گریان
محبوب محبوب

که از یار جفا دیدم گریان سخت است

صد تیر به دل خودم  درمان سخت است

این  را عزل  ام گفت که  غوغا  نکنم

در گوشه   نشستن  غم  انسان  سخت

ای  کاش  بمیرم   خوش وُ آرمان نبرم

با دربدری مردن انسان سخت است

بخت نیست همه صورت که صورت بخت باشد

گفتند  غزل  نیک   نه   پیمان   بخت   ا ست

چون  بخت  صفا   نیست  به  راه   به   درم

با عمر  ریا  کاری  و پیمان  سخت    است

دیگر   به دلم  نیست   امید   یاری

این خلوت دیرینه به ایمان سخت است

درحسرت هر کس  به  خودم  میسوزم

زیستن به در ظلم به هرسان سخت است

 

محبوب منم  هیچ  ندارم  " محبوب"

مرگ پیش خوب است لیک غم هجران سخت است

 

 

 

وقت نوشتن ساعت 11 شب 12 فیرور2013

افشارسیلو کابل


February 18th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان