ژورنالست فیاض به شیاطین پیوست
نویسنده : دکتور طاوس وردک  نویسنده : دکتور طاوس وردک


۹۰ دقیقه صرف برای اغواګری
لندن ۲۰۱۳
در طول عمر ( ۶۷ ) ساله ام به جز چند نفر صادق ، پاک ووطن دوست، راست ګو وبې ترس در افغانستان که ۲٪ را تشکیل می دهند زیاد نه یافتم یګان روز که نشرات اقای فیاض را از تلویزیون اریانا می شنیدم باورم به نسل جوان زیاد می شد که این ها شاید افغانستان را در نهایت امر از ورطه بد بختی نجات خواهند داد ولې بعد  ازچند سال دیدم که اقایون نیز قیافه خودرا عوض کردن و به زبان طوطي ګپ می زنند ، به همه حال تقدیر جوانان افغانستان چنین است که یک روز دریک ترازو وروزی دیګر در ترازوی دیګرې خودرا وزن کنند ، یک روز خوش خدمتی به تفنګ سالارها ویک روز بدګویی از انها ، یک روز به مداحی حکومتها می پردازند وروزې دیګر به مخالفت از حکومت ها می پردازند ، اینها مانند شعرای معاصر زمان ما (سلیمان لایق  - دستګیر پنجشیری- بارق شفیعی ) هستند که بنا به موقف و موقیعیت خویش و مطابق به شرایط ( زمان ومکان ) سازش نموده مداحی نمودن ژورنالستان دوران حکومت مجاهدین نیز چنین خصلت را دارند ، من برای ژورنالستان - برای نویسندهای پیر وجوان - برای شعرا - برای هنرمندان موسیقی و هنرمندان تیاتر پیشنهاد می نمایم که مردمان وطن ما افغانستان طاقت وحوصله زیاد نه دارند که باز سالها منتظر بمانند که چې کسې انها را نجات داده می توانند انها رادیګر بازی ندهید و به ګوش انها خبرهای ناحنجار و زنند نرسانید وزهنیت های شان را مغشوش نسازید بلکه زمان ان رسیده که همه قلم به دستان حقایق را انچې می بیند و یا دیده یک زره نه کم ونه اضافه بنویسند تا اینکه مردم راه واستقامت زندګي خویش را دریابند ، اګر یک روز برای شان بنویسید که کرزی خوب ادم است روز دیګر بګویید که کرزی خاین است این کار بسیار دور از واقعیت ودور از انسانیت است زیرا به کرزۍ همیشه باید نواقصش ګفته شود تا او ( کرزۍ ) اشتباهات وخطا های خود را اصلاح نماید ، می پردازم به اصل موضوع ::
 کنفرانس ۹۰ دقیقه يي اقای فیاض که روز یکشنبه در تلویزیون اریانان پخش شد ومن در لندن همه جریان ان را شنیدم و ثبت نمودم که اینک نظرات شخصی خود را برای شخص محترم فیاض صاحب و دیګر شخصیت های مطرح کشور که در این ۹۰ دقیقه نظریات و پیشنهادات خویش را ابراز نمودند و انهای که ګوش کردن ، در قدم اول به مختصر از صحنه های حکومت های دوران ( دواود خان نورمحمد ترکی - حفیظ ا لله امین - ببرک کارمل - مجددی و دکتور نجیب ا لله را به شمول انتخاب حامد کرزۍ در بن را به ) تما شا ګذاشت ، ودرمورد حکومت های شان  کلپ های تلویزیونی راجع به سخنان از اشخاص متذکره اشاره شده بود که بسیار جلب توجه بکند وزیاد تر به کمونست ها نسبت داده شده بود ، خاصتا از امین را که عجب اعوذ با لله خو می ګویم و از ببرک کارمل کي ؟؟ کیست ؟؟ ولې از دوران اقای مجددی که اورا ربانی ومسعود به دوماه مکمل حکومت داري  نه ماند ونظرات اورا که راجع به ربانی - حکمتیار و پاکستان ګفته بود هیچ اشاره نه کرد و بعدا به دوران خونین مسعود وربانی که اوراق تاریخ را به مرداری چتل ساخته و سیاه نموده حرف به زبان نه اورد  به نظر من که اقای فیض مربوط و عضو تنظیم  جمیعت باشد وبه ربانی و اعضای ارشد ان حرمت قایل باشد و از روز اول که مجاهدین باند مسعود به کابل سرازیر شدن همه دار ونه دار دفاتر چور وچپاول شد وبالای بستر خواب دکتور نجیب ا لله فیر ها صورت ګرفت ،حرف نه زد واز جنګ های خونین فی مابین مجاهدین کلپ های مستند نشان نه داد وبعدا کشت وخون سه روزه کابل را که بین حکمتیار و مسعود به وقوع پیوست و بیش از ۶۰۰۰۰ نفر دران کشته و ۲۴۰۰۰۰ از ان اواره شدن  بعدا از اشغال روس ها به رهبری ببرک کارمل کلپ های نشان داد و قووای مسلح انزمان را وعظمت ان قووای مسلح را نیز نشان داد ولې راجع به اینکه ایا این سلاح ها امروز کجا است وکي ها بالای کي ها و چرا فروخت و اشخاص ان چرا محاکمه نه شدن  پرسان نه کرد وبعدا از انقلاب  ۸ ثور یاد کرد ولې تعریف انقلاب را نه کرد، زیرا مجاهدین از طریق کدام انقلاب به قدرت نه رسیدن ونه کدام حکومت را سقوط داده است بلکه از اثر یک سازش و اتلاف خاینانه مخفی وبسیار خاینانه و توطیه ګرانه که دکتور نجیب ا لله و داروسته وی با تعداد خلقی های اخوانی به خاطرحفظ منافع ازمندانه و خاینانه خویش به مجاهدین بخش حکمتیارتسلیم شدن که از رفتن اقای محمد رفیع به نزد حکمتیار یکجا با میر عبدالرحمان اغا در چهار اسیاب به خوبي مشهود است ، بخش پرچمی های اپورتونست  که اقایون وکیل،مزدک با عده جنرال های ارشد شامل ان بودند  نزد مسعود رفتن وقدرت دولتی را به مجاهدین تسلیم نمودند و هر قوماندان فرقه و قول اوردو بیدون اینکه بینی شان خون شود  با مشت دالرها به قسم تحفه از رهبران مجاهدین به خارج پناهنده شدن و رتبه های بزرګ را نصیب شدند و از سخنان نجیب ا لله کلپ های را که ګفته بود ( اګر مجاهدین این ریش داران به کابل وحومه ان داخل شوند کابل به حمام خون تبدیل می شود ) چیز نه ګفت ومجاهدین کابل را در دادند و چور کرد هر انچې در دیپوها بود - در پارک های وسایط بود - در قشله ها بود - در میدانهای هوایی بود - فابریکات موزیم ها خلاصه همه دار ونه دار دولت و مردم را مجاهدین برد وچپاول نمودفیاض صاحب کلپ نشان نه داد و افشا نه کرد ولې باز از طالبها  زدن وکندن و تیر باران کردن زنها را در ستدیوم نشان داد اما از کشتار ۲۰۰۰ طالب را توسط د شمال ټلواله وتیر باران شان در کانتینر ها وبعدا در دشت لیلیې دسته جمعی  در زیر خاک ساختن یک زره نشان نه داد ، انچې به ضرر دري زبان ها بود وجنایت شمرده می شود و ( مسعود -ربانی - عبدا عبدالله وقانونی و مارشال فهیم ) انجام داده است  یک کلپ را نشان نه داد ازین خاطر ژورنالست فیاض ( جانب دار است ) وراست ګو نیست و ترسو است .
اقای فیاض از شکست روس ها توسط مجاهدین حرف زد اما واقعیت را کتمان نمود روس ها به هیچ وجه شکست نه خورده بلکه روسها به بسیار هوشیاری و زیرکی عقب نشینی منطقی نمود زیرا قادر به ادامه جنګ به مقابل پطرو دالر نه بودن  و با از دست دادن المان دیموکراتیک - با ګرفتن امتیازات از امریکا - با بیرون ساختن قطعات خویش از جرمنی و افغانستان بینی یک نفر شان زخمی نه شد و مبالغ هنګفتی از چک های طلایی را صرفه جویی نمودند   - و خودرا از یک کشمار خونین افغانها خلاص کردن و به ربانی و مسعود قرارداد مخفیانه توسط نماینده ( ک - ج - ب ) خویش (کنیازوف) که با مسعود سالهای تمام منحیث مشاور کار می کرد امضا و پلان خروج سربازان خویش را ساخت و جور وسلامت از افغانستان خارج شدن ، مقصد من این است که فرق امدن قطعات شوروی که به درخواست حزب دیموکراتیک خلق افغانستان صورت ګرفته بود اما اشغال افغانستان توسط  امریکا و انګلستان که او لا توسط راکت های تمه ګک وترایدن خاک وطن مارا بمبارد نمود و حاکمیت وتمامیت ارضي  کشور مارا زیر سوال برد  وبعدا بیدون فیصله ملل متحد با موافقه وقرارداد که با (عبدا لله عبالله-- ولي مسعود سفیر در لندن - ومسعود ) و دیګر نماینده های د شمال ټلواله به امضا رسانده بود که با وردو ۱۰۰ نفر شان  در بګرام در نیمه شب یک جاه با ظاهر شاه شاه شجاع دوم خاندان محمد زایی ها پیاده شدن که در بګرام مجاهدین قومادان اصیل خان  جمیعتی حین ورود به میدان ممانعت نمودند و جکسترا وزیر خارجه وقت به عبدا له عبدالله می ګویند که مداخله کن وعبدالله برای وزیر خارجه وقت انګلیس می ګوید که ما وشما به ۱۰۰ نفر موافقه نموده بودیم حالا قطعات یکی پی دیګر در بګرام پیاده می شوند به نظر من که در حدود ۸۵ملیون دالر عبدا لله عبدالله بدست اورده باشد ازین چیزها اقای فیاض یک زره یاد اوری نه کرد زیرا اقای فیاض دیګر متعلق به تنظیم جمیعت وایران است و اشغال امریکا را یاد نمی کند و اقای سیقل هنوز اشغال افغانستان را توسط ۴۸ کشور جهان یک دست اورد می نامند ،در ضمن اقای فیاض نه ګفت که سلاح ها - راکت ها - تانګ ها - ټوپ ها ودیګر وسایط و تخنیک محاربوی نظامی زمان دکتور نجیب ا لله چي شد دیده می شود که اقای فیاض دقیق مغز شویی شده و هنر فریب دادن  را خوب یاد ګرفته است ، راجع به کنفرانس بن داکتر  فیل ( وحید وحیدا لله چرندیات ګفت - اقای جلالی نیز حقایق بیان نمود ) و در زمان وزارت خارجه عبدا لله عبدا لله از پیاده دفاتر تا سفرا و شاردزافرها اکثریت از نفوس ۴۰۰۰۰ نفری کل پنجشیر تعین شده بودند  و در کنفرانس بن که طراح ان همان وحید وحیدا لله بود زمینه حکومت داری را به شیاطین -ادمکشا ن - تروریستان - و مافیا دو باره مساعد ساخت  در حال که غرب برای نابودی تروریست ها  قاتلین - دزدان  - طالب ها و القاعده افغانستان را اشغال نموده بود و باید نابود می ساخت، به محکمه هاګ معرفی می کرد  که نه ساخت ونابود نه کرد بلکه هنوز تقویه و مسلح ساختن  و افراد بیسیواد - بیکار - ادم کش - رشوت ستان و دزد را سر قدرت شاندن و نه ګذاشتن که اشخاص بې طرف - تحصیل کرده - با تجربه - وطن پرستان در کابینه کرزی جای داشته باشند ،شخص فیاض از مداخلات پاکستان یاد کرد اما از مداخلات ایران هیچ یاد نه کرد در حال که مداخلات ایران در امورات داخلی ما انقدر زیاد است که تشخیص ان برای حکومت کرزۍ کار بسیار مشکل است .

December 9th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
مسايل اجتماعي