،هزاره ها وازبک ها را بګیرند ) البته به زور طالبها ونفرهای حکمتیار ، وبه عوض ان طالبها و نفرهای حزب اسلامی که به تمام معنی مربوط به ( آی اس آی ) می باشند در کابینه جای بدهند وباز جلو انتخابات شفاف و قانونمند را بګیرد واین بار افغانستان کاملا در اختیار پاکستان باشد وبه حیث مستعمره پنجابیها در اید  وباز  نخبه ګان، تحصیل یافته ګان، نماینده های تمام احزاب سیاسی به شمول چپی ها ونهاد های مدنی از مقامات حذف شوند وبه شخص اقای خلیل زاد نیز خیانت تاریخی وملی انجام دهد  تا شخص خلیل زاد نه تواند در انتخابات برنده شود و )) کابینه خویش را بدون دیکتات پاکستان ، ایران وعربستان از افغانهای متعهد وبا وجدان ، افغانهای اصیل بسازد تا در اینده حکومت اقای خلیلزاد نمونه مثال برای نسل های بعدی این سرزمین باشد حال توجه تان را به تشریح زندګی نامه سیاسی وپیشینه تاریخی کاندیدان که خودرا به مقام ریاست جمهوری کاندید کردند، بطوراختصار برای تان معلومات ارائیه می نمایم:

 

اقای قیوم کرزی:  که به اساس ګفته های برادرش محمود خان کرزی کاندید اینده ریاست جمهوری افغانستان است ، این اقا در قدم اول تمام عمر خودرا در" بارها" و"نایت کلپ" های امریکا سپری نموده ومصروف قاچاق وعیاشي بود وتحصیلات وی معلوم نیست واز غم ودرد مردم خبر نیست و نماینده خاص پاکستان می باشد ودرین نوبت به یک نفر نماینده ومزدور پاکستان باید مردم رای نه دهند  .

 برادران وی محمود خان از جمله کلاه برداران تجار و سرمایه داران بزرګ افغانستان است که مبلغ ۹ ملیون دالر کابل بانک را چپاول نمود. فابریکه سمنت غوری را تصاحب نموده ونه تنها که سمنت مورد ضرورت افغانستان را تولید نتوانست بلکه برای سمنت پاکستان زمینه مساعد نمود که به اسیای میانه برود ، برادر فقیدشان احمد ولی کرزی، نیم زمین های قندهار را غصب نمود، به شمول زمینهای چونی قول اردوی قندهار که در آنزمان لوی درستیز فعلی قوماندان قول اردو د رقندهاربود و باوی درګیرشد وبلا خره اورا به مقام لوی درستیزی ورتبه ستر جنرالی تطمیع ساخت و ازوی اعترافات تلویزیونی اخذ نمود که ګویا دروغ است ګویا که من علیه احمد ولی کرزی ادعا ندارم.

خود کرزی با خاین ترین وزرای خویش دهان جوال رشوت راګرفت وحکومت رشوه ستان ومافیای ، مصلحتی وچپاولګر را سر مردم تحمیل نمود ویکجا با دشمنان مردم چون ( حکمتیار، حقانی و ملاعمر ) زندګی مردم را تباه کرد وبا انها دهان جوال ګرفت وبارها به ایشان برادر خطاب نموده راهای کابل را برای شان باز نمود وهمه روزه حملات انتحاری وجنگ های خونین انها را سرمردم تمرین می نمایند  ازینکه تابعیت امریکا را دارند وبا ارګانهای ( سیا ) روابط دارند توسط انها می خواهند دوباره در افغانستان به اریکه قدرت برسند وباز حکومت شاهی را برای ابد از خود بسازند ، مردم باید بدانند که دیګر برای خاندان کرزی ودر مجموع برای نمایندهای شان موقع داده نه شود که درانتخا بات 2014 وبعدازان به ریاست جمهوری راه پیدا نمایند ازموده را ازمودن خطا است .

 

اقای عبدا لله عبدالله : این آقا از جمله کسانی است که در خونریزی زمان جها دوبعدا  شریک بود ونیم عمرش به شکنجه وآزار مردم در کوه پایه های هندوکش سپری شده ویکجا با مسعود ودیګر قوماندانان،  خون هزاران انسان بی ګناه را ریختانده واو درهر زمان حتی در زمان جهاد از لطف بادار خویش ( مسعود ) برخوردار بود ، استفاده های مادی را در هر زمان به حد کافی نموده است ، در انتخابات ګذشته که من یکی از اپرات کاری وی بودم وبسیار شرمنده هستم  که زیر فرمان وی کار می کردم ومسول شهر نو وقلعه فتح الله بودم ،از نزدیک اورا می شناسم که چې نوع تیم داشت وچې کار ها را می کرد ، شکایات امورات اداری وبرخوردهای تیم اورا به معاونین وی اقای چراغ علی واقای آصفی درهمان وقت نموده ام و او از پول های استاد عطا واستاد ربانی به حد کافی استفاده نمود وبرای خود ازکشور ایران پول بسیار زیاد را اندوخت که به ګفته"رسول" یک تاجرازبک افغان ما در دوبی ،به اندازه (۲۵۰۰۰۰۰) دالر را صرف کشورایران به وی اعطا نموده است.چنانچه که امروزوی  یک نیکتایی را به( ۳۰۰ )ډالر،خریداری می نماید .

 

این اقا در زمان وزارت خارجه اش کارهای بسیار خراب را انجام داده است وتعداد زیاد از وطنداران خویش را به حیث سفرا تعین نموده بود ، در پهلوی ان این اقا پوهنځۍ طب را نیز به پای اکمال نرسانیده ویک انسان درجه یک ضد پشتونها است ، باید بیاد داشت که در زمان وزارت خارجه خویش می ګفت که  پشتونها برای( ۲۰۰ )سال حکومت کردند بګذار برای چند سال اقلیت های که تمام عمر در زیر ستم طبقاتی عمرخویش راسپری کردند حکومت نمایند که من برایش نامه نوشتم ودر کتاب هایم نیز درج نموده ام که اقای عبدالله شما تا حال اصطلاحات سیاسی را خوب نیا موخته اید ، زیرا در افغانستان ستم طبقاتی تنها وتنها بالای( ۶۰۰۰۰۰۰ )اقوام کوچې در افغانستان تحمیل شده که در سرتاسر افغانستان نه یک ولسوالی ، نه یک ولایت ، نه یک شهرک ، نه زمین ، نه جوی ،نه مکتب ونه مسجددارند. خلاصه اقوام کوچې در سرتاسر افغانستان هیچ چیز ندارند وشما که تعداد تان به( ۵۰۰۰۰۰ )نمی رسد ولایت دارید وچهار نفردر کابینه وزیر داشتین ( مسعود وزیر دفاع – عبدالله وزیر خارجه  قانونی وزیر معارف – فهیم وزیر امنیت ) ودر زمان به قدرت رسیدن تان از پیاده دفتر تا مارشال از پنجشیر بود ، در عین زمان اقوام که در زمان امیر عبدالرحمان خان در سرحدات ایران در مقابله با قشون محمد شاه قاجارایران جابه جاه شده بود همه زیر سلطه ستم کلتوری وفرهنګی ایران قرار ګرفتند وزبان مادری شان که پشتو بود ازبین رفته است ودر مدت ۱۱ سال کرزی ووزیر معارف فاروق وردکی برای شان نه لیسه ونه متوسطه به زبان پشتو نه ساخت. امروز یکی به پشتو ګپ زده نمی تواند، اقوام(علیزایی– بارکزایی – سدوزایی – محمد زایی– ناصر– کاکړ– وردک – پکتیا – نورزایی ) امروز نیز بالای سرحد ایران افتیده وازنوامیس وطن دفاع می نمایند ولی حکومت های خائین زمان، اصلا به قصه شان نه شدند خصوصأ کرزی خائین به اقوام پشتون خود اصلا کاری را انجام نداده است

 

اشرف غنی احمد زی : 

اشرف غنی احمد زی اصیل الاصل د لوګر د احمد زیو دسرخاب نه دیوی متمولی کورنی نه چې شاه پور احمد زی هم چې یو ملی شخصیت وو داشرف غنی دکورنی نه وو د افغانستان په سطح یو وتلی اقتصاد  دان دی زه دده په علمیت کې هیڅ شک نه لرم، خو یوازی لیاقت بسنده نه دی بلکه ښه مدیریت کول او خلکو ته په یوه سترګه کتل ، دارتجاع نه حمایت او په مجاهد او جهاد مباهات کول دده یوه لویه اشتباه وه ، بل دا چې اشرف غنی یو عصبی ورور لری چې دده دشکست سبب هم هغه شوو  همدارنګه دده تیم دغلو ، لاری وهونکو ، مافیا او، غاصبینو نه جوړ شوی وو لکه ( صبور فورمولی چې ماته زمانګل دهاتی او جنرال اکرم او داکتر اسدالله چکری معرفی کړی وو چې دغو فورمولی د وزارت دفاع تانکونه او وسایل په پاکستان پلورلی وو خو داشرف غنی دستیار او دستاد مشر وو  خوکه د خلیل زاد ملا وتړي او دخلیل زاد اقتصادی مشاور او وزیر مالیه ووسي د ټیم بهترین ټاپ غړۍ ورنه جوړیژي  . 

 

هغه بل علی احمد جلالی دی :

دغه اقا په خته دترکانو د کورنی یو سړۍ دی چې په غزنی کې خپلوان ژوند کوی ، جلالی یو وتلۍ نظامی افسر دی او د ستراتیژۍ ښه معلم دی دبلی خوانه یو وتلۍفروفیسور دی  دده له پاره  د افغانستان د شورای امنیت دریاست مشری او د افغانستان دستراتیژیکو اړیکو دمشر وظیفه ډیره اړینه بولم ،  دده دټیم منلې کسان داسې شیان وو ، کسان به نه وایم ځکه ( رشوت خواره – قاتلین – غله او د پاکستان )نوکران وو،  چې منان امیری دوزارت دفاع دمالی ریس چې اصلا دساختمان انجینر دی خو درشوت په خاطر ېې دوزارت دفاع دمالی ریاست غصب کړو او د رحیم وردک سره دواړه ملیاردران شول ، او بل ېې بریالی نصرتی وو دغه دواړهغه څیری دی چې په رشوت او چپاول کی نوم لری ( جلالی زموږ دوخت دببرک کارمل په وخت کې دریاست تعلیم او تربیی د مکاتبو مدیر وو – بیا ده مکتب ارکانحربی په شوروی کې د ورشیلوف په اکادمی  کېلوستی دی او په روسی روانی خبری کوی ،او یو ستراتژیست انسان دی )  ولی مجاهد شوو او ده د هغو ۱۵۰نفرو خاینینو لست تر ننه افشا نه کړو او وډار شوو په داسې حال کې چې ریس جمهور باید و نه ډار شي که جلالی صاحب د خلیلزاد ملا وتړی دیوه قوی ټیم تکړه غړی شمیرل کیژي .

 


March 3rd, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
گزیده مقالات