کار گر
عبدالوکیل کوچی عبدالوکیل کوچی

جنبش   رز  مندگان    میهنیم       پیشتا ز  و کار گر هستیم ما 

ما خرابکار و ستمگر  نیستیم       خادم   و ایجاد  گر هستیم ما 

بهر تولید لباس  و نان  و آب        چاره سازچاره گرهستیم  ما

بهر رفع ظلم  و استثمار  فرد       جنبش عصیا نگر  هستیم ما

بهر تامین   عدالت  در وطن       داد خواه وداد گر   هستیم ما

در پیء تولید کالاهای خوب        خادم نسل    بشر   هستیم ما

بیهراس ازموج توفانها ستیم         کاشف در و گهر  هستیم  ما

کافهء دنیا پراز تولید  ماست        لیک خوار ودر بدرهستیم ما

قوت سرمایه ازنیروی ماست        زین مواقف با خبرهستیم ما

چرخ تولیدی بردستان ماست        لیک محروم ازثمرهستیم ما

چون لکوموتیف چرخ انقلاب       پیشتاز   ورا  هبر هستیم ما

رزم ما برضدظلم تیر گیست       عاشق صبح وسحر هستیم ما

در  مسیر   کاروان   زندگی       با    افقها   همسفر هستیم ما

درعمل با کافهء زحمتکشان        همنوا و  همنظر    هستیم ما

بشکنیم  زنجیر   استثمار را        بهر دژخیمان شرر هستیم ما

قشرمفتخواروستمگر  نیستیم        کار ساز  وکار گر هستیم ما

 

 


April 28th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان