کنفرانس مطبوعاتی در رابطه به فساد اداری در افغانستان
دفترافکک دفترافکک

 

کنفرانس مطبوعاتی دررابطه به  مبارزه علیه  فساد اداری  در دفترافکک برگزار گردید .
دراین کنفرانس محترم  شاه ولی عطایی رییس پالیسی، پلان و ارتباط خارجه وزارت عدلیه ، محمد نادر محسنی معین  ثبت دارایی های عامه  اداره عالی مبارزه با فساد اداری، اعضای افکک و  تعداد زیاد ازنماینده  گان نهاد های جامعه مدنی ،     ژورنالستان رسانه ها  اشتراک داشتند . که هرکدام به نوبه خویش در رابطه به فساد صحبت نمودند .
و همچنان  فساد اداری را به شکل یک مکروب قوی  در بین افراد جامعه دانسته بیان داشتند که: 
هرگاه تمام مردم برای از بین بردن فساد یکجا با هم  کارنمایند  میتوان با جرات  بیان داشت که فساد را به زودی   کاهش داد. ایشان در قدم نخست آگاهی دهی  در باره فساد اداری را یک روند موثر در رابطه به فساد دانسته  و فساد را به انواع مختلف مانند فساد سیاسی، فساد اجتماعی ،فساداقتصادی, فساد اداری و غیره دانستند و نقش رسانه ها  را در نشر اینگونه برنامه ها  خیلی ها مهم دانسته بیان کردند.  
ایشان  تطبیق قانون را به شکل گسترده نیز یکی از نکته های مهم دانسته اظهار داشتند که نهاد های جامعه مدنی در این راستا با هم متحد بوده تلاش خواهند نمود  تا بتوانند گام های پرنتیجه بگذارند. و  دوسیه های مجرمین فساد اداری را  پیگیری نمایند. و در تمام تصامیم دولت باید مردم سهم داشته و تصامیم به اساس خواسته ها و مشکلات مردم گرفته شود.
عرضه خدمات ضروری اولی برای مردم در اجتماع و تحقیق منابع را  از مهم ترین نکته ها دانسته  اظهارداشتند هرگاه عوامل فساد به صورت درست و کامل تشخیص نگردد نمیتوانیم فساد را کاهش دهیم  . 
محترم شاه ولی عطایی رییس پالیسی، پلان و ارتباط خارجه وزارت محترم عدلیه فساد را در افغانستان اینطور تعریف کردند اینکه فساد عبارت از سوء استفاده از منافع عامه به نفع شخصی میباشد .
همچنان اضافه نموده که  در تمام کشورهای  جهان بشمول افغانستان فساد اداری به سطوح مختلف وجود دارد . هیچ کسی نمیتواندد ثابت نماید اینکه فساد به صورت  کل در مملکت ما  وجود ندارد.  به طور آشکار معلوم است  بنابر عوامل فقر و تننگدستی  بیشتر مردم دست به فساد میزنند.
موصوف ایجاد یک دیتابیس ر ا به منظور ثبت  اسناد و معلومات مکمل مجرمین  با همکاری نهاد های جامعه مدنی یکی از نکته های عالی برای از بین بردن فساد دانسسته و ابراز داشت  که  این معلومات باید  از طریق رسانه ها  به نشر برسد . ایشان طی سخنان خویش به نماینده گی از وزارت عدلیه بیان داشت که سه سال قبل  وزارت عدلیه  یک کمیته را بنام کمیته  اصلاح اداره و مبارزه با فساد اداری در چوکات وزارت  ایجاد کرد.  که ۲۶ عرصه کاری آن به وزارت عدلیه ارتباط دارد. و برای  انها عرصه کاری پلان  تطبیقی ساخته شد . این اداره تمام سوابق قبلی کارمندان ادارات مختلف را تحت برسی قرار داد تا باشد که  دوسیه ها ی  قبلی  فساد اداری را ارزیابی و کنترول نماید .
برای از بین بردن  فساد  پنج اداره  زیر چتر سکتور عدلی و قضایی کارمیکنند. که  وزارت داخله، لوی څارنوالی ، ستره محکمه وزارت عدلیه، و انجمن مستقل وکلای مدافع میباشند. موصوف بیان داشت عوامل که باعث ازدیاد فساد میگردد عبارت اند از   سیسمتم عرضه خدمات بی کیفیت، عدم دسترسی زمینه عدلی و قضایی و غیره. 
محمد نادرمحسنی معین ثبت دارایی ها عامه  در اداره عالی مبارزه با فساد اداری ایجاد این اداره را کاهش دادن فساد در افغانستان دانست  موصوف ثبت دارایی ها ی اعضای  دولتی از مهم ترین نکته برای جلو گیری از فساد دانست و بیان داشت که کار جدی روی این موضوع  جریان دارد .  و همکاری های مردم را دراین رابطه از مهم ترین و موثر ترین نکته برای از بین بردن فساد دانست و نماینده وزارت محترم عدلیه ، نما ینده محترم اداره عالی  مبارزه با فساد اداری  از همکاری نهاد های جامعه مدنی به خصوص "افکک" یا اتحاد افغان در برابر فساد اداری   ابراز قدر دانی نموده  بیان داشت که همکاری نهاد های جامعه مدنی در این راستا خیلی مثبت ارزیابی میگردد. 

April 21st, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بیانات، پیامها و گزارشها