چندگانگی واحزاب سیاسی درافغانستان
Written by Maryam Baryalay Written by Maryam Baryalay


افغانستان کشوری است که بیش از ۵۰ حزب رسمی ثبت شده و جنبش های متعدد چشم انداز سیاسی اش را اشغال کرده است. احزاب سیاسی نماینده های داخلی هستند که خواست های سیاسی مردم را شکل وانعکاس می دهند. اما در افغانستان، اتصال و شناسایی ساقط اعتبار بین مردم و احزاب وجود دارد. با بودن عضو یک فامیل که اهمیت زیاد بالای احزاب سیاسی می اندازد، و با بزرگ شدن در کشور های چون هند، جرمنی و اتریش– که همه دموکراسی های قوی و با ثبات هستند، جاهای هستند که در آن نقش احزاب سیاسی در طول تاریخ و سیاست امروزی شان قابل ملاحظه بوده، اغلب از خود می پرسم که چرا با وجود اینکه طیف احزاب بسیار گسترده است، افغانها شناسایی کمی با احزاب سیاسی دارند؟

تعلقات سیاسی دریک کشور تقسیم شده چون افغانستان بسیار متفاوت می باشد. برنده برای یکی خائن برای دیگری است، و با در نظر داشت سابقه احزاب و گروه های سیاسی، این واقعیت ها به آسانی درک می شوند. این توضیح دهنده این نیز است که چرا بسیاری افغان ها به طور کامل اعتماد بالای احزاب سیاسی و یا نمایندگان شان را بر کسانی که پیروز نشده اند از دست داده اند. اما آیا می توانیم که این ذهنیت را تشویق کنیم، در حالیکه اکثریت سهامداران توسعه دراز مدت سیاسی، ثبات، راه های بهتر برای برگردانندن خواست های مردم (درمیان چیز های دیگر از طریق قوه مقننه موثر) و راه های بهتر برای نگه داشتن حکومت جوابگو به خواسته های مردم می خواهند.

با مقایسه با کشور های همسایه چون ایران و یا پاکستان، افغانستان سابقه کوتاه از احزاب و سازمان های سیاسی دارد. جنبش های چون ظلمیان ویش، حزب خلق عبدالرحمن محمودی و حزب وطن میر محمد غبار، جوانان شهری سال های ۱۹۴۰ را نسبت به مفاهیم ملیت پرستی و ضد تشویق کرده است. با این حال، نخبگان حاکم در افغانستان همیشه از جنبش های سیاسی سازماندهی شده می ترسیدند. این این می توان به عنوان یک ویژگی پادشاهی استبدادی دید.

درسال های ۱۹۶۰، دولت ظاهر شاه به اعضای احزاب سیاسی اجازه داد تا در انتخابات پارلمانی سهم بگیرند. این فقط و فقط برای انتخابات پارلمانی و یا شورا بود. دخالت مستقیم در قوه اجرایه هیچ وقت نه تشویق و نه حمایت شد. اما، واقعیت این است که قانونی که احزاب سیاسی را اجازه بدهد، هیچ وقت توسط شاه به امضا نرسیده است. ممنوعیت برخی از احزاب سیاسی افراطی باعث محرمانه شدن این احزاب در سال های ۶۰ گردید. این شفافیت دلسرد، محرمیت را فعال ساخت و بجای هیچ فضای برای شکوفاه شدن گفتمان سیاسی نگذاشت. در نتیجه این ویژگی ها، بخش اساسی از ساختار احزاب سیاسی در افغانستان شد.

با اعلام جمهوری پس از کودتای سال ۱۹۷۳ توسط داود خان، حزب غورزنگ ملی ایجاد شد. اگرچه برخی از اعضای احزاب چپ مقام های بلند را گرفتند، این دولت هیچ نوع تحمل در برابر گروه های مخالف دولت، بخصوص احزاب افراطی نداشت. این سیاست در نهایت سابقه ای برای حکومت یک حزب شد که به حزب دموکراتیک خلق افغانستان و بعدا به پرچم تداوم یافت. اگر چه، دولت داکتر نجیب الله مطابق به تغییرات در سیاست های اتحاد شوروی، بعضی کوشش ها در رابطه به تقسیم قدرت کرد، اما این یک تلاش "کنترل شده" بود که نقش رهبری حزب دموکراتیک خلق حزب وطن را تضمین کرد.

سال های ۱۹۹۰ شاهد از بین رفتن هدف مشترک مجاهدین بود. مسابقه برای بدست آوردن قدرت سیاسی و نظامی، اتحاد مجاهدین را که از اول از هم پاشیده بود را به سرعت منحل ساخت، که باعث ایجاد هرج و مرج بی سابقهای گردید. چهار سال حکومت مجاهدین تنها ترین حکومت ائتلافی چند حزبی در افغانستان بوده است، که البته قطعا به خرابی کشید. دولت مجاهدین پس از آن رژیم توتالیتر طالبان را به دنبال داشت.

در سال ۲۰۰۳/۰۴، درافغانستان قانون اساسی جدید را که تا حدی زیادی بر اساس چارچوب ۱۹۶۴ بود، به تصویب رسید. اما برخلاف قانون اساسی سال ۱۹۶۴، این یک تضمین برای حقوق احزاب سیاسی کرد. با این حال، احزاب سیاسی معاصر در افغانستان هنوز هم با بسیاری از چالش های اجتماعی و سیاسی روبرو هستند. به ویژه، با رئیس جمهور کرزی که در اظهار تنفر خود در باره احزاب و سازمان های سیاسی در هیچ جای، چه در تلویزیون، رویدادی های عمومی ویا هم مراسم فارغ التحصیلی دانشگاه دریغ نمی ورزد. اگر چه این می تواند به عنوان اعتقاد واقعی وی دیده شود، این اتکای وی را به شبکه های حمایوی نسبت به ساختار احزاب سازمان یافته زیادتر انعکاس می دهد. بررسی بیشتر این مسئله نشان می دهد که موانع سیستماتیک و ساختاری مانند سیستم انتخاباتی، شاخه اجرایی قوی و با نفوذ و چالش های دائمی امنیتی در توسعه احزاب سیاسی توقفت آورده است.

سیستم رای دهی غیر قابل انتقال، از نظر استفاده، درک و شمارش به نفع نامزد های مستقل غیر حزبی می باشد. اعضای حزب، حتی برای انتخاب شدن، به برنامه ریزی پیچیده و استراتژیک کار دارند. اگر رای دهندگان به طور گسترده پراکنده باشند، کاندیدان چانس کمتری برای بردن دارند. یکی از نقاط ضعف سیستم رای دهی غیر قابل اتقال، زیاد شدن رای تلف شده در حوزه چندین نامزد است. با زیاد شدن تعداد آرا هدر رفته، رابطه رای دهنده و کندد ضعیف تر می شود.

ازسوی دیگر احزاب سیاسی خود یکی از نهادهای غیر دموکراتیک در افغانستان می باشد. آنها ذاتا ساختار های انعطاف ناپذیر دارند. ساختارهای ارثی که در فرهنگ گسترده افغانستان گنجانده شده است، تسلط بر فرهنگ سیاسی دارد. سلسله مراتب از بالا به پایین در رابطه به ارتباطات و میکانیزم مشاوره بین سطوح ملی، منطقه ای و محلی احزاب عملی می شود. این به خصوص در جریان سیاست گذاری، تصمیم گیری و در پروسه تعیین رهبرآشکار می شود که به طور عموم در اطراف دایره نخبه ها می چرخد. انستیتیوت ملی دموکراتیک در بررسی از وضعیت احزاب سیاسی بعد از اتخابات ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ نوشته است که "احزاب منحیث یک شبکه حمایتی برای سیاستمداران فردی است، به جای اینکه قوه سازماندهنده آن افراد باشد.

درمقایسه با همتایان غربی شان، احزاب در افغانستان فاقد برنامه کاری مشخص و محکم برای دستیابی به اهداف خود هستند. برنامه کاری و دیدگاه یکی ازعوامل اساسی احزاب سیاسی می باشد، که فقدان آن منجر به عدم وجود رقابت سیاسی مبتنی برا اصول در افغانستان می باشد. چشم انداز احزاب سیاسی در اطراف اصول نه بلکه اشخاص تکامل می یابد. علاوه بر این، فقدان عملکرد سیاسی روزمره و وابستگی های قومی حزب مبتنی بر تصویر آنها منحیث نهاد های غیر قابل اعتبار می شود.

احزاب سیاسی، که در دموکراسی های غرب در کنار تقسیم های اجتماعی (دینی/سکولار، شهری/اطرافی، سرمایه دار/مزدور) بزرگ شده اند، ساختار های است که حد اقل در حال حاضر در افغانستان نیست. با وجود این، جمع گرایی رقابتی به شکل آهسته اما پیوسته در حال شکل گرفتن است. این که آیا جمع گرایی در واقع می تواند جای پایداربه دست بیاورد، و احزاب سیاسی خواسته های مردم را به نظریات سیاسی مبدل کنند و منحیث پل بین مردم و دولت شوند، باید دیده شود. اما نشانه های که نشان دهنده این مسیر باشد، خیلی مبهم است. بازیگران سیاسی برای سیاست اجماع گام های عملی تر بر می دارند. این در حالیکه در دیدگاه اول متناقض با نظریه جمع گرایی است، اما برای افغانستان، این یک مرحله لازم می باشد. بسیاری از دست اندرکاران و بازیگران سیاسی، که ازجنگ سالاران تنظیم های اسبق هستند، این که حصول سیاست اجماع و میانجیگری تنها راه برای نوعی ثبات و امنیت است را به مشکل آموختند. این به نوبه خود، منجربه تشکیل ائتلاف ها، جبهه ها و انجمن ها شده است. بله، آنها متناقض هستند، اما آنها برای در فضای متراکم احزاب سیاسی شفافیت آورده اند، و گرایش های جزئی اجتماعی و سیاسی را شکل داده اند.

برخی از وقایع اخیر ذیل، نشان دهنده رشد سیاست اجماع می باشد:

1) تلاش های گسترده برای مذاکرات با طالبان از هر طرف شنیده می شود. تسهیل کننده های بین المللی چون ایالات متحده آمریکا و پاکستان، بازیگران منطقه ای مانند حزب تحریک طالبان پاکستان، رهبر طالبان افغان و پاکستان ملا عمر و دولت افغانستان راضی برای نشستن در میز مذاکرات هستند. اگرچه مذاکرات در حال حاظر توقف یافته است، اما فقط به زمان نیاز است تا مذاکرات صورت بگیرد. اختلاف نظر در شامل ساختن سیاست های طالبان در میان بعضی از پیمان ها و اتحادیه ها، نشان می دهد که هر کس قدرت را بعد از رییس جمهور حامد کرزی بدست بیاورد، به احتمال زیاد به این مذاکرات ادامه خواهد داد.

2) یکی دیگر از نشانه های مثبت اجماع سیاسی اتحاد اعضای کابینه با گروه های مخالف به منظور حصول اصول دموکراتیک در آماده سازی و اجرای انتخابات می باشد. بسیاری از احزاب، که احزاب فردی می باشد، برای کسب اهداف شخصی در اتحاد پیوسته اند که اغلب بی اثر و غیر متداوم بعد از انتخابات ثابت می شوند. بسیاری از احزاب، به دلیل بودن احزاب فردی به دنبال بدست آوردن اهداف شخصی هستند، که اکثر اوقات ثابت شده است که بی اثر و غیر پایدار در مراحل پس از انتخابات می باشند. اما اگر جاه تلبی ها به تاکید بیشتر برای دریافت اهداف به اساس قانون اساسی باشند، قطعا یک نشانه خوبی برای کشوری مثل افغانستان می باشد.

3) خواستار ها برای یک اجماع ملی از طرف گروه های غیر مخالف (و رئیس جمهور کرزی) ویا چهره های برجسته مستقل، به اندازه یکسان نشان دهنده اهمیت بالای اجماع است. اگر چه روش ها متفاوت است، اما اهداف مشابه هستند.

این روند های در حال تغییر، اثرات متعدد بالای احزاب و ائتلاف احزاب می گذارند. اولا، تاکید به جای شخصیت ها، بیشتر بالای اصول تاکید می شود، چون، در ائتلاف تعداد شخصیت ها بیش از حد هستند. ثانیا، سیستم های عامل مشترک اهمیت بیشترا به نسبت به احزاب تک به دست می آورند. ثالثا، لبریز شدن ارزش ها از احزاب داخلی دموکراتیک شروع و به احزاب داخلی که کمتر دموکراتیک هستند، پایان می یابد. در نهایت، با توجه به فشار های ذاتی سیاست ائتلاف، که از جمله ترس از دست دادن اعضا می باشد، رهبران مجبور می شوند تا زیادتر بالای ارتباطات داخلی حزب تمرکز می کنند تا سیاست های روز مره حزب توقیت یابد.

