چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است
فرهاد فرهاد

 

تا داغ دامن خویش از چشم خلق بپوشند

اکنون لباس تقوا پوشیده اند گرگان

گل بوته محبت این جا چگونه روید

هرگوشه تخم نفرت پاشیده اند گرگان

تا دانه دانه ما را، از هم جدا نشانند

بسیاراند این در راه کوشیده اند گرگان

مرحوم فانی

حامد کرزی در بخشی از سخنانش بر بیطرفی از جریان انتخابات آینده ریاست جمهوری که در سال آینده پیشرو است تاکید نمود و افزود از هیچ کس حمایت نمیکند و به هیچ کس به شمول خارجی ها اجازه مداخله در انتخابات را نمیدهد. حامد کرزی زمانی این سخنان را به زبان می آورد که عطا محمد نور والی ولایت بلخ یکی از حامیان قبلی وی میگوید که حامد کرزی بخاطر حمایت از آقایان هر یک اشرف غنی احمدزی و زلمی رسول از وی و حزب جمعیت دعوت نموده میافزاید بخاطر انجام این کار تا یکصد میلیون دالر و چک سفید را نیز برای ما پیشنهاد نمود که از طرف ما رد گردید.

آقای کرزی در ادامه سخنانش افزود یک عده کاندیدها همراه مسئولین بلند پایه و موترهای قیمت دولتی غرض ثبت نام به کمیسیون مستقل انتخاباتی رفته که در حقیقت یک نوع تخلف خوانده میشود، در آینده جلو این تخلفات را خواهیم گرفت و به مردم خویش در این رابطه اطمینان میدهیم.

مردم و آگاهان امور میگویند چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است. میافزاید آیا قدرتی در کشور و خارج از آن وجود دارد که خواهان جلوگیری واقعی از مداخلات در انتخابات آینده کشور ما باشند؟ آیا با موجودیت گروهائی که به قاچاق مواد مخدر، جنگسالاری، غارت صدها میلیارد ثروت های مادی و معنوی، غاضبین میلوینها هکتار زمین، نافضین حقوق بشر، عاملین دامن زدن خشونت های خانوادگی، خصومت های قومی، لسانی، سمتی، مذهبی، تنظیمی، حزبی، متجاوزین جنسی، قانون ستیزان، مردم ستیزان، زن ستیزان، فرهنگ ستیزان، عاملین کشتارهای مردم، قاچاقبران سنگهای قیمتی، آثار باستانی و غیره متهم میباشند میتوان به جلوگیری از مداخله در روند انتخابات امیدوار بود؟ در حالیکه عملاً مشاهده میشود گروه های فوق الذکر بخاطر پیداکردن جایگاه و پایگاه بیشتر و بهتر در نظام بعدی به مداخله خویش زیر بهانه مختلف ادامه داده و میدهند.

یک تن از اشتراک کنندگان به تاریخ 16/7/1392 از طریق تلویزیون طلوع در پروگرام فراخبر گفت: حامد کرزی طی دوازده سال گذشته به دادن چک های سفید و معاملات دست باز داشته عادت کرده میافزاید اکثریت اعضای پارلمان مصروف کمپاین به نفع افراد مورد نظر خویش میباشند. حامد کرزی هیئت را غرض دعوت لویه جرگه بخاطر ابراز نظر در رابطه به امضاء تفاهم نامه بین امریکا و افغانستان تعین نموده مردم و آگاهان را عقیده برآنست در حالیکه تدویر جرگه ها و لویه جرگه ها از میراث پرافتخارات نیاکان ما بوده در شرایط فعلی و سرنوشت ساز بخاطر ابراز نظر امضاء تفاهم نامه نقش جامعه مدنی افراد و اشخاص دانشمند و نمایندگان واقعی مردم که از قوانین جاری کشور و بین المللی آگاهی لازم دارند اثرگذر میباشد نه دعوت لویه جرگه.

حامد کرزی میگوید عملکرد ناتو سبب رنجش مردم افغانستان گردیده از این لحاظ از عملکرد آنها طی دوازده سال گذشته راضی نمیباشیم مردم از شنیدن حرفهای بدون عمل و تکراری خسته شده میافزایند جوابگوی این همه نابسامانی و جفاها که بالای ملت صورت رفته مسئولین که بارها سوگند وفاداری را غرض تطبیق قانون اساسی و سایر قوانین خورده اند میباشند زیرا که بخاطر آمدن قوت های خارجی نظریات ده ها میلیون گرفته نشده صرف یک عده سران و گروه ها از جلسه بن اول تا الحال تصمیم گیرنده و مسئول میباشند. شماری از اعضای جامعه مدنی از به قدرت رسیدن مخالفین زنان و حقوق بشر که شامل کاندیدانی که ثبت نام کرده اند بوده سخت نگران میباشند.

حامد کرزی میگوید اگر امریکائی ها امضاء تفاهم نامه امنیتی را به نفع خویش نمیدانند میتوانند کشور ما را ترک نمایند. میافزایند آنها بجای مراکز آموزش و پرورش ترورستان را بمبارد قراردهند عملیات خویش را در روستاهای افغانستان انجام داده اند. میافزاید کشور و دولت ما را آنها به فساد متهم نموده اند در حالیکه عامل عمده فساد از ناحیه عقد قراردادهای بزرگ و سردرگم کشورهای خارجی میباشند. در مقابل سخنگوی وزارت خارجه امریکا از نزدیک شدن امضاء تفاهم نامه متذکره خبر میدهد وزیر خارجه امریکا در یک سفر غیرمنتظره وارد کشور ما گردید بعد از اتخاذ تصامیم با حامد کرزی که متن کامل آن هنوز هم در اختیار مردم قرار داده نشده به کشور خویش برگشت.

وزیر خارجه روسیه میگوید افغانستان آماده خروج قوت های خارجی بعد از سال 2014 نمیباشد میافزاید نیروهای امنیتی به اندازه توانمند نیستند که امنیت سراسری را در کشور تأمین نمایند. میافزاید مداخله کشورهای خارجی زمینه ساز جنگهای داخلی بعد از سال 2014 خواهد بود. مردم و آگاهان امور را عقیده برآنست تا زمانی که ادارات استخباراتی کشورهای منطقه و جهان از جمله آی. اس. آی. کشور سعودی، یک عده کشورهای خلیج و غیره به تمویل تسلیح، آموزش و پرورش و اعزام ترورستان به کشور ما و کشورهای هند، روسیه، سوریه، آسیای میانه و غیره ادامه دهند خاموش ساختن این جنگ اعلان ناشده و تحمیلی از خارج که بیش از چهار دهه میشود طبق سناریو کشورگشایان شعله ور گردیده کاریست دشوار. عده ای از نهادها و سازمان های بین المللی عدم نظارت سازمان های جهانی را از روند انتخابات سال آینده مساعد نمودن زمینه تقلب خوانده میافزایند تأمین امنیت نظارت کنندگان در مراکز شهر و روستاها یک نیاز اساسی میباشد. مردم میگویند گروه های مسلط جنگ افروز متخلف در جامعه فضای کشور را بر روی قشر تحول پسند و آگاه جامعه و ناظرین بین المللی با انجام بازیهای خونین و ریاکارانه چنان بسته اند که ناظرین داخلی و بین المللی به مشکل میتوانند از روند انتخابات نظارت نمایند. از جانب دیگر میلیونها مردم نیز توان انتخاب نمودن کاندید مورد نظر خویش را به نسبت مشکلات امنیتی نداشته تا بتوانند به افراد شایسته رأی دهند. به نسبت مداخلات گروه های مسلط مردم از نتایج انتخابات سالهای گذشته مأیوس شده. عده ای از مردم ولایت پروان میگویند سالهای گذشته در انتخابات اشتراک نمودیم نتایج آن چه بود که حالا اشتراک نمائیم.

آگاهان امور یکی از عوامل چالش های انتخاباتی را که پیشرو است بی برنامه گی کاندیدان دانسته میافزایند تمام آنها روی موضوعات قومی و سمتی جمع شده اند. آقای معنوی رئیس اسبق کمیسیون مستقل انتخابات در پروگرام گفتمان طلوع به تاریخ 17/7/1392 گفت: امریکائی ها در ظاهر امر تمثیل بیطرفی نموده اما بخاطر منافع خویش بی تفاوت نمیباشند. آگاهان امور میگویند بعد از سپری شدن دوازده سال هنوز هم یک عده کاندیدان به قانون اساسی، انتخابات، احزاب و رأی مردم احترام نداشته بسوی قومی گرایی مراجعه کرده اند زیرا که آنها از حاکم شدن قانون در جامعه ترس دارند. عده ای میگویند اگر طی دوازده سال گذشته بخاطر ملت سازی کارهای انجام میشد امروز باز بطرف قوم گرایی کاندیدان رجوع نمیکردند.

به باور آگاهان امور یکی از عواملی که زمینه مداخله صریح گروه های داخلی و خارجی را مساعد میسازد بعضی از کاندیدان میخواهند از هر طریق که میشود به قدرت برسند. آقای معنوی میگوید طی دوازده سال گذشته تقلب به یک فرهنگ مبدل شده پس چطور میتوان جلو آنرا گرفت؟ ولی مسعود میگوید رهبران طی دوازده سال گذشته خواهان قدرت بدون پاسخ گو و مسئولیت پذیری بوده و میباشند. به هیچ وجه حاضر نیستند جایی برای افراد جدید و آگاهان خالی نمایند و یکی از عوامل دشواریهای موجود عدم آگاهی بازیگران حاکم در قدرت میباشند نمیدانند که حاکمیت قانون و دولت داری خوب یعنی چه؟

قطب الدین هلال یک تن از کاندیدان که عضو حزب اسلامی به رهبری حکمتیار میباشد میگوید حملات انتحاری یک عکس العمل در مقابل حملات بمباردهای قوت های خارجی بوده آنرا رد نمیکند. میافزاید بعضی از مواد قانون اساسی قابل تعدیل میباشد. مردم و آگاهان امور میگویند این آقایان باید بدانند که چرا شهر کابل را هر روز بمباردمان و ده ها هزار خانواده را به شهادت میرسانیدند.

