چه وقت متوجه شهر خود شویم
انجینر نصرالله (نصرت) انجینر نصرالله (نصرت)

                                                                        1

 

درمدت هشت سال (2001الی 2009)  اگردرپا یتخت خود شهر کابل وسایر شهرها                                 متوجه شویم ساختما نهای زیا دی بطور شـــــخصی ودولتی , نظامی وملکی قـــــد                                               برافراشته است و زیب و زینت خوبی را برای شهرهای ما به نمایش گــــذاشته اند                                                                  وچنین مینما یاند که بدین گونه اگر تداوم پیدا کند تا ده سال دیگر با موجودیت فساد ورشوت و اختلاص ظاهرا                                       انشا الله  شهرهای ما رنگ و رونقی خوبی خواهند داشت!!

اما اگر کیفیت کاری ساختمانها را درمطابقت با ماستر پلان شهرها ,دررابطه باسیستم کانالیزاسیون ها وکانال کشی بدرفت ها ,در رابط باکیفیت مواد بکار رفته ساختمانی وکاربرد آن مطابق باستندردهای عصرکنونی ,دررابط به دیکورهای تیپ شرقی وغربی ,شرایط جوی واقلیمی ,مطالعات خاکهای تحت ساختمانهای ثقیل تاسیسات را مسلکی وموشکافانه مورد دقت وتوجه قراردهیم وهمچنان پولی هنگفتی را چه شخصی ویا دولتی که درین استقامت به مصرف رسیده ویادفن گردیده بمثابه سرمایه کشور درنظربگیریم , خیلی زود وقبل از وقت خواهد بود که نظر منصفانه نسبت به درست یا نادرست بودن آن داده شود ومجریان آنرا مورد تمجید وتقدیر  ویا  تنقید قرار داد. هیچ چاره جز این نداریم که حد اقل ده سال و یا اندی بیشتر مدت صبر وشکیبائی را از خود نشان بدهیم بعدا زمان خود بخود برای همه ای هموطنان ما بالخاصه آنانیکه واقعا دلسوزانه بالای سرنوشت کشور میاندیشند ثبوت خواهند کرد که چقدر فاجعه درین کشور غریب وعقب نگهداشته شده ما صورت گرفته است .

 منصفانه تنها چرا شاروالی کابل را مقصر همه نارسائیها بدانیم درکشوریکه زورگویان درتداوم وتوافق بازورمندان بلند پا یه ای حکومتی و دولتی گوشه  گوشه ای از شهر ها را طبق روال وخواهش شخصی  خود بدون درنظرداشت ماستر پلانها وصاحب نظران مسلکی شهری بطورکاملاخودسرانه سکیچ ,نقشه کشی وتاسیسات ایجاد نمایند دران صورت شاروال وشاروالیها یکجا با وزارت  محترم ساختمانی  وشهر سازی ترکیبی از فرشته ها هم اگر باشند کاری بروفق مراد نخواهند توانست .  زیرا ما در شرائیط بسر میبریم که شار والی ووزارت محترم شهر سازی به سطح بسیار پائین توانمندی کاری خودقرار دارند که بتوانند طبق پلانها واولویت بندی های کاری خود بگونه مستقلانه  کارکنند, این ارگانها حد اقل به سه اصل بسیار ضروری وعمده نیازمند ی دارند :

1-   کارمندان وانجینران بسیار مسلکی ,کارکشته ,پاک نفس وبا تقوا نیاز دارند که چنین تقرری ها دروضعیت موجود کشور یک خواب بیش نیست وفقط در حیط ای یک ایدیه باقی خوهد ماند.

2-   به بودجه کافی نظربه پلان واولویت بندی ها نیازمند است درحالیکه چشم ما بسوی جیب دیگران دوخته شده است واگر حبه ودیناری هم میدهد ده ها شرط و شروطی را درپیش پا میگذارند .

3-   شا روالی ووزارت محترم شهرسازی بیک نیروی  امنیتی بسیار مخلص,مستحکم وبا ایمان نیاز دارد تا درمقابل چپاولگران وزورگویان بلفعل قدعلم کرده بتوانند . چون د رکشوریکه هنوز قانون حاکم نباشند هرارگان کشور مکلف بر تامین امنیت کاری خود میباشد درحالیکه ارگانهای امنیتیی ما مشکل بی حدخودرا دارند و چنین خواست هم خواب بیش نیست.

بدان سبب است که شهرها مثل یک لاشه های مرده درزیر پای پرندگان لاش خوار ودرندگان قرار گرفته هرکس طبق توان لقمه ای را برمیدارند . فرهنک شهر داری وشهر نشینی ما مصیبت دیگری است که دامنگیر کشور ما درکل گردیده است .این درست است که مردم زیا دی نسبت مشکلا ت بیشمار که در اطراف سالها قبل داشت وهمین اکنون هم دارند از زندگی اطراف متنفر وبیزار اند وبه شهر ها رجوع کرد ه ازیکطرف وخشک سالیها وبیکاری های پی هم  ازطرف دیگر مردم را وادار به کوچیدن به شهرها نموده اند ودلیل سوم هم اینکه فطرتاء انسان ها بر وفق زمان به رفاه وآرامش رومیاورند واین دلیل بران شده نمیتوانند که مردم عقب ماند ه است فرهنگ زیست شهری را مراعات نمیکنند وما دست به الاشه بنشینیم. وواقعا  بسیارهم دیده شده ومیشوند که قطیهای خالی سگرت وقطیهای پیپسی خالی  از دریچه موتر های بسیار لکس دولتی وشخصی در بیرون روی

 

                                                                       2

 

  جاده پرتاب میشوند ,مردم ازپیاده روها ,زیرزمینیها وپلهای هوائی استفاده نمیکنند ,فامیلها وخانواده ها کثافات خود را درجای مناسب تعین شده نمی اندازند و... اما اجراات ما منورین ومسئولین (شاروالی با نواحی ووکلای                                                                   

گذر ,وزارت محترم شهرسازی ,وزارت محترم اطلاعات وفرهنگ,وزارت محترم حج واوقاف ,مساجد وعلمای دینی  ) درین رابط چه است ؟ با موجودیت این همه دشواریها راه حلها چه خواهند بود ؟ بازهم برمیگردیم به حاکمیت وکارکرد های حکومت و دولت که چنین تو ضیح میگردد :

1- دررابط به ساختمانی (نوسازی وترمیمات ) دولت باید  تمام وزارت خانه ها وارگانهای مستقل را واداربراین 

بسازند که بخشهای سا ختمانی خود را ازهرنگاه فعا ل بسازند وسالانه کم کم یک مقدار بودیجه را بخاطر بپا ایستاد شدن آنها اختصاص بدهد زیرا واحد ها ویا بخشهای کوچک ساختمانی مربوط به یک وزارت وهرارگان مستقل دیگر به آسانی نسبت به شرکت ها بخصوص شرکتهای خارجی قابل بررسی ,تفتیش وکنترول میباشند وپاسخگو بمقام مربوط خود هم میباشند. چونکه هرتاسیسات وساختمان ازخود چند سا ل گرنتی باید داشته باشند اما آن شرکت سا ختمانی مصری ,ایرانی ,امریکائی وعربی را فرداما ازکجا پیدا کرده میتوانیم . شاید این مطلب به خوانندگان محترم جالب تمام شوند که گویا من هنوزخوابم دنیا بسوی بازار آزاد روان اند من طرح سیستم اقتصاد دولتی و یا فشار کنترول دولتی را ارایه میدارم. باید گفت که نگرانی شما بجا است اما درصورتیکه دولت بصورت عام وتام حاکمیت امنیتی ,اقتصادی , سیاسی واجتماعی را داشته باشند وهرعملکرد شخصی  ودولتی را که به حیثست واوتوریته یک شهر چند ملیونی ویا یک کشور نظیر افغا نستان صدمه وارد می نما یند بگیرند چنانچه که هرساعت رسانه ها مارا می بینند دررابط به فرهنگ ما ظرفیت ما واقعات شهری ما سیما های شهری ما تماشامیکنند و  قضاوت مینمایند . بدانسبب موسسات ساختمانی وزارتها وهرارگان مستقل دیگرغیر ازشرکتها

بآسانی بررسی وقابل کنترول است که  میتوانند ازکیفیت پائین کار از برباد شدن پول ودارایها واز خرابی سیمای شهر جلوگیری نمایند درانصورت  بسیستم بازار آزاد اجازه کار بدهند درغیر ان فاجعه بارمیا ورد که ذکر شد. 

2- دولت باید دونر هارا وادار براین بسازند که اگر ازطریق دولت وبا آگاهی دولت پول ویا سرمایه نمی ریزانند حد اقل تحت کنترول وبازرسی شدید ارگان های مسلکی وزیربط دولتی کار وفعا لیت خود را ادامه بدهند  تا حد اقل یک ارگان مسئول درنزد دولت از خوبی ویا خرابی کار مسئول وپاسیخگو باشند. وهم چنان شرکت های خصوصی خارجی وداخلی باید برعلاوه پرداخت تکس دولتی درهر ارگان ازملکی ویا نظامی که کار میکنند کاملا پلانهای خودرا با استشاره همان ارگان مربوط طرح وتثبیت وبعدا تحت کنترول وبررسی شدید کارمندان مسلکی همان ارگان بکار خود ادامه بدهند نه بطور خودسرانه وبدون کدام قیدو شرط . به هیچ شرکت داخلی وخارجی بدون امضای قرارداد وپروتوکول وتعهد دادن گرنتی چند ساله نظر به حجم وچگونگی کار اجازه کار و فعالیت داده نشوند.

3- درامور زندگی شهری وشهر داری تنها نمایش تلویزیونی چند رسانه ها وراد یوها درشهر بیش از چهار ملیونی به هیچگونه کافی نبوده ونمیباشند, باید تمام نواحی شاروالی با وکلای گذرخود بصورت فعالانه درهمکاری با ملاها ومولویهای محل موسفیدان ومتنفذین شخصیتهای خیر اندیش ومتدیین  ازطریق مساجد ومحافل درهمکاری با ارگانهای امنیتی وزارتهای اطلاعات وفرهنگ , شهرسازی وحج و اوقاف کاملا هم آهنگ

اولا زمینه ها وسهولتها را برای مردم فراهم ساخته بعدا درسیستم کار برد واستفاده ازآن مردم را تشویق ترغیب وتنویر نمایند. شاروالی میتوانند درنواحی خود حد اقل ماهانه محا فل را بکمک و اشتراک وکلای گذر, متنفذین موسفیدان وملا امامان مساجد ترتیب داده از ایشان دررابط به مراعا ت نمودن تنظیمات ونزاکتهای شهری استدعای کمک ومعاونت نمایند. مانند تدابیر راه اندازی کارهای حشر وداوطلبانه ,ترغیب فامیلها درانداختن کثافات واشغالات به اشغال دانیها ,پاک نگهداشته دکاکین هریک پیشروی کارخودرا واستفاده نمودن ازپیاده روها وپلهای هوائی  مراعات نمودن نوبت به بالا شدن به سرویسهای شهری بخصوص برای خانمها واطفال مکتب و...غیره مردم را تنویر ومتوجه بسازند.

 

                                                ومن الله توفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــیق


March 11th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
مسايل اجتماعي