گذارش ایجاد شعبه کشوری زون مرکزی آلمان
انجمن حقوقدانان افغان دراروپا انجمن حقوقدانان افغان دراروپا

 

جلسه ایجاد شعبه کشوری زون مرکزی کشورآلمان  انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بتاریخ 16 مارچ 2013 در شهرفرانکفورت دائر گردید. در جلسه تعداد از اعضاٌ انجمن ازشهرهای مربوطه  اشتراک نمودند . 

انجمن حقوقدانان افغان دراروپا طبق پلان کار 2013 خویش درنظردارد تا طی ششماه اول سال جاری به اساس ماده سوم اساسنامه خویش شعبات کشوری انجمن را با سهم گیری فعال حقوقدانان افغان وجوانان افغان که دراروپا تحصیلات حقوقی نموده اند جهت خدمت به هموطنان عزیز درداخل وخارج کشور ایجاد نما ید.

جلسه طبق پلان با نظرداشت رعایت واحترام به اساسات ونورمهای مربوطه افغانی دایر وبعداً محترم عبداواسع غفاری سکرتر مسئول انجمن صحبت نموده وبا ابراز سپاس از سهمگیری فعال حقوقدانان محترم ، متذکر شده که :

کاررضا کارانه مستلزم حوصله مندی وازخودگذری میباشد. بخصوص  خدمت به هموطنانما درین مرحله حساس،ضرورت به تصمیم واراده متین دارد. امید وارم تا شما مشعل داران راه حق وعدالت با اراده راسخ وظایف ایمانی و اخلاقی خویش را درقبال میهن ومردم خویش بهترانجام دهید .                                                                   علاوه نمود که یک تعداد اعضای محترم انجمن وهموطنان ما با انتقاد وتبصره های مختلف از انجمن و بطی بودن روند کار آن  شاکی میباشند.                                        با قبول یک بخش ازانتقادات شان متذکرمیگردم که نسبت عدم همکاری تعداد قابل ملاحظه اعضای محترم انجمن بشمول اعضای رهبری نتایج کار ما مثمرترنمیباشد.       به هرصورت میدانم مصروفیت های کاری،معضلات مهاجرت وپروبلمهای اقتصادی بعضاً سبب عدم علاقمندی،حتی درفعالیت های روزمره زنده گی میگردد. اماتسلیم شدن خصلت خوب نمیباشد. باید درمقابل حوادث وناملایمتها پایداری ومبارزه نمود .

حوادث وقضایای چهاردهه اخیرو فعلی کشورما برعلاوه تخریب وویرانی وطن با عث کشتار صدها هزارهموطنان واتلاف حقوق شان درداخل وخارج کشورگردیده وسلسله آن ظلم وجنایت،تخلف وتجاوزات به حقوق شان قوس صعودی خود را می پیماید وشعله های ظلم وجنایت،فساد وتجاوز، بر تمام ساحات کشور حکمفرما بوده ازقانون وحاکمیت قانون کمتر اثری بملاحظه میرسد.                                                                    چون اکثردولتمردان درجنگ تولد وبزرگ شدند.ازنعمت سواد،تحصیل وتربیه لازم بی بهره مانده ،دراموردولتداری بلدیت وتجربه کافی نداشتند.درجنگ بااخلاق وکلتورخشن، زجروشکنجه،قتل وکشتار ،تخریب و ویرانی تربیه وعادت نموده، درمحیط وماهول شان ازقانون وقانونیت اثری نه بود با قانون، مزایا آن ونقش قانون درجامعه آشنائی نداشته ونمی خواهند داشته باشند. درقانونشکنی و قانون گریزی تربیه شدند. این یکی ازدلایل میباشد که افغانستان فعلاً ازنگاه فساد اداری وقانون شکنی، تجاوزبحقوق، مال وجان مردم، خشونت علیه زنان ونوجوانان، کشت وصدورمواد مخدره در جهان از درجه ممتاز برخوردارمیباشد. 

