کارمندان قضا باردیگر آماج جنایات طالبان
انجمن حقوقدانان افغان در اروپا انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 

۱۷ جون  ۲۰۱۳

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا جنایات هولناک طالبان وعملیات انتحاری شان را درنزدیک دروازه ستره محکمه که منجر به شهادت تعداد از حقوقدانان وکارمندان آنمقام گردید به شدت تقبیح ونفرت خویش را به عاملین وسازماندهنده گان آن ابراز میدارد.  انجمن به مناسبت شهادت حقوقدانان وهممسلکان مراتب تسلیت وغم شریکی خویش را به خانواده های شهدا تقدیم ‌‌و روح شان را درفردوس برین میخواهد.

انجام این جنایت که در راستای پلانهای شوم استخبارات یاکستان (ISI ) انجام مییابد ٫نشاندهنده این واقعیت است که طالبان متعهد به شریعت خاص دیوبندی و وهابی حتی سیستم قضا‌یی کنونی واشتراک افراد خواستار حاکمیت قانون را ٬ مانع پلانهای قرون وسطایی خویش میدانند.                         بااحترام

                                                                                           پوهاند دکتور غلام سخی مصٔون

                                                                               ر یئس انجمن حقوقدانان افغان در اروپا


June 22nd, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بیانات، پیامها و گزارشها