گذر در كوچه هاى خون و اّتش (جلد دوم)
گرد اّورنده و مترجم: غفار عريف گرد اّورنده و مترجم: غفار عريف

پيوست به گذشته

 

 

روزنامهْ: Die Rheinpfalz

شمارهْ 225 مورخ 27/9/2001

 

 

"به تعداد 55  

پايگاه نظامى"

 

بن لادن در قلمرو افغانستان پهن ميباشد

 

اسامه بن لادن افراطى تحت تعقيب ايالات متحدهْ امريكا بايست در اّغاز سال جارى به تعداد 55 پايگاه و دفتر را همراه با 13000 نفر پيروان خود در افغانستان (در خدمت و تحقق اهداف خويش) گماريده باشد. اين مطلب در گزارش تهيه شده از سوى روسيه كه در ماه مارچ به موْسسهْ ملل متحد ارائه گرديد، اّمده است. مراكز اّموزشى و پايگاه هاى نظامى در مناطق پايتخت در شهر كابل همچنان در نقاط ازشهرهاي قندهار، جلال اّباد و مزار شريف تمركز يافته اند. در شرق افغانستان از جلال اّباد در كنار كابل به حيث مركز ساختار قوماندهْ نظامى بن لادن نام گرفته ميشود. مراكز (اّموزشى و نظامى) در قرارگاه هاى ارتش سابقهْ افغانستان، فارم هاى زراعتى پيشين از دوران اشغال شوروى و در مغاره هاو در مناطق كوهى صعب العبور بنا يافته فعال اند.

بر اساس اين گزارش كه نيم سال قبل اّماده شده بود، در شمار پيروان بن لادن در افغانستان مزيد بر عرب ها و فليپينى ها همچنان به تعداد 2500 نفر جنگجو از جمهورى جدائى طلب و ساعى رسيدن به استقلال چچين در منطقهْ قفقاز روسيه، نيز شامل ميباشند. در ماه مارچ حدود 3500 نفر بنياد گرايان پاكستانى در اين كشور (افغانستان) بودو باش داشتند. مجموعاً از تعداد 31 نفر پاكستانى منجمله ديپلمات ها و جنرال ها منحيث مشاورين در حكومت افراطيون اسلامى طالبان در كابل، در گزارش ياد اّورى بعمل اّمده است. بر علاوه در گزارش درج است كه در رهبرى نظامى طالبان در داخل به تعداد شش نفر پاكستانى وظايف بلند پايه و حساس را احراز نموده بودند. به ادامهْ تذكار داده شده كه يك باب قصر شاهى سابقه واقع در جنوب غرب شهر كابل به مثابهْ پايگاه و قرارگاه مركزى در خدمت فرماندهان ارتش پاكستان در افغانستان گذاشته شده بود. فراتر از اّن پاكستان از شهر مزار شريف در شمال افغانستان، سرحدات تركمنستان و ازبكستان را توسط يك فروند هواپيماى كشف اّواكس    (Awacs) زير مراقبت داشت. پاكستان فعلاٌ يگانه كشور  است كه با رژيم طالبان مناسبات ديپلوماتيک دارد، ولي هميشه از حمايت نظامى خويش از مليشه هاى (طالبان) انكار ورزيده است.

 

 


روزنامهْ مالى و اقتصادى: Handelsblatt

مورخ 28/9/2001

 

 

دادستان شهر فرانكفورت پيرامون "قونسلگرى مخفى" در كارته ايستگاه قطار تحقيق مينمايد

 

طالبان از قبل در اّلمان شبكه (فعال) داشتند

 

پس از حملات در ايالات متحدهْ امريكا، اّلمان بطور دايمى در محراق توجهْ پيگرد كنندگان تروريزم بين المللى قرار دارد. روزنامه هاى امريكائى راجع به ارتباطات تروريست دستگير شده در اّلمان، گزارش دادند. كارمندان ادارهْ جنائى تمام ايالت ها به تعقيبات خود اّغاز نموده اند.

