گرامی وجاویدان باد نام وخاطره تابناک زنده یاد ببرک کارمل
عبدالو کیل کوچی  عبدالو کیل کوچی

بزرگ مرد تاریخ ورهبر واقعی زحمتکشان افغانستان .

غروبت روشن ازروزاست ای خورشید آزادی

فروغ خاطرت در کوی  دل  پیوسته  جا  دارد

مشو افسرده   از  رمز غروب  آفتاب  ای  دل

که فردا در طلوعش صد هزاران روز ها دارد

چهار دهمین سالروز وفات رفیق ببرک کارمل ، رهبر محبوب زحمتکشان ،ابر مرد تاریخ معاصر کشور ،سیاست مدار بزرگ ، عدالت خواه بی بدیل ، معلم وپیشوای معظم داد خواهان ، ترقی خواهان وفرزند کبیر خلق افغانستان  را گرامی میداریم .

یکی از متفکرین پر نبوغ وخلاق، مبارز پرشور وانقلابی معاصر کشور زنده یاد ببرک کارمل این نماد ماندگارتاریخ جنبش چپ ملی ودموکراتیک میهن ما که از عنفوان جوانی قلبش به خاطر ترقی رفاه وسعادت وتامین عدالت اجتماعی به مردم میهن می تپید وراه  مبارزه را بخاطرنجات توده های ستمدیده واستقرار عدالت اجتماعی جستجو میکرد .

زنده یاد ببرک کارمل شخصیت شناخته شده ، رهبر عظیم سیاسی ودولت مرد نامدار کشور ما نیم قرن تمام بیشترین بخش زندگی خویش را در راه مبارزه برای استقلال ،تجدد ،ترقی ،دموکراسی ،عدالت اجتماعی  وایجاد یک جامعه فارغ از استبداد ،فقر بیعدالتی ،ستم ،بهره کشی وتحقق آرمانهای یک افغانستان آزاد ،دموکراتیک ،متمدن ،شگوفا وسر بلند و خوشبختی هموطنان وقف کرده است . برحق که زندگی پر بار وآگاهانه ببرک کارمل مشحون از تلاش ومبارزه در راه بکار بست اندیشه های ترقی خوا هانه برای نجات کشور از فقر وعقب ماندگی وبد بختی بوده است وی به مثابه رهبر گرامی  حزب دموکراتیک خلق افغانستان با اتکاه رهبری خردمندانه برهبری دسته جمعی حزب مردم را از کوره راهای نبرد بسوی پیروزی های چشمگیر رهبری نمود . تاریخ گواهی میدهد که شخصیت رفیق کارمل با میهن پرستی و آزادی خواهی ،انسان دوستی ومردم دوستی واعتقاد راسخ به ارزش های والای انسانی واحترام به مقام انسانی وبشری واندیشه های پیشرو داد خواهانه وترقی خوا هانه عجین شده است .ببرک کارمل مظهر شجاعت ،بزرگی ،متانت و آزادی خواهی بود، عدالت پسندی ،مردم دوستی ،وطنپرستی ،مبارزه وخرد ،مهر بانی ،تواضع ،تقوا ،فروتنی ،گذشت وصلح خواهی برادری ،همزیستی ومحبت از خصایل ماندگار آن زنده یاد بود که همواره مضمون عمده مکتب انساندوستی اش را تشکیل میداد  . 

رفیق ببرک کارمل در تاسیس ح د خ ا نقش مرکزی داشته ودر تدوین طرح اولیه مرام حزب مبتنی بر الهام از تئوری پیشرو ترقی خواهی وعدالت خواهی وانطباق آن بر شرایط وو اقعیت های عینی جامعه افغانی مبتنی بر تحولات ملی دموکراتیک ومسالمت آمیز نقش اساسی داشته است . شجاعت ،جسارت وشهامت در مبارزه یکی از خصایل ذاتی شخصیت والای او بخاطر دفاع از حقوق و آزادی های دموکراتیک مردم در برابر زور گویان وستمگران حاکمه بود که جسور وبی باک  در برابر ستمگران ایستادگی میکرد. ودرهرگونه شرایط درعرصه های گوناگون مبارزه داد خواهانه مردم افغانستان فعالانه شرکت می ورزید . چنانچه تحت رهبری این شخصیت گرامی اشکال مبارزات آزادی خوا هانه اعم از اعتصابات، مظاهرات ومبارزات خیابانی ،تجمعات مردمی ،مارشها ومیتنگ ها را جهت ارتقای سطح آگاهی سیاسی مردم وطرح خواسته های توده های میلیونی کشور شکل گرفت. مبارزات دهقانان وزحمت کشان را سمت وسو بخشید ودر انتخابات پارالمانی مردم حق شناس کشور بخصوص پای تخت او را به وکالت  ونماینده برحق خود در پارالمان برگزیدند .

فراکسیون پارالمانی حزب که در راس آن رفیق ببرک کارمل قرار داشت در امر بیداری مردم وسمت دهی مبارزات داد خواهانه بسیار با اهمیت وتاثیر گذار بود بیانات پارالمانی رفیق ببرک کارمل نماد شجاعت وجسارت رهبری حزبی در برابر ارتجاع واستبداد نظام حاکم بر جامعه بود که چهره های ظالمانه  ضد ملی وضد دموکراتیک سردمداران رژیم سلطنتی وعمال حاکمه را در پیشگاه مردم افغانستان وجهان افشا میکرد. سخنرانی آن روی پارالمان وپشت سلطنت را بلرزه در می آورد .این تحرکات سیاسی در جهت بلند بردن سطح آگاهی وارتقای نقش ،اعتلا وپرستیژ ح د خ ا وجنبش چپ دموکراتیک نقش مهمی را ایفا کرده است .این فعالیت ها صفحات درخشان تاریخ حزب جنبش ومبارزه عدالت خواهی میباشد که نماد افتخارات تاریخی جنبش چپ درافغانستان ومنطقه را متبلور میسازد .

رفیق ببرک کارمل از عنفوان جوانی در راه روشنگری ومبارزه شتافت .درشرایط زندان وفشار های گوناگون از همه آبدیده تر گردید واز تمام کوره راها سربلندانه بدر آمد ودرحوادث داغ وتعین کننده موضیع قاطع وتعین کننده داشت .او شخص متواضیع وخدمتگار ومهربانی بود وهمیشه با تقوا زندگی کرد . رفیق کارمل هرچه داشت بخاطر مردمش بکار بست رفیق ببرک کارمل زمان حاکمیت حزب ، عملکرد های حزب را بطور خردمندانه واکادمیک رهبری میکرد ، اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان را که رعایت دین مبین اسلام ،ارزش های دموکراتیک حقوق بشر ، تامین برابری ملی وتحکیم وحدت ملی صراحت یافته است، نقش اندیشه های رفیق کارمل در آن برجسته میباشد .

شیوه های مبارزاتی ودید ببرک کارمل از وظایف مبارزان در تطابق با وضع وشرایط وقت را بکار بست .ببرک کارمل مخالف توسل به زور ورسیدن بقدرت سیاسی از طریق قیامهای نظامی واعمال خشونت بود . ببرک کارمل وحدت حزبی را ضامن پیروزی دانسته وحفاظت آن را چون مردمک چشم توصیه میکرد .شاد روان ببرک کارمل آغاز گرسیاست مصالحه ومذاکره برای پایان دادن به جنگ تحمیلی بود که تزس های دهگانه آن مصداق زنده این حقیقت است . رفیق کارمل از نیرو های ترقی خواه ودموکرات ومومنان پاک نهاد وطنپرست جانبداری میکرد وسیاست همبستگی با این نیرو ها را تقویت می بخشید .رفیق کارمل موسس جبه ملی پدر وطن بود وبرای اتحاد نیرو های ملی ودموکرات ومترقی سعی فراوان داشت .ببرک کارمل وفا دار به اصل همبستگی جنبش ترقی خوا هانه وزحمت کشان جهان بود وی معتقد به کثرت آرایی افکار وعقاید سیاسی بود وبه عقاید دیگران احترام میگذاشت وهمیشه خواستار همسویی وهمگرایی بود اصول سازمانی رابرغم فشار های گوناگون به معامله نمیگذاشت واز اصول به قیمت حیات خود دفاع مینمود وبه اصول سازمانی باور مند بود .

عمل انجام شده واندیشه ها وسیاستهای بزرگ ارثیه ی است که از رهبران بجا مانده ومیتوانند برای نسل های بعدی به عنوان معیار های عمل مبارزه وزندگی رهنمای حرکت های بعدی باشد وما  خوشبختانه افتخارمیراث گرانبهای معنوی پربار زنده یاد ببرک کارمل را با روح وروان خود داریم ، وفا داری براه ببرک کارمل وفا داری به اندیشه هاییست که رهنمای عملی ازین شخصیت بزرگ تاریخ کشور ما بجا مانده است .

همین اکنون تشکل دو باره ترقی خواهان وبخصوص وحدت پیروز مندانه دوحزب برادر از برکت اندیشه های تابناک وجاویدان ببرک کارمل است . دیروز که در دامان پاک وپر محبت وطن چون سپیده دم آفاق روشنگردلهای زحمتکشان افغانستان ظهور کرده بود ، امروز اندیشه تابناک او مظهر تجلی قلب های مردم مستضعف افغانستان هزا ران بار تولد تازه می یابد وفردا درسهای بزرگ او چون میراث کبیر جلوه اندیشه وافکار ترقی خواهانه او روشنگردلهای نسلهای بالنده وآینده کشور ما خواهد بود .ودر تابش او چشم وطن ومنطقه روشن خواهد گردید زیرا ببرک کارمل منحصر به افغانستان نبوده بلکه به جامعه جهانی زحمتکشان دنیا تعلق دارد، همواره نهال پربار اندیشه هایش درباغچه دلهای مستضعفان بار ورتر خواهد گردید .

 حکم زمان حکم تاریخ است که ما در راه آن پیروز میشویم .

 شاد باد روان پاک ببرک کارمل.

 جاویدان باد نام وخاطره  تابناک ببرک کارمل

                                                                       


December 5th, 2010


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
مسایل تاریخی