صبغت الله مجددی میگوید تا الحال فیصله نکرده ام که از کدام کاندید ریاست جمهوری حمایت نمایم. بعد از استخاره در این رابطه اظهار نظر نمایم میافزاید کشانیدن انتخابات به دور دوم زمینه خانه جنگی را در کشور مساعد میسازد. اسماعیل خان وزیر اسبق انرژی و آب در رابطه به عذرخواهی عبدالرشید دوستم میگوید کسانیکه در نجات مردم و کشور نقش داشته ضرورت به عذرخواهی ندارند. برنامه عدالت انتقالی را لکه دار ساختن مجاهدین خواند و شعله ور ساختن جنگهای سالهای بعد از 1371 شهرکابل را جنگ پیروزی حق بر باطل خواند. مردم و آگاهان امور شعله ور ساختن جنگهای خونین کابل را که ده ها هزار تن قربانی و به ارزش صدها میلیارد دالر ثروت های مادی و معنوی کشور و مردم غارت طبق سناریو اتخاذ شده آی. اس. آی به پاکستان انتقال اردوی ملی منحل گردید. یک جنگ قبلا طراحی شده و غارتگرانه بر ضد مردم و کشور خوانده و میخوانند. سازمان ملل متحد از افزایش خشونت علیه زنان در کشور ما نگران بوده و خواهان تصویب قانون منع خشونت برای زنان شده اند.

میافزاید در چهارماه اخیر سال جاری یکصد و چهارده رویدادها از ناحیه ازدواج های اجباری در افغانستان ثبت شده که بیش از چهل واقعه آن دختران زیرسن میباشند. مردم میگویند دادن تفاوت حقوق برای کارمندان سبب افزایش فساد در ادارات گردیده در ریاست برشنا کارمندانی که جدیداً مقرر شده اند چندین مرتبه بلندتر از دیگران حقوق دریافت مینمایند. یک عده از مسئولین در ادارات از این کار به نفع نزدیکان خویش استفاده نموده و مینمایند.

به تاریخ 20/7/1392 یک تن از شهروندان ما از طریق تلویزیون طلوع گفت ما به چشم سر مشاهده کردیم هلیکوپترهایی برای ناتو در ساحه ولایت هلمند سلاح میاورد برای مخالفین مسلح نیز سلاح پائین میکردند میافزاید اگر امریکائی ها و ناتو بخواهند در کمترین وقت صلح در کشور ما تأمین میشود.

خلاصه اینکه یکی از عوامل عمده و اساسی چالش های دوازده سال گذشته و دشواریهای فوق الذکر مداخله صریح گروه های فوق الذکر و ادارات استخباراتی کشورهای منطقه و جهان در روند انتخابات ریاست جمهوری، پارلمانی و شوراهای ولایتی بوده و با تأسف هنوز هم ادامه دارد.

به گفته نیاکان ما چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است. نتایج بازیهای لیک برتر فوتبال 1392 که میلیون ها مردم در داخل و خارج کشور با علاقمندی آن را تماشا کردند. یکبار دیگر ثابت میسازد که افغانهای صادق، آگاه، با عزت، آزاد منش، ترقی پسند و صلح جو که معتقد به ارزش های انسانی علم و معرفت، رشد و ترقی دموکراسی رفاه جامعه، تأمین صلح و ثبات واقعی بوده و میباشند توان بیرون رفت از وضع موجود را داشته و دارند.

حالا وقت آن رسیده که تمام نیروهای سالم اندیش که از ویژگی های فوق الذکر برخوردار میباشند بخاطر وادار ساختن گرداننده گان امور غرض رعایت و تطبیق قانون اساسی و قانون انتخابات مساعد نمودن روند انتخابات غرض نظارت برای ناظرین ملی و بین المللی و جلوگیری از مداخلات گروه ها و ادارات استخباراتی کشورهای منطقه و جهان، حکومت، رعایت بی طرفی کمیسیون انتخابات آگاهی دهی مردم بخاطر سهم گیری فعالانه در انتخابات و انتخاب افراد و اشخاص صادق، آگاه که در بین مردم از شهرت نسبتاً خوب برخوردار بوده و باشند و یا آنانی که صادقانه به جنایات گذشته خویش اعتراف نموده از مردم عذرخواهی و دارائی ها و ثروت های کشور و مردم از جمله میلیونها هکتار زمین را حاضر به مسترد آن به مالکان اصلی شان باشند.

دست دوستی را بسوی هم دراز نمایند.

در غیر از آن هر نوع بی تفاوتی و برخورد غیرمسئولانه پیامد ناگواری را در این شرایط سرنوشت ساز خواهد داشت.


October 13th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
گزیده مقالات