دراین لحظه حساس وبحرانی،وظیفه ما که درآن کشورتولد،در داما نش پرورش یافته،از فیض وبرکتش باپول بیت المال تحصیل نموده،اندوخته های علمی وعملی رافرا گرفته ایم چه میباشد؟                                                                                                  وظیفه اخلاقی ووجدانی ما حکم مینماید تا استفاده ازامکانات دست داشته آن دانش علمی را دراین مرحله یکه حیات،حقوق وآزادیهای هموطنانما درداخل وخارج کشور مورد تهدید قرار دارد مصدر خدمت گردیم. با تذکراینکه بشکل فردی نمیتوان دربرابر چنین مظالم ،دفاع ازسایرحقوق وآزادیهای هموطنانما وایجاد حاکمیت قانون مبارزه نمود،    لذا شما میتوان با تشکل خویش ،علیه آن مظالم و قانون شکنیها از طروق مختلف در جهت دفاع وحصول حقوق آنان مصدر خدمت گردید.                                               انجمن حقوقدانان افغان دراروپا براساس روحیه خدمت به افغانان وافغانستان ایجاد گردید وفعلاً به مثابه یک شخصیت حقوقی رسماً درمقیاس اروپا ثبت وراجستر میباشد. سهمگیری ومشارکت فعال شماسبب میگردد تا این نهاد مسلکی ـ حقوقی غیروابسطه را درانجام وظایفش یاری رسانید.                                                                        مطلب دیگراینکه بعضی ازهموطنان ادعا دارند که انجمن حقوقدانان افغان دراروپا گرایشهای سیاسی ووابستگی به سازما نهای سیاسی دارد.                                       با درنظرداشت پرنسیپ قبول شده حقوقی که حقوق از سیاست مجزا بوده نمیتواند. انجمن حقوقدانان افغان دراروپا با پیروی ازسیاست انسانی ودفاع ازحقوق انسان طبق اعلامیه جهانی حقوق بشرکه براصل تساوی حقوق بدون هیچگونه تبعیض وتمایز نژاد ، رنگ، جنسیت، زبان، دین ،مذهب ،عقاید سیاسی یا هرعقیده ی دیگری( احترام به عقیده هرشخص) فعالیت مینماید وفعالیتهای انجمن مبراازوابستگهامیباشد وطبق اهداف مندرج دراین اساسنامه فعالیت مینماید تا سهم خویش رادرروند حاکمیت قانون وحمایت ازحقوق و آزادیهای افغانان ادآ نماید.                                                                           ما ازلحظه اقدام به ایجاد انجمن با حقوقدانان وسایرهموطنانیکه شناخت داشتیم وداریم بدون هیچگونه تمایل، تماس گرفتیم وازآنان خواهش نمودیم تا باهرحقوقدان افغان که شناخت دارند ازآنان تقاضا نمایند که با ما یکجا درجهت تحقق اهداف انسانی انجمن بپیوندن.هرگاه درایجاد انجمن شرکت فعال میداشتند ویا فعلاً هم سهم بگیرند با نظرداشت اصل دموکراسی میتوانند با سایرحقوقدانان درخدمت به مردم ووطن خویش سهیم گردند، انجمن حقوقدانان افغان در اروپا متعلق به کدام گروپ وسازمان مشخص سیاسی نیست ، از افغانان ودرخدمت افغانان میباشد.                                                       

با تاسف باید متذکرشد که یکتعداد هموطنان ما از یکطرف روحیه واراده خدمت به مردم وکشوررا ندارند وبا انتقاد های غیرواقعی ازطریق رسانه های جمعی، محافل ومجالس با صحبتهای آتشین واحساساتی مملوازتوهین وتحقیراین وآن خویش راوطنپرست واقعی، فداکار وازخود گذر جلوه میدهند اما درعمل هزاران مشکلات را پیشرو خود قرارمیدهند.

با تذکرمکرراینکه انجمن حقوقدانان افغان دراروپا،ازافغانان وبرای خدمت به افغانان می باشد. صحبت خویش را قطع مینمایم . 

سپس پیام رئیس و رهبری انجمن به اشتراک کننده گان جلسه توسط محترم نیک محمد سلطانی عضوهیات رهبری قرائت گردید ودرقسمتی ازپیام آمده  که :

 

هممسلکان ارجمند !                                                                                        کارهای بزرگی دربرابر ما وشما قراردارد. دراساسنامه انجمن ومصوبات جلسه وسیع انجمن درسال پاردرشهرهلموند هالند معین گردید که اهم آن درپلان کارانجمن برای سال جاری عیسوی بازتاب یافته.  به ایجاز واختصار میتوان آنرا چنین مشخص کرد :          ماافغانان در اروپا به مثابه یک اقلیت افغان تعریف میشویم که درپرتو قوانین نافذ اروپا حقوق ومکلفیتهای ما تنظیم میشود.بدینرو درگام نخست ما باید درقبال افغانان مقیم اروپا وظایف خویش را تعریف نمایم. درگام اول متوجه مهاجرین هموطن مامیشود که هنوز قبول نشده اند ودراحوال بی سرنوشتی قرارداشته وتعداد زیاد آنان درمعرض دیپورت جبری قراردارد.انجمن وظیفه خودمیداند تا دربرابردیپورت وزدوبندهای مقامات اروپا با وزارت مهاجرین افغانستان، مطابق احکام کنوانسیونهای ژنیو ازحق پناهنده گی افغانان دفاع نماید. مسایل انتیگراسون، آشنائی باقوانین اروپا، سهمگیری فعال افغانان و بخصوص جوانان درجامعه اروپا وتبار موفقانه آنان به مثابه  اروپایان افغان، کمک به خانواده های افغان، باید مورد توجه متدام ما قرارداشته باشد.  تامین ارتباط مداوم با ارگانهای مماثل اروپا ورسا ندن صدای انجمن به مراجع ذیربط اروپائی باید مورد توجه شعبات انجمن قرار داشته باشد.                                                                         هممسلکان عزیز: بخاطر تحقق اهداف ووظایف مطروحه باید شعبات وارگانهای انجمن را ایجاد و فعال بسازیم. مهمترین عرصه کارما فعال نگهداشتن وبلند بردن کیفت نشراتی انجمن سایت حقوق ( www.hoqooq.eu) میباشد که باید به حیث یک سایت مسلکی به مرکز تبادل وتعالی معلومات حقوقی مبدل گردد وشما میتوانید دانش مسلکی و تجربه غنی خویش راازین طریق درخدمت وطن ووطنداران قرار بدهید. فعال ساختن دیپارتمنتها انجمن بخاطرانجام کارهای تخصصی، مطالعه وتحقیق وارائه نظریات و پیشنهادات سازنده اهمیت جدی دارد که باید مورد توجه شما قرارداشته باشد. قابل تذکرمیباشد که ایجاد شعبات انجمن در شهرها وکشورها ضرورت به ثبت وراجستر ندارد.                                                 هممسلکان گرامی ! میتوان با حداقل امکانات دست داشته با الهام ازگفتار حضرت مولانا مصدرخدمت گردیم :

              آب جیهون اگرنتوان کشید              هم به قدر تشنگی بتواند چشید

 

 دوستان عزیز رهبری انجمن اطمینان دارد که هممسلکان عزیزما با کار مشترک وبه اتکا دوستی، محبت ، صفا ووفا دست بدست هم داده وانجمن را به خانه مشترک همسلکان مبدل سازیم.

 

سپس محترم اسد الئه زمری ضمن صحبت توضیحی درباره هدف ومیفدیت ایجاد شعبات انجمن درشهرها وکشور ها ی اروپائی اضافه نمودند که :

 

دوستان محترم

وضع نابسامان کشورعزیزما افغانستان به همګان معلوم بوده ونیازی به توضیح و تشریح  ندارد میخواهم فورمولبندی ایرا که اساسنامه انجمن  با رعایت ساحه صلاحیت وعلاقمندی حقوقدانان کشوردرزمینه ارائه نموده است بعرض برسانم:

دامن زدن به انواع خصومت ها وتفرقه درکشورحیثیت پطرولی را دارد که بر آتش جنگ جاری و وضع فلاکتبارافغانستان ریخته میشود وازمدتی بدینسو بازار آن توسط چند روشنفکرمریض و نا اهل گرم است،ولی مردم با هم برادر افغان بدون درنظرگرفتن این تفتین ها خواهان زندگی برادروار ودفع مشترک مصیبت جنگ اند که اساسنامه انجمن مبرا بودن از هرگونه تبعیض وتمایزمذهبی ولسانی ،قومی وجنسی  راتاکید نموده است

اتلاف وزیرپا کردن حقوق افراد ونادیده گرفتن قانون توسط قدرتمندان وزور آوران بی عدالتی وبی قانونی ان پدیده های شومی اند که باعث سلب اعتماد واعتبارمردم از دولتها گردیده و زمینه انتقام گیری های فردی و هرج مرج را مساعد میسازد که خوشبختانه  اساسنامه انجمن،دفاع ازحقوق افغانهاومجادله علیه هرگونه تخطی از قانون رااز وظایف خویش شمرده  وپشتیانی از تحقق عدالت وقانونیت را از جمله اهداف اساسی میشمارد؛

بد بختانه عدم هماهنګی در ماهیت رژیم وسیستم دولتی از یکسو واهداف وظایف آن  از سوی دیگرباعث آن گردیده که دولت کنونی بحیث یک دولت ناکام و بدون داشتن موثریت وکارایی ارزیابی شودمسلما سهم حقوقدانان درجهت رفع این نقیصه ازطریق سهمگیری دربازسازی نظام حقوقی افغانستان نمیتواند ناچیزشمرده شود که اساسنامه این مهم را نیز مطمع نظرقرار داده است. خشونت آن مرض مهلکی است که از کانون خانواده گرفته تا مجموع سیستم دولتی و جامعه جهانی رامصدوم ساخته وبنیاد تمام ناهنجاری ها و بدبختی های امروزی را تشکیل میدهد که اساسنامه انجمن درفقره پنجم ماده سوم استفاده ازهرگونه خشونت رامنحیث  وسیله حل برابلمها مردود  میشمارد،فهمیدن زبان قانون مانند بسیاری کشورها درمیهن ما نیز برای اکثریت افراد تحصیلکرده مشکل و برای بیسوادان که اکثریت عظیم هموطنان ما را دربرمیگیرد ناممکن است،این مشکل ایجاب کاروسیع توضیحی بین مردم وریفورم بنیادی درترمینولوژی بیگانه حقوقی کشور را مینماید.

باید علاوه نمایم که معضلات ومشکلات بزرگ فعلی که وطن عزیز وهموطنان رنجکشیده ما را دربر گرفته ، نمیتوان تخمین کرد ، مبارزه برای بر طرف ساختن این مشکلات کار ساده و سهل نیست  اگر قبلا از چیزی بنام قانون جنگل یاد میگردید امروز با آنکه  بعلت کثرت تعداد،جنگل وقوانین ایجاد شده،عدم موجودیت نیروی سالم وبا صلاحیت تطبیق آن  درد هموطنان ما را نه تنها مداوا نکرده بلکه چندین مرتبه بیشترکرده است،تحقق هر هدف مستلزم تلاش انسانهاست،اگرآن اهداف بزرگ،عاطفی وانسانی باشند ، برای تحقق ان  نیزانسانهای بزرگ و با عاطفه ضرورت میباشد ،                        .

اهداف بزرگ اند ولی خود را بزرگ شمردن کار را بجایی نمیرساند، بیائید از ګنجشکک کوچکی بیاموزیم که برای نجات رفیقش که درآتش گیرمانده بود بانول کوچک خود قطره آبی می آورد و بالای آتش می ریخت ،ازوی پرسیدند این قطره آب تو چه تاثیری بر این آتش توفنده وبزرگ میتواند داشته باشد؟جواب داد میخواهم وقتی ازمن میپرسند هنگام یکه رفیقت در آتش میسوخت برای نجات او چه کردی؟بعلت نداشتن پاسخ خجالت نکشم.

گرد آمدن وحضوربهمرساندن شما هم مسلکان ارجمند دراین محفل بظاهر کو چک و لی بزرگ گویای این حقیقت است که با توافق با اهداف مندرج در اساسنامه انجمن وآمادگی درسهمگیری تحقق انها دعوت برگزار کنندگان محترم این محفل را پذیرفته وقبول زحمت فرموده اید اجاز ه دهید به نمایندگی تان ازمحترم غفاری سکرتر مسئول،محترم نیک محمد سلطانی عضو هیات  رهبری انجمن که بخاطر برگزاری محفل جاری  به مقصد ایجاد شعبه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا  در زون مرکزی جمهوری فدرال المان در شهر فرانکفورت  زحمات زیاد را متقبل گردیدند ابراز امتنان و سپاس نموده برایشان  موفقیت های مزید آرزو نموده  وبا سپاس بیکران ار رئیس انجمن محترم پوهاند دکتور غلام سخی مصئون که با وجود کبر سن، بارغم میهن ویران ما را بدوش میکشند صحت وطول عمر را آرزو نمایم .امیدوارم کار گردهمایی امروزی ما با نتایج پر ثمر به پیش برود و جلسه موفقی داشته باشیم .

سپس اعضای محترم شرکت کننده با ارائه نظرات و پیشنهادات سازنده ،سهمگیری فعال در پیشبرد امور وجستجوی طرق بهترتحقق اهداف انجمن صحبت نمودند.سپس انتخابات با اصل رعایت اصول انتخاباتی ازاشتراک کننده گان تقاضا به عمل آمد تا خویش را جهت پیشبردآینده امورشعبه  انجمن حقوقدانان افغان درزون مرکزی آلمان کاندید نمایند.        ازجمله کاندیدان محترم محمد سرورمرید به حیث مسئول،محترمه فرشته سیغانی ومحترم وحید قدرتی به حیث اعضا هیات رهبری شعبه کشوری زون مرکز انتخاب گردیدند . اعضای محترم انتخاب شده درجلسه تعهد نمودند که درجهت پیاده نمودن اهداف انجمن بخاطرخدمت به هموطنان عزیز سعی وتلاش جدی خواهند نمود.

 محترم فضل احمد گردیزی مسئول کنترول ونظارت انجمن جلسه را موفقیت آمیز ارزیابی نموده، به امید صلح  وآینده پرسعادت هموطنانما  ورعایت حقوق شان در داخل وخارج کشور، کارجلسه ساعت 16 بجه عصر خاتمه یافت.


March 24th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بیانات، پیامها و گزارشها