گذر در كوچه هاى خون و اّتش (جلد دوم)
گرد اّورنده و مترجم: غفار عريف گرد اّورنده و مترجم: غفار عريف

مجلهْ هفتگى: Focus

شمارهْ 41 مورخ 8/10/2001

نويسندگان: Christian Liebig و

                   Amir Taheri

 

"پنهان نمودن و

سنگر بندى كردن"

 

ماشين جنگى ايالات متحدهْ امريكا نيرو هاى جنگى طالبان را بدون تجربه كردن جنگ با اّنها در مقابل خود خيلى ناچيز يافتند

 

اّنها خود را در مقابل بزرگترين قدرت نظامى جهان قرار داده اند و تنها تفنگ ها، چند فروند هوا پيماى كهنه و حدود يكصد عراده تانك موريانه خوردگى در اختيار دارند. هيچ كشور دنيا ديگر اّنها را پشتيبانى نمى نمايد. لاكن هنگاميكه امريكائى ها به وارد كردن حملهْ نظامى خود اّمادگى ميگيرند، طالبان ميتوانند حد اقل روى يك متحد خود اميدوار باشند: زمستان. در هفته هاى نزديك پردهْ سفيد بالاى سرزمين هندوكش كشيده ميشود. بعد از اّن كوتل ها بند ميگردند و بارش سنگين برف پرواز هليكوپتر ها را عملاً غير ممكن ميسازد.

طالبان اميدوارند كه امريكائى ها در كار ضربه وارد اّوردن نظامى خود با وقت بازى كنند. اندكى پس از حملات ترورستى يازدهم سپتمبر بايست در جستجوى عدهْ زيادى از قوماندان ها شده باشند. درين ميان مواضع در اطراف شهرهاى بزرگ كابل و قندهار دوباره مستحكم گرديده است. فراريان را دفعتاً به گلوله مى بندند.

اين وضع مخلوطى از اّمادگى به جنگ و اّرامى را بازگو ميكند كه طالبان از خود نشان ميدهند. "هر قدر زود تر اولين فير امريكائى ها اّتش شود ما جنگ مقدس (جهاد) را اعلام ميداريم"، سخنگوى طالبان محمد ستانكزى اين مطلب را اظهار نمود تا امريكائى ها اّنرا بفهمند. "اين اّغاز فير به جنگى منجر ميگردد كه سالها ادامه مييابد تا اينكه اسلام غالب بدراّيد."

"بهترين جنگجويان گوريلائى (چريكى) دنيا افغان ها هستند."، احمد رشيد مولف و متخصص شناسائى طالبان به اين عقيده است. نظاميان شوروى با داشتن تجهيزات عالى جنگى در كوه هاى هندوكش كشيده شدند. اما اين بار وضعيت طور ديگريست. زيرا برعكس شوروى ها، امريكائى ها نميخواهند افغانستان را به تصرف خود در اّورند، بلكه با اعزام كوماندو هاى كوچك، اسامه بن لادن و حمايتگران او را گرفتار ميكنند. (اما واقعيت نشان داد كه امريكائى ها و انگليس ها عملاً افغانستان را اشغال نمودند - م)

شكار نمودن و دستگير كردن بجاى شكار چى بودن. يك رول خلاف عادت براى طالبان. اّنها دشمن نيرومندى در پيش روى خود ندارند كه قطار تداركاتى (تاميناتى) شان را از عقب مورد حملهْ قرار دهد، بل واحد هاى مخصوص هستند كه همچنان تاكتيك هاى گوريلائى را بكار ميبرند. "طالبان بطرز وحشتناك نا اميد (خنثى) ميشوند" اّقاى چارلس هايمن Charles Heyman كارشناس نظامى برتانوى از موْسسهْ طبع و نشر Jane's به يك چنين عقيده ميباشد. "اّنها هيچ اهداف (هدف هاى قابل حمله) ندارند كه بتوانند به اّنها ضربه وارد اّورند."

چيز ديگرى كه باين مسئله علاوه ميگردد، اينست كه اّنها مجبور اند تا بهترين سلاح هاى خويش را پنهان سازند. تعداد زياد تانك ها را در سرحد با ايران جابجا كرده اند. محاسبه: امريكائى ها ريسك را نمى پذيرند تا در اّنجا ضربه زنند، زيرا اّنها به اين تصور اند كه ميشود اشتباهاً به اهداف ايرانى اصابت كند.

در مقايسه با طالبان، ايالات متحدهْ امريكا يك متحد در اختيار دارد كه در افغانستان خصوصاً پر قدرت است: پول. پشتيبانى امريكائى ها، اتحاد شمال با پيوستن ده هزار (جنگجوى طالبان) بصفوف خويش حساب مينمايند هرگاه در گام اول دالر ها (بداخل كشور) فوران يابد.

واضحاً طالبان در حالت مايوسى عملكرد خود را پلان ميدارند كه تروريست هاى از نوع خود شان (a'la) در پهلوى (در نزديكى) شان به بن لادن خيانت نه كنند. افواهات در جريان است (سرهم بندى ميشود) كه سوْ قصد كنندگان انتهارى از ميان زنان اّماده اند تا در زير برقع خودها كه شناسائى و تشخيص دادن هريك اّنها را ناممكن ميگرداند، يك بم را انتقال دهند و پيش روى پايگاه هاى امريكا در منطقه منفجر سازند.


 


روزنامهْ: Die Rheinpfalz

شمارهْ: 233 مورخ 8/10/2001

 

 

"حالا طالبان بهاى (عملكرد) خويش را ميپردازند

 

تلخيصى از بيانيهْ بوش رئيس جمهور ايالات متحدهْ امريكا

 

f ايالات متحدهْ امريكا با حملات نظامى خود بر افغانستان اّغاز نمود. جورج بوش رئيس جمهور ايالات متحده ديروز در يك صحبت تلويزيونى در قصر سفيد از شروع ماموريت اّزادى متداوم "Enduring Freedom" خبرداد.

بخش هاى از بيانيهْ بوش:

"بر اساس هدايت من، ارتش با حملات خود بالاى مراكز اّموزش تروريستى القاعده و رژيم طالبان در افغانستان اّغاز كرده است.

مقصد اين است تا با مواظبت و بطور دقيق حملات (از قبل) مشخص شده را به هدف اينكه ديگر از افغانستان منحيث زير بناى عمليات تروريستى استفاده نشود و با اين هدف كه به ظرفيت نظامى رژيم طالبان حمله نمايم، انجام ميدهيم(...)

در عقب (هدف) ما خواست مشترك جهان قرار دارد. دو هفته پيش من از طالبان يك سلسله تقاضا هاى روشن و درست را بعمل اّوردم: مراكز تروريستى را ببنديد، رهبر شبكهْ القاعده را تسليم دهيد و كليه اتباع خارجى (كارمندان سازمان خيريه اّلمانى Shelter Now - م) را كه به ناحق محبوس ساخته ايد رها سازيد تا به كشور شان برگردند. هيچيك از اين تقاضا ها تحقق نيافت. حالا طالبان بهاى اّنرا مى پردازند(...)

امروز ما افغانستان را نشانه گرفته ايم، وليك جنگ بزرگتر از اّنست. هر مملكت مجبور است تصميم خويش را اتخاذ بدارد. در اين اختلاف (جنگ) بيطرفى موجود نيست. هرگاه يك حكومت از جنايتكاران و قاتلين انسان هاى بى گناه پشتيبانى كند، (اّن نظام) خود را (عملاً) در قطار مجرمين و اّدمكشان شامل ميسازد. و اّن حكومت با اينگونه رفتار خطر را متوجه خود ساخته و به تنهائى در راه روان است(...)

ما يك ملت صلحجو هستيم. لاكن ما اّنى و بشكل اندوهگين تجربه بدست اّورديم كه در دنياى ناگهانى ترور، صلح وجود ندارد. با در نظر داشت اين تهديد جديد، به صلح تنها زمانى دسترسى پيدا ميكنيم، اّنگاه كه ما در پى تعقيب و (گرفتارى) افرادى براّئيم كه صلح را تهديد مينمايند. ما بمنظور اين ماموريت عبادت و دعا نه نموده ايم، اما ما اين وظيفه را بسر ميرسانيم(...)

در ماه هاى اّينده حوصله مندى لاجرم يكى از زمرهْ، نيرومندى هاى ما باشد. صبر با توقف و درنگ انتظار اّميز دراز مدت كه به دلايل امنيتى ضرورى پنداشته ميشود. تحمل و درك اين مطلب كه (تحقق) اهداف ما نيازمند زمان است؛ حوصله مندى با درنظر گرفتن قربانى ها كه در اين راه صورت ميگيرد و متوجه ما نيز شده ميتواند. امروز اين قربانى را سربازان قطعات ما ميدهند و فعلاً اّنها از ما در فاصلهْ خيلى ها دور از خانهْ مان، دفاع ميكنند، و اّنها اين قربانى را بخاطر فاميل هاى مضطرب و افتخار اّميز خود قبول كرده اند(...)

جنگ حالا در تعداد زياد جبهات اّغاز گرديده است. ما از اّن هراس نداريم، ماخسته نمى شويم، ما شك ، ترديد و تزلزل را نمى پذيريم، ما (در ماموريت خويش) كوتاه نياّمده و از پا نمى افتيم. صلح و اّزادى پيروز ميگردند. من از شما متشكرم. اميدوارم، خداوند بادامهْ پشتيبان امريكا باشد."(afp)روزنامهْ: Die Rheinpfalz

شمارهْ 235 مورخ 10/10/2001

نويسنده: Lutz Hermann

 

 

"حالا (وقت) كار خدمات استخباراتى مخفى است"

 

پاريس با تعهدات در قبال قضيهْ افغانستان، داراى مشكلات ميباشد

 

f اّيا فرانسه تنها با شرط نهادن مبنى بر اشتراك (در جنگ) فعال است؟ اختلاف (منازعه) نظر ميان ريس دولت ژاک شيراکJacques Chirac و صدر اعظم Lionel Jospin سهمگيرى نيرومند و استخدام (فرانسه) را در قصيهْ افغانستان مانع ميشود؟

اين پرسش ها را اشخاص مسلكى طرح مينمايند، پس از اّنكه حكومت در پاريس منحيث سهم نظامى خويش در مبارزه بر ضد تروريزم تا كنون تنها يك فروند كشتى جنگى ("La Fayette") و يك فروند كشتى نفت رسان ("Var") را در بحر هند در اختيار ايالات متحدهْ امريكا گذاشته است. اّقاي شيراک  روى گسترش كمك ها فشار مياّورد، اّقاى Jospin ميخواهد در ابتدا مجلس ملى (شوراى ملى) را وارد مساله سازد. حزب سبز ها و حزب كمونيست كه در كابينهْ اّقاى Jospin وزير دارند، از رول ايالات متحدهْ امريكا به شدت انتقاد كردند. بر اساس موقعيت قانون اساسى، لاكن ريس دولت بكلى از اين صلاحيت برخوردار است تا بدون مشوره و مذاكره با حكومت تصميم بگيرد.

در اين ميان در پشت پرده بين اين دو نفر يك زور اّزمائى جدى راجع به ميزان اتحاد (همكارى) با متحدين در جريان است. كليه رسانه هاى جمعى فرانسوى متفقاً گزارش دادند كه رئيس حكومت، رئيس جمهور را متهم به اّن ميكند كه با عجله پشتيبانى وسيع را به امريكائى ها عرضه نموده است. اّقاى Chirac عملاً در اطلاعيهْ خود پس از اّغاز حملات ايالات متحده به اين حرف اتكاء كرد كه رئيس جمهور جورج بوش تليفونى از او خواهش مبنى بر كمك هاى قوى، بعمل اّورده است. اين درخواست  را وليك ارائه نداشته است، كارمندان دفتر كار صدر اعظم چنين ادعا ميدارند: تقاضاى (درخواست) ظاهراً وجود ندارد. چند ساعت پسانتر وزير دفاع اّقاى Alain Richard بيان داشت، انسان در جريان صحبت و مذاكره با ايالات متحدهْ امريكا ميباشد.

در عين زمان واضح ساخته  شد كه تعداد زياد اجنت هاى داراى تحصيلات عالى ادارهْ خدمات استخبارات فرانسوى در روزهاى قبل در افغانستان مناطق را جهت سوق قطعات زمينى مشخص ساختند. اّقاى Richard وزير دفاع (فرانسه) از اّن به بعد از همكارى تنگاتنگ با امريكائى ها سخن گفت. "معلومات هاى حاصلهْ ما از محل در راه پلانگذارى هدف مشترك مان خدمت مينمايند. ماهواره (ستلايت) هاى جاسوسى تمام مطالب را بازگو نميكنند. ما به اشكال ديگر كشف نيز نيازمنديم."

فرانسه در فكر اّنست تا يك نيروى كوماندوهى متشكل از 5000 نفر واحدهاى مخصوص دريائى را به (منطقه) اعزام بدارد. برعلاوه بايست به تعداد 300 الى 500 نفر را از بخش عمليات مخصوص بنام (DGSE) "Direction Generale Desecurite Exterieure "  رياست عمومى امنيت خارجى" در اختيار بگذارد كه وظايف اّنها روى مسايل اّتى تمركز يابد: جستجوى پناهگاه هاى مغاره ئى و ذخاير  سلاح در كوه ها، تخريب تاسيسات (انفراستراكتور) دهشت افگنى، رهائى اسيران و شناسائى و تشخيص محلات بخاطر سوق و ادارهْ قطعات. اكثريت جنگجويان داراى قابليت جنگى در تمام ساحات، ّاّنگونه كه در پاريس گفته ميشود، در وظايف محاربوى در افريقا توانسته اند تجارب را جمع اّورى نمايند. اّقاى Riclrard وزير دفاع گفت: "حالا وقت كار خدمات استخباراتى مخفى در افغانستان است." بمباردمان در يك سرزمين كوهستانى و تپه ئى برعكس فوائد قاطع را بدست نمى دهد.

اينكه اّيا فرانسه به انجام (مبذول داشتن) مساعدت هاى بيشتر نظامى قادر است يا خير، كار شناسان نظامى به اّن به شك و ترديد مينگرند. در لحظهْ حاضر قواى هوائى، جيت هاى جنگى بمنظور محاربه در زمين در اختيار ندارد، فقط ماشين ها بخاطر پرواز هاى كشف موجود ميباشند. مزيد بر اّن در ارتش فرانسه از راكت هاى داراى کلاهك هاى پرواز سريع خبرى نيست.

كشتى طياره بردار "Charles De Gaulle" كه حدود چند ماه پيشتر به خدمت گماريده شد و پرچم ناوگان جنگى فرانسوى را حمل مى نمود بنابر كاربرد توربين هاى محرك اتومى تا اخير ماه نومبر در بندرگاه Toulon در بحيرهْ ميانه قيد بود. Michel Roquejeoffer جنرال سابقه در جنگ خليج بدون خيال پردازى معتقد است: "صرف نظر از نيروهاى مخصوص مان، ما چيزى بيشتر نداريم. كمبود (غلطى) بزرگ ما اينست كه ما فعلاً كشتى طياره بردار قادر به عمليات را بكار گرفته نميتوانيم."

 


January 21st, 2007


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
مسایل تاریخی