بنابر این، به احتمال زیاد به نظر می رسد که احزاب سیاسی نقش محوری را در افغانستان به خود بگیرند. با وجود این، اتیاط مهم است. موانع سیستماتیک و ساختاری نظام سیاسی که باعث محدودیت احزاب سیاسی برای شرکت در روند تقسیم قدرت شوند، منجر به تکرار شدن تاریخ می شود.

 

Pluralism and Political Parties in Afghanistan

 

Afghanistan is a country that has more than 50 officially registered parties and numerous more movements occupying its political landscape. Political parties are supposed to be domestic agents that shape and reflect the political will of a people. But in Afghanistan, there is a de facto connection and identification void between people and parties. Coming from a family background that places a lot of importance on political parties for political systems and having grown up in countries like India, Germany and Austira - strong and stable democracies -where the role of political parties in the course of their history and present day politics has been significant, I have often asked myself why is it that Afghans identify so little with political parties even though the spectrum of parties is so wide?

Political allegiances vary greatly in a country as divided as Afghanistan. The victor for one is the traitor for the other and given this turbulent and controversial history of political parties and groups one might easily understand these realities. This also explain why many afghans have entirely lost trust in political parties or their representatives then those who have not victor. But can and should this mentality be encouraged, when most stakeholders want long-term political development, stability, better ways of translating peoples demands (among other things through an effective legislature) and better ways of holding the government accountable to society's demands.

Compared to neighboring countries like Iran or Pakistan, Afghanistan has a relatively short history of political parties and organizations. Movements like the Weesh Zulmian, Abdur Rahman Mahmoodi's Khalq Party and Mir Mohammad Ghobar's Watan Party inspired the urban youth of the 1940s towards nationalistic and anti-colonial notions. Nevertheless, the ruling elite in Afghanistan have always feared organized political movements. This could be seen as a characteristic of authoritarian monarchies.

In the 1960s, Zahir Shah's government permitted members of political parties to run for parliamentary elections. This was meant exclusively for the parliament or Shura and direct involvement in the executive branch was neither encouraged nor supported. However, the fact that the law permitting political parties was never signed by the king and the ban of certain radical political parties on the left and the right eventually meant that these parties went underground in the late 60's. This discouraged transparency, enabled secrecy and left no space for political discourse to flourish, in turn these features became fundamental part of political party structures in Afghanistan.

As the republic was proclaimed after Mohammad Doud Khan's 1973 coup d'état, Ghorzang-e-Milli was created. Although some leftist assumed top posts in this government, a zero tolerance for opposition groups, particularly radical Islamic parties, was predominant. This policy eventually set a precedent for one-party rule that was perpetuated in the Peoples Democratic Party's (PDPA) Khalq and later Parcham faction's politics and policies. Though, Najibullahs's government undertook some attempts towards power-sharing and policy changes in accordance with Soviet policy changes (Glasnost and Perestroika), which was felt all across the East/Soviet Bloc countries, nevertheless this was a" controlled" attempt, guaranteeing the leading role of PDPA/Watan Party.

The 1990's witnessed how the loss of a common cause and contest for political and military power quickly dissolved the already loose alliance of the Afghan Mujahidin groups, creating chaos and instability in unprecedented ways. The four year rule of the Mujahidin could be seen as the only multi-party coalition rule in Afghanistan but a multi-party rule that definitely went wrong. This was then followed by the totalitarian regime of the Taliban.

In 2003/04, Afghanistan adopted a new constitution, one largely based on the 1964 framework. But unlike the 1964 constitution, this one foresaw and guaranteed the creation and rights of political parties. Nevertheless, contemporary political parties in Afghanistan still face a lot of social and political challenges. Specially, with President Karzai showing no reluctance about his distaste for political parties and organizations – whether on TV, at public events or university graduation ceremonies. Although this could be seen as his genuine conviction, it also reflects his reliance on patronage networks rather than organized party structures. Exploring this quandary further, systemic and structural hinderances like the electoral system, a strong and influential executive branch and perpetual security challenges have brought about a halt in the development of political parties.

The Single Non-Transferable Voting system (SNTV), simplistic in terms of usage, understanding and counting, favors independent non-party candidates. For party members to even have a chance of getting elected, complex strategic planning becomes crucial. If voters are widely dispersed party candidates have even a lesser chance of getting elected. In turn, party fragmentization is fueled by SNTV. Another major disadvantage of SNTV is the rise of wasted votes in multi-candidate constituencies. The higher the percentage of wasted votes, the weaker the Voter-MP relationship.

Political parties on the other hand, are in themselves one of the most undemocratic institutions in Afghanistan. They function according gerontocratic and inherently inflexible vertical structures. Gerontocratic and hereditary structures that are imbedded in the broader Afghan culture, dominate the political culture like an unwritten canon. Top-down hierarchies also apply to communication and consultation mechanism of parties between their national, regional and local levels. This is specially highlighted during policy-making, decision-making and party leader determination processes, which usually revolve around the elitist member's circle at the national level. "Parties are seen as the support networks for individual politicians rather than being the organization drivers of those individuals" is how "Political Parties in Afghanistan: A Review of the State of Political Parties after the 2009 and 2010 Elections" conducted by National Democratic Institute (June 2011) put it.

Compared to their western counterparts, parties in Afghanistan lack distinguishable platforms and concrete views on methods of achieving their aims. Exhibiting differing platforms and views is one of the main functions of political parties, the lack of which has led to the absence of political competition based on principles in Afghanistan. The political party landscape evolves primarily around personalities rather than principles. In addition, lack of a day-to-day political performance, election fixation and ethnic based party affiliation has tarnished the image of political parties making them unreliable institutions.

Political parties, as they have grown along social divides or cleavages (religious/secular, urban/rural, capital/labor) in established western democracies, are not constructs that can be found in Afghanistan, at least not at the present. Nonetheless, competitive pluralism is slowly but steadily taking shape. Whether pluralism can actually gain a lasting foothold, and political parties can fulfill their functions as translaters of society's demands into political ideas and become bridges between people and government still remains to be seen, signs pointing towards these directions can vaguely be seen. Political actors are taking more pragmatic steps towards politics of consensus. While this is contradictory to the idea of competitive pluralism at the first glance, it seems to be a necessary pre-stage in the Afghan case. Most of the stakeholders and political actors, be it former leftists or Tanzim warlords have had to learn the hard way that politics of consensus and mediation is the only way to bring about some kind of stability and ensure security. This in turn, has led to coalitions, front or association formations. Yes, they are inconsistent and election fixated, but they have brought about some clarity in the congested space of political parties and engendered slight tendencies of social and political cleavage to take shape.

Here are some recent events indicating the growth consensus politics:

1) Calls for broad-based inclusive talks with the Taliban are heard from every direction. Key international facilitators, in this case the U.S. and Pakistani governments, regional actors like the banned pakistani Tahrik-e-Taliban, the Afghan Taliban leader Mulla Omar and the Afghan Government on its own terms, have all signaled their willingness to meet at the negotiating table. Although stalled right now, it is just a matter of time before talks take place. Disagreements on Taliban-inclusion policies among some oppositional alliances, among others due to being broad-based multi-ethnic formations, indicate that whoever assumes power after President Hamid Karzai is likely going to continue this course.

2) Another sign of consensus politics with a positive effect is the alliance of cabinet members with opposition groups in order to ensure democratic principles are upheld according to the Constitution in the preparation for and execution of the elections. Many parties, being one-man parties, pursue personal ambitions in these alliances, which have often proven to be election-fixated, ineffective and unsustainable in post-election stages. Nonetheless, if personal ambitions lead to stronger emphasis on acting in accordance with the Constitution and the rule of law, this is definitely a positive sign in a country like Afghanistan.

3) Calls for a Ijma-i-Milli from non-oppositional groups (and President Karzai) or prominent independent figures equally indicates the importance placed on consensus. While the methods may differ, the goals are similar.

These changing trends, in turn, have multiple effects on parties and party coalitions. Firstly, more emphasis is put on principles rather than personalities as there are simply too many personalities in these coalitions for one to dominate. Secondly, joint and agreed upon platforms gain much more importance than in single parties. Thirdly, a spillover of values takes place from more internally democratic parties to less internally democratic parties. Finally, due to the inherent pressures of coalition politics, namely fear of member loss, leaders are forced to focus much more on inner party communication and consultation mechanisms as well as day-to-day politics, strengthening the base and giving a rise in accountably.

Thus political parties seem likely to take an increasingly pivotal role in Afghan politics. Yet caution is advised. While regulations that ensure broad-based multi-ethnic political parties to emerge are being taken, systemic and structural hinderances of the political system that limit the potential of political parties to take part in the power-sharing process could lead to history repeating itself.
September 19th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
مسايل اجتماعي