کنار یار
نوشته نذیر ظفر نوشته نذیر ظفر

– ورجینیاامریکا

آندم که یار هدهد ای شیرین ترانه بود

چون غرفه ای بهشت برین آشیانه بود

آندم که من مجسمه بودم به دیدن اش

او نقشی دلـــفریب به دیوار خانه بود

هر نگــــــــهتی نگاش دل آرام مینمود

یادش بخــیر باد چه شیرین زمانه بود

پــیرو جوان ز دیدنش انگشت میگزید

یعـــــــنی که انتــخاب دلم عا قلانه بود

این را ز یار لب شکر خود شـنیده ام

هر عشوه ام بسوی (ظفر) دلبرانه بود


November 28th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان