گاهي خاطره‌ي عشقي اندوهناك از زمانهاي اكنون
شاپور احمدي شاپور احمدي

گاهي خاطره‌ي عشقي اندوهناك از زمانهاي اكنون


October 3rd, 2012


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
معرفی و نقد کتب