ګنجِ پُرازغم
محمدنعیم جوهر محمدنعیم جوهر

 

بختِ رسا و تخــتِ ثــریا از آنِ تــو

تـقدیـرِ پا بیرهــنة رســوا ازآنِ مــن

 

عیش ونشاطِ کُرسیي دوران ازآنِ تـو

داد و فغان و ناله و غـوغــا ازآنِ من

 

خُــمِ طلا او نـقـره و الماس ازآنِ تــو

ګنــجِ پُــرازغــمِ دلِ دنیــا ازآنِ مــن

 

آن ارګِ تشنة خونِ شاهان ازآنِ تو

ایـن خیمه هاي بیسروبیـپا ازآنِ مــن

 

قصــرســلامـخانة زیــبا از آنِ تـــو

آن لاله هاي دامنِ صحرا ازآنِ مــن

 

نـامِ قشـنګِ خأیــنِ دنــیا از آنِ تــو

بیــچاره ګانِ ملتِ تــنها ازآنِ مــن

 

قصرِسفیــد و پاریــس ولنــدن ازآنِ تو

آن شــوره زارِ میهنِ بابا ازآنِ مـن

 

امرِ فروشِ معــدنِ عیـنک ازآنِ تــو

رسوا نمودنِ تو به هرجا ازآنِ مــن

 

بانکِ سویس وغارتِ دالـرازآنِ تــو

شـــا کاســة ګـــداي دنیــاازآنِ مـــن

 

زلفــانِ دُ مبریــدة کوتــاه ازآنِ تــو

آن ګیسوانِ بســتة زیبــا ازآنِ مــن

 

آن شــوخِ بـی حیــاي کلیسا ازآنِ تــو

ایــن عاشقانِ پیــروِ بــالا ازآنِ مــن

 

دار و نــدارِعــالــمِ هســتي ازآنِ تــو

لیکـن صداي (جوهرِ) دلها ازآنِ مـن

 

 

04.04.2013

آلمان


April 9th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان