گذارش ایجاد شعبه کشوری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا زون شمال (شهرهامبورک )
نیک محمد سلطانی نیک محمد سلطانی

 

طبق  پلان سال ۲۰۱۳  انجمن و حکم ماده ۱۹ اساسنامه انجمن حقوقدانان افغان دراروپا ٬گردهمآیی جهت ایجاد شعبه کشوری انجمن بتاریخ ۲۳جون سال جاری  بااشتراک حقوقدانان محترم(اعضای انجمن) ٬ محصلین حقوق و نماینده گان بعضی نهاد علمی ـ فرهنگی   ساعت ۱۵ بجه عصردر صالون خانه علم وفرهنگ شهرهامبورگ دایر گردیده.  درابتدا محترم نیک محمد سلطانی عضوشورای رهبری انجمن ٬ جلسه را افتتاح وسپس جهت بیشبرد کار جلسه محترم احمد شاه دستور را بحیث رئیس موقت ومحترمان احمدشاه قادری ومحمد نعیم اختری را دردارلانشا ی (هیات تحریر)  جهت پیشبرد کار جلسه  پیشنهاد نمود که به اکثریت آرأ انتخاب گردیدند.

 

طبق اجندای تا‌ئید شده محترم قادر نظامی یکی ازحقوقدانان مجرب ٬پیام شورای رهبری انجمن را که عنوانی جلسه  ارسال شده بود قرائت نمود.در پیام برعلاوه تحلیل و توضیح وضع نابسامان ٬ عدم حاکمیت قانون و روحیه قانون گریزی حاکم در  کشور ٬ ازحقوقدانان گرامی تقاضا بعمل آمده تا اندوخته  های  علمی حقوقی وتجارب کاری خویش را  در داخل وخارج کشور طبق اهداف انجمن درخدمت هموطنان عزیز قرار دهند.با ایجاد شعبات انجمن درشهرها وکشورهای مختلف وبسیج شدن حقوقدانان باآنکه درحالت مهاجرت قرار دارند ٬ درشعبات کشوری و دیپارتمنتهای  انجمن با تبادل نظریات وتجارب خویش میتوانند  وظیفه ایمانی واخلاقی خویش را درقبال مردم ووطن خویش انجام دهند  و هم ازحقوق افغانان در داخل وخارج کشور (بخصوص مهاجرین افغان مقیم اروپا) طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر وکنوانسیونهای قبول شده بین المللی طبق قانون حمایت ودفاع نماید.   

سپس محترم نیک محمد سلطانی عضو شورای رهبری انجمن بیانیه اساسی  جلسه را ضمن حمد وثنا به خوانش گرفت . دربیانیه اساسی ضمن توضیح مختصر از اجراات  انجمن طی سالهای اخیر ووظایفیکه در سال جاری شورای رهبری انجمن طبق پلان کار سال ۲۰۱۳  پیشرو دارد ٬ توجه حقوقدانان گرامی را درجهت تحقق بیشتر اهداف انجمن  که وظیفه هر حقوقدان آگاه میباشد معطوف داشت تا ازطریق تبلیغات حقوقی٬ توضیح وتشریح قوانین ٬ تبلیغات حقوقی درعرصه های مختلف ، ارائه مشوره های حقوقی رایگان به افغانان مقیم  اروپا مصدرخدمت به هموطنان عزیز خویش گردند . محترم سلطانی در بیانیه اساسی خواهان توجه جدی  همه حقوقدانان در جهت جلب جوانانیکه در کشورهای اروپائی تحصیلات حقوقی را فرا گرفته اند نمود تا جهت کمک بیشتر به افغانان مهاجر وآنعده هموطنان عزیز ما که نسبت معضلات لسانی،حقوق ومکلفیتهای خویش و قوانین کشوریکه درآن زنده گی مینماید،معلومات لازم ندارند ،گردید .   تا با تبلیغات حقوقی ٬ توضیح قوانین مانند حقوق شهروندی ،حقوق کار ،حقوق فامیل وغیره  با ارائه معلومات در محافل ومجالس افغانی ویا از طریق تحریر مقالات ونشر آن به وبسایتهای افغانی به خصوص ازطریق سایت انترنتی انجمن  حقوقدانان افغان دراروپا  ٬ مصدر خدمت گردند. دراین بخش حقوقدانان محترم قلم بدست نیز میتوانند وظیفه اخلاقی و مردمی خویش را درمقابل  وطن ومردم خویش در داخل و خارج کشور با تحلیل ازوضع فعلی افغانستان  وراهای بیرون رفت ازوضع نابسامان که حیات ،حقوق و آزادیهای هموطنان ما هرلحظه درمعرض خطرجدی قرار دارد  وشیوه های تحکم حاکمیت قانون در کشور عزیز ما با نظرداشت دانش مسلکی وتجارب خویش جستجو نموده ،   انجام دهند.  

