گردنبند مروارید
گزینۀ نبشته های نیلاب موج سلام گزینۀ نبشته های نیلاب موج سلام

گردنبند مروارید

به زن افغانستان شمایل شکیبایی و شهامت

 

گزینۀ نبشته های نیلاب موج سلام به فرخندگی صدمین سالگرد 8 مارچ ـ  روز جهانی همبستگی زنان با شانزده نبشته در سه باب و  صد رویه با جوهر چاپ آراسته گردید.ا  

جنبش زنان در سدۀ زندان و زندانبان ـ سدۀ نخستین این جنبش کرانه های پر از نور نیز داشته. زنان جهان پس از مبارزات ارجناک دست آوردهای ماندگار زاییدند. آنها نخستین گامها را در راه بدست آوردن استقلال اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و تامین برابری جنسی برداشتند و استوار به پیش رفتند.ا

در سدۀ نو امواج اندیشه های نوین عصیانیتر از پیش خواهند خروشید و سیلاب خیزشهای عدالت خواهانه خواهد  شورید. تمنا بر اینست، با نخستین سال سدۀ دوم، زنان  پیشگام افغانستان بر طرحهای شان جامۀ عمل بپوشند و بخاطر سمت و سو دهی، برنامه سازی و پیشبرد کار سودمند ـ با درنظرداشت موزاییک بودن سلیقه ها و باور های فرهنگی و سیاسی ـ بمنظور پشتیبانی و بلند بردن سطح آگاهی زنان و فرزندان این خطه و رشد جامعه همبسته و هماهنگ گردند.

 

 

خاطره :

 

علاقه مندان می توانند کتاب " گردنبد مروارید" را  از آدرس های زیر  بدست بیاورند.

 

مرکز پخش در آلمان

کتابفروشی کتابسرا

Tel.:+4940-2091-3535

ketabsara@ketabsara.de

 

در هالند

info@mashal.org


April 24th, 2011


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
معرفی و نقد کتب