Handelsblatt مورخ 28/9/2001

Brc/mv/eve Dusseldorf: در اّلمان بايست يك شبكهْ طالبان موجود باشد كه بنيادگرايان افغانى را از طريق چندين شهر بزرگ (اميدوار) ساخته است. اّقاى Michael Pohly پژوهشگر اسلام در انستيتوت ايران شناسى دانشگاه اّزاد برلين به Handelsblatt گفت: "به من پايگاه هاى افراطيون اسلامى در فرانكفورت، هامبورگ و مونشن معلوم است." در هنگاميكه ادارهْ پوليس جنائى از موجوديت يك "سفارت" طالبان در كارته ايستگاه قطار شهر فرانكفورت چيزى نميداند، اّقاى Pohly شرح داد: "نه تنها من از سالهاى بدين طرف از موجوديت يك سفارت خبردارم، بلكه دادگسترى شهر فرانكفورت در ارتباط به اين قضيهْ تحقيقات به پيش مى برد."

بر اساس اظهارات اّقاى Pohly، "سفارت" غير قانونى طالبان در مقابل تاديهْ پول به اّنها به عنوان مثال پاسپورت و اسناد تولدى صادر مى نمايد. "اين موْسسه وظيفه مشابه به قونسلگرى را اجرا ميدارد. در اّنجا تعداد زياد پاكستانى را بنام افغان جازده اند." اّقاى Pohly شرح داد: بر وزارت خارجه در برلين از سوى طالبان فشار وارد ميگردد تا در ضديت با سفارت غير قانونى عملى را در پيش نگيرد، زيرا در غير صورت اّلمان هاى كه در افغانستان زندگى ميكنند، صدمه مى بينند.

داد ستان شهر فرانكفورت دستياب نه شد تا در مورد از موضعگيرى خود اّگاهى ميداد. لاکن پوليس فرانكفورت  تائيد نمود كه در كارتهْ ايستگاه قطار "يك چنين اجراات" انجام يافته اّنگونه كه دريك قونسلگرى اجرا ميشود. بنابر يك گزارش فرستندهْ راديوئى جنوب غرب (SWF)، سفير نام نهاد طالبان در قسمت Eckenhein شهر فرانكفورت، صرف چند منزل دور تر از محل سفارت زندگى ميكند، جائيكه در ماه دسمبر گذشته چهار نفر عرب دستگير شده بودند و عضو شبكهْ تروريستى اسامه بن لادن به حساب مياّمدند. دفاتر تحقيقات اّلمانى در كار جستجو و پيدا كردن عامل اصلى حملات تروريستى يازدهم سپتمبر در ايالات متحده امريكا، به اتكاى حدود 6000 اطلاعيه رهنمائى كننده از طرف مردم به پيش ميروند. اين مطلب را سخنگوى ادارهْ دادگسترى فدرال، خانم فراوكه كاترين شويته Frauke Katrin Scheute، گزارش داد. تا مدت ها صرف از تقريباً 2700 اطلاعيه سخن در ميان بود كه ادارهْ تحقيقات جنائى فدرال بدست اّورده بود.

در عين حال بنابر پرسش هاى نشريهْ Handelsblatt تمام دفاتر تحقيقات جنائى در ايالات به استثناى ايالت Saarland به تعقيبات (جستجوگرانه) پرداخته اند. ارقام نتايج حاصلهْ هر ايالت بايست با هم مقايسه گردند. وزارت داخلهْ فدرال در بارهْ نتايج تحقيقات معلومات نداد. در پروسهْ تعقيب با نشر تصاوير، عكس نيمرخ مجرم تهيه ميشود و اين نمونه با احصائيه و مشخصات افراد، موجود در موْسسات (رسمى) عامه مقايسه ميگردد. در صورت امكان تطابق، افراد زير نظر از طرف پوليس تفتيش ميشوند. (اّزمايش پوليسى ميشوند).

يك سخنگوى وزارت داخلهْ ايالت بايرن تشريح نمود: "مثلاً به تعقيب پيدا كردن منشاء افراد (مملكت اصلى)، كسانيكه سطح بلند فعاليت مسافرت بخارج دارند و يا رشته تحصيل اّنها اجراات بعمل مياّيد." بدين گونه انسان ميداند كه تروريست برخاسته از شهر هامبورگ، پلانگذارى شهرى (ساختمان شهرها) و الكتروتخنيك تحصيل كرده است. در ايالت بادن و تمبرگ Baden Wurttemberg احصائيه 270000 نفر مسلمان توسط موظفين تعقيب فرستاده شد. ارقام مربوط به دفاتر ثبت باشندگان (نفوس)، ادارات قضاياى خارجى ها، بيمه هاى صحى، دانشگاه ها، لست مسافرين شركت هاى هواپيمائى (ملكى) و همچنان موْسسات تعقيب جزائى مشخص شده بود. نخستين بار كار تعقيب با انتشار تصاوير و تبادلهْ معلومات در مقياس سراسرى در اّلمان در اخير دههْ هفتاد در مقابل فركسيون ارتش سرخ (RAF) با موفقيت همراه بود. در قسمت كاملاً بالائى لست افراد تحت پيگرد از سوى ادارهْ جنائى فدرال (BKA) در شهر Wiesbaden در لحظهْ حاضر (اسم و تصوير) Ramzi Binalshibh 29 ساله و Said Bahaji 26 ساله، قرار دارد.

بر اساس يك گزارش روزنامهْ (Washington Post) دفاتر اّلمانى بايست دلايل ثبوت روابط بين سوْ قصد كنندگان در شهر نيويارك و افراطى (مسلمان) اسامه بن لادن را در اختيار داشته باشند. ربايندهْ هواپيما محمد عطا در اّلمان با افرادى ارتباط داشت كه همه كمك گران بن لادن بحساب ميروند. اين حرف را روزنامه از قول يك نمايندهْ بلند پايهْ سيستم حقوقى اّلمان، گزارش داد.

عطا تبعه مصر و رفيق او (هم صنفى او در جريان تحصيل) مروان الشهائى Marwanal Shehhi از شهر هامبورگ، همراى مامون داركاسانلى (Mamoun Darkazanli) از كشور سوريه ارتباط برقرار كرده بودند، اين مطلب را نيز نشريه "Washington Post" گزارش نمود. اين مرد تاجر پيشهْ سوريه تبار از شهر هامبورگ در جمع افراد انفرادى و شركت هاى ميباشد كه رئيس جمهور امريكا (George W. Bush) چند روز قبل بخاطر پيوند شان با بن لادن، حسابات بانكى اّنها را منجمد ساخت (بند كرد).

داركاسانلى Darkazanli صلاحيتدار يك حساب بانكى اّلمانى است كه بنام يك اّدمى دوران مينمايد كه تحقيق كنندگان امريكا اّنرا متعلق به اّمر مالى بن لادن ميدانند. در گزارش روزنامه چنين تذكار رفته است. بر علاوه نشريه از زبان نماينده دستگاه حقوقى اّلمان مياّورد: "از طريق تماس هاى تليفونى، ملاقات ها و عضويت مشترك در اّتحاديه هاى اسلامى عطا در اّلمان ارتباطات خويش را با باشندگان و مسافران قايم كرد كه همه بمثابهْ كمك كنندگان بن لادن متهم هستند."

داد ستان عمومى اّلمان در شهر Karlsruhe و ادارهْ تحقيقات جنائى فدرال در شهر Wiesbaden نمى خواهند در بارهْ گزارش روزنامهْ (واشنگتن پست) چيزى بگويند. سخنگوى ادارهْ دادرسان خانم Frauke Katrin Scheuten اظهار داشت كه بادامهْ پروسهْ تحقيقات بر ضد تاجر سورى تبار مقيم هامبورگ از طرف دادگسترى عمومى صورت نمى گيرد. دلايل ارائه شده مبنى بر روابط او با انفجارات تروريستى جهت اّغاز تحقيق كفايت نمى كند.


 


 

روزنامهْ: Financial Times (جرمنى)

مورخ 1/10/2001

نوشتهْ گزارشگر نشريه

 

 

"ايالات متحدهْ امريكا به طالبان فرصت نمى دهد"

 

در حكومت ايالات متحده در رابطه به ضربهْ نظامى بر ضد افغانستان اّشكارا اعضاى سختگير و مصالحه ناپذير حرف خود را به كرسى نشاندند. در واشنگتن در اّخر هفته از قصر سفيد يك Memorandum (يادداشت مبنى بر بيان نقاط مورد نظر و طرز تفكر) به اطلاع رسانيده شد كه در اّن واضحاً نسبت به گذشته، اين قصد و مقصود شرح يافته، در صورت حمله بر افغانستان همچنان مليشه هاى طالبان حاكم در اّنجا از قدرت كنار زده ميشوند.

"طالبان نمايندگى از مردم افغان نمى كنند" اين مطلب بر اساس گزارش هاى رسانه هاى گروهى در مموروندم درج است. ايالات متحدهْ امريكا ليكن نمى خواهد تصميم بگيرد كه چه كسى در افغانستان حاكميت نمايد. اّنها از كسانى پشتيبانى بعمل مياّورند كه در راه يك حكومت ديموكراتيك و اّزاد گام ميگذارند. اّقاى Andrew Card اّمرستاد قصر سفيد ديروز در يك مصاحبهْ مطبوعاتى گفت: طالبان بايست "در قدرت نباشند"، هرگاه اّنها با انفجارات پيوند داده ميشوند.

تا كنون وزير امور خارجه اّقاى Colin Powell روى اين مساله فشار وارد كرده كه بر كنارى مليشه ها را نبايد در زمرهْ هدف جنگ به قيد گرفت تا باعت از دست دادن حمايت دول اسلامى نگردد.

پشتيبانى اّنها كاملاً چيز ديگريست نسبت به اينكه عربستان سعودى مهمترين همكار جدى سابقه در اتحاد جنگ خليج (از خود نشان داد)، (اين كشور) در پايان هفته به اطلاع رسانيد: ايالات متحدهْ امريكا اجازه ندارد از پايگاه در قلمرو سعودى جهت حملات بر عليه عرب ها و مسلمين استفاده برد. "از ما هيچگونه كمك نظامى تقاضا نشده است و هم هيچ بحث درين باره به نظر نه رسيده، از ما سوال بعمل نياّمده و ما نيز نه گفته ايم" اين كلمات را وزير خارجه شهزاده سعود الفيصل Saud al Fisal در شهر رياض به نشريهْ Financial Times بيان داشت.

وزير (خارجه) واضح ساخت، اين موضعگيرى نبايد بماثبهْ ضربهْ نامناسب به تلاش هاى ايالات متحده داير بر اتحاد ضد تروريستى پنداشته شود. با وجود اين رياض به روشنى تلاش ميكند تا منحيث محل اّغاز حملات بالاى ممالك برادر در نظر ها نزديك نگردد. رياض خود را در مبارزه بر ضد دهشت افگنى مكلف ميشمارد. لاكن توده هاى مردم (در اّنكشور) در مقابل ايالات متحدهْ امريكا به ديدهْ انتقادى مينگرند و به حملات انتقام جويانه كه قربانيان بى شمارى در ميان اهالى ملكى در افغانستان بجا ميگذارد با حساسيت برخورد ميدارند.

تا به حال از پايگاه هاى موجود ايالات متحده در خاك (عربستان) صرف در زمينهْ پرواز هاى گزمه بر عراق استفاده صورت گرفته است. هرگاه اين مراكز به محل قومانده و قرارگاه سروساماندهى بمنظور كمپاين بزرگ نظامى اعمار يابند، در اّن وقت ميتواند بزودى موقف رياض را تغيير دهد.

