کميسيون فرهنگی مجلس يا اتاقکی وابسته به آی. اس . آی ؟
بقلم نثار احمد بقلم نثار احمد

فارسی زبان ها تاچه وقت ، زبان مادری را به تاق بالا بگذارند؟!

بر اساس يک خبر ، آقای ترشتوال ، کارمند عاليرتبه وزارت تحصيلات عالی، بخاطر دفاع از واژه ترکيبی « دانشگاه» مورد اهانت و لت و کوب ، کميسيون به اصطلاح دينی و فرهنگی(!) ولسی جرگه واقع شده است!

بياد داريم که آيين نامه تازه دانشگاه ها که چند سال پيش بوسيله خبرگان دانش و اهل فن، به زيور تسويد آراسته شده بود و جهت تصويب به مجلس نمايندگان فرستاده شده بود، بخاطر استفاده از همين واژگان « دانشگاه» و « دانشجو» ، ازين کريدور به آن کريدورو ازين ميز به آن ميز، سرگردان می گشته است وآدم های همتبار ملا عمر آخوند، بر اين نسخه نياز همه گانی ، هرگز حق عبور و پاس ندادند!
معلوم است که رسمی بودن « لسان دری» در کشور خداداد امير عبد الرحمن ، فقط جنبه نمايش و تزيين و ديکور دارد، در عمل يک زبان، حاکم است و آن زبان پشتو است !

باری ، کريم خرم وزير اطلاعات قبلی کشور، يک روزنامه نگار شهرستانی را بخاطر استعمال کلمه دانشگاه ، به « جريمه نقدی» و سپس انفصال از وظيفه ، محکوم کرد و حکم وی بلادرنگ اجرا شد.

اينک همفکران ملاعمر آخوند ، شمشير را از رو بسته اند، و به سوی ، کارمندان فرهنگی فارسی زبان، بطری وکفش و شيشه، پرتاب ميکنند و فحاشی های رکيک را نيز دريغ نمی ورزند!

هرچند در روزگاران پسين، روشنفکرانی از قماش دوبرادر بلخی(!) سليمان راوش و رازق رويين و امثالهم نيز ، با خط کشی های مضحک و بيجا بين فرهنگ فارس و تاجک ، آب به آسياب فاشيست مآبان وقيح می ريزند ، شکی ندارم که تداوم اين درنده خويی از سوی مشتی غلام حلقه به گوش سی . آی .ای ، ملت يک پارچه فارسی زبان را به واکنشی مناسب و شايد با المثل ، واخواهد داشت.

از اين همتباران ملا عمر يا چند وبسايت ظاهرشاهی، ميپرسم ، چرا اين همه « پشتوی پشاور» تبليغ و تمجيد ميشود و برای هنرمندان پاکستانی( پيشاوری) حساب امتياز و جايزه و تحفه در بانک ها باز ميشود و تکت فروشان خطوط هوايی بين المللی نيز در چارراه انصاری کابل ، پشتوی پشاوری، نوشخوار ميکنند ، اما يک فارسی زبان، اعتراض نميکند ؛ اما کلمات دانش و دانشگاه و دانشجو که در آثار ناصر خسرو، بيهقی يا شاعران دربار سلطان محمود غزنوی ، ساليان متمادی ، تذکار و تکرار شده، اجنبی و ناقض « مصطلحات دربار جلالتماب کرزی » ، تلقی ميشود!

گرفتن بوجی ها و بکس های پول ايرانی، خلاف مصطلحات ملی (!) نيست اما زبان ايرانی ، ظاهرا ، خلاف ميل مافيای حاکم است !


September 7th, 2012


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
مسايل اجتماعي