ژان ژاک روســـو چه خوب گفته : صدای مردم، صدای خداست
جلال بايانی جلال بايانی

           تلاش انسانها پیوسته در جهت پیدا نمودن فرم های مناسبی بوده است، که بکمک آن بتوانند بصورت مشترک جامعه ای بر اساس یک توافق همگانی (قانون اساسی مردمی و مترقی ) را پایه ریزی نمایند، جامعه ای که اعضای آن قادر باشند، آزادانه بیندیشد و سخن گویند، فساد نباشد ، مجازات و مکافات وجود داشته باشد ، اداره از فساد مبرا باشد و مردم  زندگی خود را بشکلی سامان دهند  که خود صلاح میدانند يعنی حاکميت مردم سالاری باشد ، نه مجاهد سالاری ، مافيا سالاری و تفنگ سالاری  .  تاریخ بشریت گواه این است، که استقرار جامعه ای مبتنی بر نظریه فوق همواره بمثابه خاری بوده است در چشم قدرتمدارانی تصادفی و ۸ ثوری که حاضر نبوده و نیستند باین خواست طبیعی انسانها افغانستان  گردن گذارند، و چنین است که در  جامعه ما   نهادهای دموکراتیک در آنها هنوز بوجود نیامده و یا پایدار نگردیده اند، و بالنتیجه فاقد ابزار دفاع از دست آورد های دموکراتیک میباشند، بفرض اینکه بصورت موقت هم چنین شرایطی فراهم گردیده باشد،  جهادی های ۸ ثوری ، طالب وحشی و شورای صلح ربانی ، شورای زر خريد « ملی » !  و شورای علمای ملا کشاف  لحظه ای در از بین بردن آن درنگ نکرده و نخواهند کرد. ما در سال 2014 شاهد جنايات بيشتر [ ۸ ثـــوری ها و طالب ها  ] خواهم بود .  چه با اینکه در افغانستان قبل از حصول استقلال جنبش جونان ، در عصر شاه ترقی غازی امان الله و در دهه چهل  جنبش دموکراتيک جونان پوهنتون کابل و بعدأ موج بزرک سياسی  یکی ازمستمرترین و پایدار ترین سنت های مبارزه برای استقرار دموکراسی و رسیدن به حاکمیت ملی و استقلال وجود داشته است، و مردم آن حتی در مراحلی از تا ریخ خود موفق گردیده اند در مبارزا ت آزادیخواهانه خود پیروز شوند و حاکميت مردم سالاری به وجود آمد ، ولی  شوربختانه از سال 1992 يا 1371 هجری شمسی نهضت ، قدرت و حاکميت مردم برای مردم با يورش چنگيزی و خون آشام خفاشان [ ۸ ثــوری] از ميان رفت و جايش را زور سالاری ، مجاهد سالاری ، تفنگ سالاری و دين سالاری گرفت .و مردم تا هنوز    قادر به ایجاد جامعه ای مدنی و استقرار نظامی دموکراتیک پایدار نگردیده اند. بنابراین شناخت عواملی که درطول تاریخ بشریت باعث این شده اند که اکثر مردم جهان و منجمله  افغانها با وجود تلاش های متوالی نتوانند جامعه ای را بر مبنی خواست و اراده آزاد خود بوجود آورند، سواٌلی بوده است که ذهن اندیشمندان را همواره بخود مشغول داشته است. 


April 25th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بیانات، پیامها و گزارشها