عدم موافقت عربستان سعودى زمينهْ اّنرا فراهم ميسازد تا تركيه را در نقطهْ گره گاه در صحنهْ بازى بكشاند. فعلاً رياض خود را فارغ از تشويش مييابد كه واشنگتن حمله بر عليه ترور را با تفكر اّمادگى ميگيرد. وزير (خارجه) درين باره هوشدار داد كه جبهه را در مقابل عراق سمت ندهند.

 

ارائهْ معلومات (اطلاع دهى) خيلى اندك:

يك عمليات نظامى وسيع بنابر اظهارات منابع (حلقه هاى) وزارت دفاع برتانيا، در افغانستان مستقيماً در پيشرو نيست. "ما بقدر كافى نمى دانيم" چنين حرف ها (بگوش ميرسد). در اين ارتباط، پيرامون نوع عملكرد (نظامى)، (لاجرم) "مباحثه بين المللى جدى" را ميان متحدين به بار مياّورد.

اين حرف مجاز است بالاگيرد، هرگاه سخن روى اين موضوع بچرخد كه چه كسى بجاى طالبان بعنوان بديل (الترناتيف) بايست حمايت شود. "در بين طالبان بخش هاى (فركسيون ها) وجود دارد و اّنها از شبكهْ تروريستى (بن لادن) پشتيبانى نمى كنند." اين مطلب را وزير دفاع ايالات متحدهْ امريكا اّقاى Donald Rumsfeld بيان داشت. "و تعداد زياد افراد در افغانستان هستند و سرسختانه در مقابل طالبان مقاومت مينمايند، اقوام در جنوب، اتحاد شمال. ما مجبوريم اين ارزش را بشناسيم و اّنها را در يك تشكل ضد طالبان متحد سازيم، و راه را پيدا بداريم تا از اّنها پشتيبانى كنيم."

حد اقل دو نفر فرمانده طالبان متكى به معلومات حقله هاى افغانى در پاكستان هر كدام همراه با سه صد نفر سرباز به اتحاد شمال پيوسته اند. علت اين تمايل گزارش هاى بود كه پادشاه سابق ظاهرشاه باز ميگردد و حكومت جديدى ايجاد شده ميتواند. يكى از سران قبايل اين جملات را گفت. منابع ديپلماتيك به اطلاع رسانيدند، ظاهرشاه ديروز در روم (پايتخت ايتاليا) با نمايندهْ ملل متحد راجع به تشكيل حكومت عبورى صحبت نموده است.

همچنان رئيس جمهور پاكستان جنرال پرويز مشرف ديروز اعتراف كرد: يك توافق صلح اّميز با طالبان ديگر اّرزو برده نميشود. "انسان قادر است تلاش هاى بعدى را اّزمايش نمايد. لاكن نشانه ها اّنقدر جرأت دهنده نيستند." اين كلمات را مشرف با فرستندهْ تلويزيون CNN در ميان گذاشت. ملاحظات واضح ميسازند كه "ما به يك درگيرى نظامى نزديك ميگرديم." چنين ميگويد يك كارمند حكومت در اسلام اّباد.

واحدهاى مخصوص برتانوى و ايالات متحدهْ امريكا از پيش به فعاليت هاى اكتشافى در افغانستان دست زده اند. اطلاعات مبنى بر اينكه عساكر به دستگيرى بن لادن به پيش ميروند، تائيد نميگردد. مبرهن اين بود: اّيا واحدهاى (مخصوص نظامى) باز هم در داخل اين كشور هستند، و چگونه اّنها بدرون قلمرو اّمدند. پاكستان حضور نيروهاى امريكائى را در خاك خود رد ميكند. اين طور معلوم ميشود كه بايد به اّن تصورات صحه گذاشت: ايالات متحدهْ امريكا از همسايه هاى شمالى افغانستان، ازبكستان و تاجكستان بمثابهْ تختهْ خيز استفاده برده است.

 

 

 


November 19th, 2006


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
مسایل تاریخی