چیزیکه عیان است چه حاجت به بیان است
فرهاد فرهاد

 

به هر سبک که خواهی جامه پوشی

                                          من از طرز خرامت می شناسم

 

 

بتاریخ سوم جدی سال جاری یک تن از وارثان خانواده یحیی خواست با اظهارات تهدید آمیز و یاداوری از افتخارات پدران خویش که در دوران سلطنت استبدادی چند دهه گذشته بالای ده ها ملیون مردم انجام داده بودند در مشرانو جرگه ضعف و ناتوانی ‚ ناکار امدی خود و اداره را که شخص مذکور در راس آن قرار دارد از انزار مردم پنهان سازد ازینکه وی در دوران کودکی با پدر و پدر کلانش بخاطر فرار از محاسبه ملت به دامان کشورهای غربی پناه برده بودند در همان جا پرورش یافته فکر میکند که این نسل بالنده و با افتخار که سالهاست که در جنگ آتش اعلان ناشده و تحمیلی حامیانش میسوزند مثل وی جنایات و خیانت های قرن  بخصوص چندین دهه گذشته مثل وی قضاوت می نمایند .

برای گوینده محترم یاداور میشوم اگر تاریخ پر افتخار کشور را شما ورق زنید پس آنوقت میدانید که جنایاتی را که محمد گل خان مومند ‚ هاشم جلاد‚  سردار عبدالولی و سایرین آنها در زمان زمامداری پدرانش بالای این ملت بیچاره انجام داده کمتر از هجوم و حملات خون اشام چنگیز خان ‚ سکندر مقدونی ‚ بریتانیا کبیر ‚ مهاجمین عراب در زمان اموی ها نبوده و نمیباشد ازین لحاظ مردم حق شناس با عزت و با شرف ما در هر گوشه جهان که با سر بلند زیست مینمایند خوردن ملی را ننگ ندانسته و بلکه از جیره خواری سخت نفرت داشته و دارند و از شنیدن حرف های دروغین لحاف گزاف بیجا که بخاطر پوشانیدن حق نشخوار میشود سخت خسته شده .

میگویند چیزیکه عیان است چه حاجت به بیان است .

 


December 24th, 2012


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بیانات، پیامها و گزارشها