چگونگی زیست خزندگان افغانستان
نوشته کریم پوپل نوشته کریم پوپل

Reptail of Afghanistan

 

در افغانستان تعداد خزندگان نسبت بسایر حیوانات بیشتر اند. یکی از دلیل آن عدم استفاده مردم از خزندگان میباشد. تا اکنون تحقیقات وسیع در مورد خزندگان افغانستان صورت نگرفته‌است. با وجود این همه یک سلسله تحقیقات از طرف جانور شناسان  خارجی ومتخصصین داخلی مانند داکتر سید امیرشاه حسن یار ، خوشحال حبیبی ،  خان صاحب ( قبایل غیر) ، دیگر کارشناسان  صورت گرفته‌است. درین پژوهش توانسته‌اند نام‌گذاری و سایر خصوصیات خزندگان افغانستان را تا حدودی برازنده سازند. تا اکنون ۱۰۱ گونه خزندگان شناسائی گردیده‌است از جمله ۲۷ نوع آن مار  و ۲۳ نوع آن سوسماران  می‌باشند. مارهای افغانستان زهری غیر زهری کفچه مار سندر شیر ماهی مار زنگی سیاه مار ومارهای آبی می‌باشد. در همه نقاط دیده می‌شوند. انواع سنگ پشت  افغانی دارای جسامت کوچک بوده فعلاً در بسیاری کشور  های آسیای مرکزی  منحیث بازی اطفال در خانه‌ها نگهداری می‌شوند. زیاده انواع حشرات و خزندگان در دشتهای گرم شمال و جنوب غربی افغانستان بخصوص هلمند  قندهار نیمروز زیست دارند

خزندگان بومی افغانستان

خزندگان بومی افغانستان از نوع چلپاسه ها.

1.جگو ا فغانی:   Asiocolotes levitoni (Squamata Sauria - Gekkonidae) Leviton's Gecko

 

2.ارومیاس افغانیEremiasafghanistanica (SquamataSauria - Lacertidae) Afghan Racerunner

 

3.ارومیاس آریاEremias aria (SquamataSauria - Lacertidae)

 

فهرست خزندگان افغانستان

در مجموع ۱۱۱ گونه خزنده در افغانستان زیست می‌نماید. خزندگان افغانستان عبارتند از مارمولک  چلپاسه ها  ( شلند ، کلس  )سوسمارها، اژدهار، مارها می‌باشد.

شماره

نام پرنده

نام علمی

بزبان انگلیسی

معلومات

. راسته Testudine:      خانواده: Testudinidae

در افغانستان یکنوع سنگپشت خورد زیست می‌نمایند.

۱

سنگ پشت

Testudo horsfieldii

Russian tortoise

شاخه:Sauria.        خانواده: Gekkonidae

در افغانستان از خانوادهمارملوک ۱۸ گونه حیات بسر می‌برد.

۱

چلپاسه عنکبوتی خانگی

Alsophylax laevis

Persian Spider Gecko

۲

جکوی عنکبوتی ایرانی

Agamura persica

blunt tailed spider gecko

۳

چلپاسه  انگشت مستقیم

Alsophylax pipiens

Straight-fingered Geckos

۴

چلپاسه کوچک

Bunopus tuberculatus

Bunopus

-

۵

گگوی افغانی

Asiocolotes levitoni

Leviton's Gecko

۶

گکوی انگشت ریشه دار اورسمان

Crossobamon eversmanni

Eversmann’s Fringe-toed Gecko

-

۷

چلپاسه زبر دم

Cyrtopodion fedtschenkoi

Rough-tailed Gecko

۸

گکوی انگشت دراز نیکولسکی

Cyrtopodion longipes

Nikolsky’s Long-toad Gecko

-

۹

گکوی سنگی تیغه دار

Cyrtopodion scabrum

Keeled Rock Gecko

-

۱۰

گکوی انگشت باریک ترکمنی

Cyrtopodion turcmenicum

Turkmen Thin-toad Gecko

-

۱۱

چلپاسه گرشک

Cyrtopodion voraginosum

Leviton & Anderson, 1984)

-

۱۲

مطالعه نشده

Cyrtopodion watsoni

-

۱۳

گکوی انگشت کج خزری

Cyrtopodion caspium

Caspian Bent-toad Gecko

-

۱۴

چلپاسه پلنگی

Eublepharis macularius

leopard gecko

۱۵

چلپاسه شکم زرد خانگی

Hemidactylus flaviviridis

Yellow-bellied House Gecko

۱۶

جکوی دم پخ یا (بقه ئی)

Teratoscincus bedriagai

wonder geckos

۱۷

گکوی دم پخ فلس کوچک

Teratoscincus microlepis

Small-scaled Skink Gecko

-

۱۸

گکوی دم پخ معمولی

Teratoscincus scincus

Common Skink Gecko

-

۳ سوسماران

شماره

نام پرنده

نام علمی

بزبان انگلیسی

الگو

راسته  :  Squamata    شاخه:   Sauri .     خانواده    :Agamidae   

این خانواه را بنام اژدها کوچک نیز یاد می‌نمایند اکثر گونه این خانواده در عقب خود ساختمان تاج مانند دارند   بعضی از انواع این خانواده بزرگ می‌باشند.

۱۹

چلپاسه  تغیرکن

Calotes versicolor

Changeable Lizard

۲۰

چلپاسه  رنگه

Laudakia agrorensis

Agror Agama

۲۱

شلند بدخشانی

Laudakia badakhshana

Badakhshana Rock Agama

بعداً

۲۲

آگاما قفقازی

Laudakia caucasia

Caucasian agama

۲۳

آگاما خراسانی

Laudakia erythrogastra

Asian Rock Agamas

۲۴

آگاماهمالیائی

Laudakia himalayana

Himalayan agama

۲۵

آگاماترکستانی

Laudakia lehmanni

Turkestan Agama

-

۲۶

آگامای صخره ئی فلس کوچک

Laudakia microlepis

Small-scaled Agama

بعداً

۲۷

آگامای صخره‌ای فلس درشت

Laudakia nupta

Large-scaled (Rock) Agama

بعداً

۲۸

آگاما نورستانی

Laudakia nuristanica

Leviton's Rock Agama

۲۹

آگاما سنگ کشمیری

Laudakia tuberculata

Kashmir Rock Agama

. ۳

آگاما کلارکوم

Phrynocephalus clarkorum

- no common name

۳۱

آگاما وزغ سر

Phrynocephalus euptilopus

Alcock's toad-headed agama

بعداً

۳۲

آگاماسرگیرد لشتن ستاین

Phrynocephalus interscapularis

Lichtenstein's Toadhead Agama

۳۳

آگاما زرد خالدار وزغ سر

Phrynocephalus luteoguttatus

Yellow-speckled toad-headed agama

۳۴

آگاما سر وزغی دم سیاه

Phrynocephalus maculatus

Blacktail Toadhead Agama

بعداً

۳۵

آگما سر وزغی پت

Phrynocephalus mystaceus

Secret Toadhead Agama

۳۶

آگاما سروزغی راه راه

Phrynocephalus ornatus

Ornate Toadhead Agama

-

۳۷

آگاما رادهی

Phrynocephalus raddei

no name

-

۳۸

آگاما سروزغ ابلق

Phrynocephalus reticulatus

Reticulated toad-headed agama

-

۳۹

آگامای سروزغی خاکستری

Phrynocephalus scutellatus

Gray Toad Agama

۴۰

آگاما چابک

Trapelus agilis

Steppenagame

۴۱

آگاما زمینی افغانی

Trapelus megalonyx

Afghan Ground Agama

۴۲

آگاما فارسی

Trapelus ruderatus

Persian Agama

-

۴۳

سوسمار استیپی

Trapelus sanguinolentus

Steppe Agama

۴۴

خار دم

Uromastyx asmussi

spiny tailed lizard

۴۵

سوسمار خاردم هندی

Uromastyx hardwickii

Hardwicke's or Indian spiny-tailed lizard

خانواده Anguidae

شماره

نام پرنده

نام علمی

بزبان انگلیسی

الگو

راسته:Squamata. فامیل: Anguidae

این خانواده دارای ۹۴ گونه میباشداز جمله یکنوع آن در افغانستان زیست می‌نماید. این حیوان تخم گذار اند. اینگونه مارملوک دارای طول زیاد مانند مار می‌باشند.

۴۶

ماملوک شیشه‌ای یا لوس مار

Pseudopus apodus

Scheltopusik

سوسماران: اسکینک،لاسرتاید،ارومیاس،بزمچه

راسته:Squamata . خانواده:Scincidaefamil

۴۷

اسکینک چشم ماری دوخط

Ablepharus bivittatus

Twin-striped Skink

۴۸

سوسمار

Ablepharus grayanus

تنها در افغانستان وجود دارد

-

۴۹

اسکینک چشم ماری آسیایی

Ablepharus pannonicus

۵۰

Edward Blyth (1810 - 1873)

Eumeces blythianus

مطالعات وسیع صورت نگرفته

۵۱

اسکینک اشنایدر

Eumeces schneideri

Berber skink

۵۲

آلپ پنجاب سقنقور

Eurylepis taeniolatus

Alpine Punjab Skink

-

۵۳

سکنگ راه راه چمنزار

Eutropis dissimilis

Striped Grass Skink

-

۵۴

اسکینگ ماری یا کوتاه

Ophiomorus brevipes

short legged snake skink

-

۵۵

اسکینگ ماری چیرنو

Ophiomorus chernovi

Chernov's Snake Skink

--

۵۶

اسکینک ماسه‌ای سه انگشتی

Ophiomorus tridactylus

Three-toed Snake Skink

۵۷

اسکینک علفزار طلائی

Trachylepis aurata

Goldstreifenskink, Goldmabuye

 

 

 

۵ خانواده:لسرتایدها

راسته  Squamata         خانواده  : Lacertidae

                                    در بعضیاز انواع این خانواده بکرزائی یا تولید مثل بدون القاع صورت میگرد.

۵۸

سوسمار انگشت ریشه دار بلانفورد

Acanthodactylus blanfordii

Blanford's Fringe-fingered Lizard

۵۹

سوسمار فرینج انگشت هندی

Acanthodactylus cantoris

Indian Fringe-fingered Lizard

۶۰

سوسمار انگشت ریشه دار

Acanthodactylus micropholis

persian fringe toed lizard

۶۱

لاسرتای بیابانی مشبک

Eremias acutirostris

reticulate desert lacerta

-

۶۲

لسرتاید افغانستانی

Eremias afghanistanica

Afghan Racerunner

۶۳

سوسمار آریا

Eremias aria

Eremias (Ommateremias) aria — BISCHOFF 1978

۵۴

ارمیاس سیستان

Eremias fasciata

Sistan Racerunner

۶۵

ارمیاس مشبک

Eremias grammica

Reticulate Racerunner

--

۶۶

ارمیاس راه راه

Eremias lineolata

Striped Racerunner

--

۶۷

ارمیاس خال سیاه

Eremias nigrocellata

-

۶۸

ارمیاس فارس

Eremias persica

Persian Racerunner

--

۶۹

ارمیاس رجالی

Eremias regeli

-

-

۷۰

ارماس اسکریپتا

Eremias scripta

-

۷۱

ارمیاس آسیای مرکزی

Eremias velox

Central Asian Racerunner

۷۲

سوسمار خال خورد

Mesalina guttulata

Small-spotted Lizard

۷۳

مسالینای دم دراز ایرانی

Mesalina watsonana

Persian long-tailed Lizard

۷۴

سوسمار چشم ماری اردنی

Ophisops jerdonii

Jerdon's Snake-Eye

راسته   Squamata     خانوادهVaranidae

۷۵

بزمچه بنگالی

Varanus bengalensis

The Bengal monitor

۷۶

بزمجه بیابانی

Varanus griseus

desert monitor

۶ راسته:Squamata زیر راستهSerpentes یا مارها

شماره

نام پرنده

نام علمی

بزبان انگلیسی

الگو

 

راسته:   Squamata.          زیر راسته   Serpentes       فامیل:   Leptotyphlopidae.

۷۷

مار نخی سندی

Myriopholis blanfordi

Sindh Thread Snake

راسته:Squamata.          فامیل:  Typhlopidae

۷۸

مار کرمی شکل

Typhlops vermicularis

European blind snake

راسته:Squamata. فامیل:Boidae ی.

۷۹

کور مار خالدار

Eryx elegans

Central Asian sand boa

۸۰

بوای ریگی

Eryx johnii

Indian sand boa

۸۱

بوای شنی خورد

Eryx miliaris

Dwarf sand boa

۸۲

مار تاتاری

Tartar sand boa

Eryx tataricus

راسته:Squamata. فامیل: Colubridae ی.

۸۳

مار آلو سر

Boiga trigonata

common cat snake

۸۴

گوند مار

Elaphe dione

Steppes Ratsnakes

۸۵

مارپلنگی

Hemorrhois ravergieri

spotted whip snake

۸۶

مار گرگی

Lycodon striatus

northern wolf snake

۸۷

مارسردرفشی شنی

Lytorhynchus maynardi

Awl-headed Sand Snake

درهلمند

۸۸

مار درفشی

Lytorhynchus ridgewayi

ندارد

-

۸۹

مارآبی چلیپر

Natrix tessellata

Dice snake

۹۰

لوس مار

Oligodon taeniolatus

Variegated Kukri Snake

-

۹۱

مار خالدار صحراریسر

Platyceps karelini

Spotted Desert Racer

-

۹۲

مار زیبا غیرسمی

Platyceps rhodorachis

Braid Snake, Jan’s Cliff Racer

-

۹۳

-

Platyceps ventromaculatus

Hardwicke's Rat Snake

-

۹۴

مارخطی باریک

Psammophis leithii

Pakistani Ribbon snake

-

۹۵

تیر مار

Psammophis lineolatus

Steppe Ribbon Racer

-

۹۶

تیر مار شوکری

Psammophis schokari

Schokari Sand Racer

۹۷

مار کوچک فارسی

Pseudocyclophis persicus

Persian dwarf Snake

-

۹۸

مار موش خور خاوری

Ptyas mucosa

Dhaman or Oriental Ratsnake

۹۹

شتر مار کلیفورد

Spalerosophis diadema

Clifford's diadem Snake

-

۱۰۰

افعی پلنگی

Telescopus rhinopoma

Cat Snake

-

۱۰۱

مار آبی  آ سیائی

Xenochrophis piscator

Asiatic Water Snake

راسته:Squamata . خانواده:Elapidae ی.

۱۰۲

کریت مار هندی

Bungarus caeruleus

Common Krait

۱۰۳

کبرا

Naja naja

Indian Cobra

۱۰۴

کفچه مار

Naja oxiana

Caspian cobra

راسته:Squamata . خانواده:Viperidae ی.

۱۰۵

مار جعفری

Echis carinatus

saw-scaled viper

۱۰۶

کک مار

Eristicophis macmahoni

McMahon-Viper

۱۰۷

افعی سایبریائی

Gloydius halys

Halys pit viper

۱۰۸

افعی آسیای مرکزی

Gloydius intermedius

Central Asian pit viper

-

۱۰۹

گرزه مار

Macrovipera lebetina

Levantine Viper

 

۷ پیوند خارجی

1.    category "Reptail of Afghanistan" کته گوری خزندگان افغانستان ویکی پیدیا انگلیسی

2.    فهرست خزندگان افغانستان ویکی پیدیا انگلیسی

3.    EOL یا Encyclopedia of liveدر مورد نامگذاری علمی حیات وحش

 

منابع

خزندگان افغانستان نوشته جان ام ریگن در مورد انواع مارها و چلپاسه‌ها

  • حیات وحش در افغانستان نوشته ویکی پیدیا انگلیسی
  • حیات وحش در افغانستان نوشته John M. Regan در وبگاه Northwest Wildlife Online[۲]
  • . جفرافیای طبیعی افغانستان نوشته سفارت کبرا ایران در افغانستان معلومات در مورد جهیلها

[۳]

  • فهرست خزندگان ایران در وبگاه پرژن پیت یا انجمن‌های تخصصی حیوانات خانگی

[۴]

  • نوشتار در مورد حیات وحش جهان در وبگاهThe Reptile Database

·         [۵]

·                      

·                     خزندگان ا فغانستان نوشته جان ام ریگندرموردانواع مارهاوچلپاسه ‌ها


October 18th, 2012


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
علمي و معلوماتي