طبق اجندا محترم سهیلی یکی ازحقوقدانان باتجربه ضمن صحبت علمی شان متذکر شدند که وجیبه هر حقوقدان وطنپرست میباشد تا بادرک اینکه سرنوشت کشور بدست یکعده اشخاص بی هویت  و بی     بند وبار  قرارگرفته است، برای نجات مردم و اعاده حیثت  حقوقی هرفرد جامعه درسطح ملی وبین المللی  خود رامسئول بداند .                                                                                                                           به تعقیب آن محترم خلیل ناظم باختری حقوقدان و یکتن ازشاعران و نویسنده گان توانای کشور ،قطعه شعری زیبائی را که به مناسبت دایرشدن جلسه ایجاد شعبه زون شمال انجمن حقوقدانان افغان دراروپا ، نقش آن در روند حاکمیت قانون درکشور ما سروده بودند ، با طرز خاص دکلمه نمودند که قلوب اشتراک کننده گان حاضر را به خود جذب نمودند.                                                                                                 بعداْ محترم سنجرنظام اقتصاد دان ومسئول اتحادیه افغانان در هامبورگ صحبت پرمحتوای نموده وازنقش  ارزشمندحقوقدانان که در تامین حقوق وآزادیهای هموطنانما   بالوسیله اهداف را که پیشرو خود قرار داده اند  ، ابراز سپاس نموده ، آرزوی موفقیت نمودند.

 

بعد ازبیانیه اساسی وصحبت های بعدی ، اشتراک کننده گان گرامی ازجمله  محترمه عفیفه آزاد زوی، محترم عبدالقادر نظامی ، محترم عبدالحبیب مجید وسایر حاضرین درجلسه سوالات متعدد رامطرح کردند. محترم سلطانی ضمن ارائه جوابات قناعت بخش از دستآورد های انجمن طی سال جاری ( جلسات متداوم شورای رهبری انجمن پیرامون موضوعات مورد بحث ، اقدامات محترم عبدالبصیر دهزاد معاون انجمن درملاقات  با نمایندگان پارلمان هالند پیرامون معضلات پناهندجویان افغان و اشتراک فعال شان در تدویرکنفرانس عدالت برای پناهنده گان افغان درکشور هالند و اعتراضیه عبدالواسع غفاری سکرترمسئول انجمن  مبنی برعدم تطبیق دقیق تادیه   ( Kindergeld)  یا پول کمکی اطفال به اتباع بیکار و کمک گیرنده کشور آلمان صورت میگیرد .وفقر روز افزونیکه دامنگیر بیکاران وکمک گیرنده گان دولت درکشور آلمان میباشد که آینده اطفال شان را تهدید مینماید.  چراکه سیررشد جسمی، تعلیمی وروحی اطفال آنان که آینده سازان کشورآلمان میباشند درمعرض خطرجدی قرار دارد، میباشد . وارسال آن به مراجع دولتی وسازمانهای سیاسی کشور آلمان ..) به همین شکل دها  اقدام سودمند دیگر انجمن که شامل دفاع ازحقوق افغانان در داخل وخارج کشور بود  ، میباشد ، توسط محترم سلطانی وسایر مسئولین به اعضای حاضر در جلسه معلومات ارائه گردید. به همین شکل   پیشنهادات ونظریات سایرحقوقدانان محترم توسط  مسئولین محترم یاد داشت و جوابات لازم  ارائه گردید .                                                              در بخش دوم جلسه انتخاب هیات رهبری شعبه کشوری زون شمال کشور آلمان که شامل هشت ایالت سمت شمال آلمان میباشد درفضای آزاد  پنج حقوقدان هریک :                                                         

     ۱ ـ محترم فضل احمد سهیلی      

 ۲  ـ محترم عبدالقادر  نظامی 

 ۳ـ محترمه عفیفه آزادزوی                      

      ۴ ـ محترمه نجیبه حسینی 

  ۵ ـ محترم محمد نعیم اختری ،خود راکاندید وبه جلسه معرفی نمودند که بعد از جروبحث پیرامون وظایف شان به نمودند که به اتفاق آرای حاضر درجلسه هر پنج حقوقدان متذکره به حیث هیات رهبری شعبه کشوری انجمن حقوقدانان زون شمال آلمان انتخاب گردیدند.سپس آنان وعده خدمت واجرای وظایف محوله را طبق اهداف اساسنامه انجمن به جلسه دادند. محترم احمدشاه قادری که عضویت افتخاری انحمن را دارند به مسئولین وعده سپردند که صالون انسامبل شهر هامبورک درمواقع ضرورت دراختیار انجمن حقوقدانان افغان مقیم اروپا قرارداده میشود . هیات رهبری جدید شعبه کشوری زون شمال انجمن ازلطف شان ابراز سپاس نمود. دراخیر جلسه فورمه های ثبت عضویت در دیپارتنمتهای انجمن توزیع گردید تا حقوقدانان محترم طبق خواست،تحصیلات وتجربه تخصصی شان ، عضویت همان دیپارتمنت را حاصل نمایند. دراخیر جلسه با صرف عصریه ترتیب شده جلسه ساعت هفت شام درفضائی دوستی وصمیمیت خاتمه یافت.

 بااحترام                                                                              

  نیک محمد سلطانی عضو شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا


June 30th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بیانات، پیامها و گزارشها