گزارش برگزاری انتخابات
ارسالی اتحادیه عام المنفعه افغانهای بریتش کولمبیا – کانادا ارسالی اتحادیه عام المنفعه افغانهای بریتش کولمبیا – کانادا

عده ای کثیری از افغانهای مقیم بزرگشهر ونکوور ایالت بریتیش کولمبیا و اعضای اتحادیه عام المنفعه افغانهای بی سی روز یکشنبه بیستم جنوری با برگزاری انتخابات  ،رییس و اعضای هیات مدیره اتحادیه را انتخاب کردند.

در مجلسی که به همین مناسبت در بانزر کمیونیتی سنتر شهر برنبی دایر گردیده بود ابتدا آیات مبارک قرآن مجید توسط محترم مفسر صاحب قرایت گردید. پس از اعلام نصاب مجلس خانم میمونه امام رییس کمیته نظارت بر انتخابات آجندای مجلس را ارایه کرد. مطابق اجندا ابتدا آقای احمد راتب رحیمی سرپرست اتحادیه افغانها گزارش مفصل سالانه فعالیت های اتحادیه را به مجلس تقدیم نمود. درختم گزارش موصوف ، دوکتور نبی احمد یار به نمایندگی از هیات مدیره از زحمات آقای رحیمی در طول ایفای وظیقه اش قدر دانی به عمل آورده و از بزرگان حاضر در جلسه خواست تا دسته گلهای تهیه شده را به وی تقدیم کنند. که درین موقع محترمه شفیقه عظمت ، محترمه لیلا اختری ، محترم رهنما و محترم مفسر از جمله بزرگان شهر ونکوور از آقای رحیمی قدر دانی کردند. و دسته گلهای از جانب ایشان و آقای عبدالله  دژم و دوکتور بلوچ به وی اهدا شد.

 بعدا مطابق عنعنه انتخابات کمیته نظارت بر انتخابات ریاست جلسه را به عهده گرفت. بعد از توضیحاتی در مورد طرز العمل انتخابات از جانب آقای حسیب طرزی عضو کمیته نظارت ،  آقای آصف عزیزی منشی کمیته دوکتور شیر محمد هژیر را که شرایط پیش بینی شده در اساس نامه را برای کاندید شدن برای پست ریاست دارا بود به حیث کاندید معرفی نموده مختصر اهداف و پلان کاری موصوف را در صورت انتخاب شدن برای پست ریاست برای حاضران به خوانش گرفت.

سپس دوکتور شیر محمد هژیر مختصرا خود را معرفی نموده و از حاضران تقاضا نمود تا با رای مثبت خویش برای موصوف زمینه خدمت گزاری به هموطنان را مساعد سازند. رای گیری به گونه سری و مستقیم صورت گرفت که در نتیجه موصوف با اخذ 73 رای از جمله 75 رای داده شده به پست ریاست اتحادیه برای یکدوره دو ساله انتخاب گردید.

بعدا منشی کمیته نظارت بر انتخابات از حاضران تقاضا نمود  کسانیکه آرزوی کاندید شدن برای هیات مدیره اتحادیه را داشته باشند به مقابل حاضران قرار گیرند. بعد از قرار گرفتن یازده نفر در جایگاه نظر به فیصله اکثریت تام اعضای حاضر اتحادیه رای گیری برای هیات مدیره به صورت علنی با بلند نمودن کارت ها صورت گرفت که اشخاص آتی به عضویت هیات مدیره انتخاب شدند:

1- خانم جمیله زوری

2- خانم شیما انوری

3- خانم عاطفه جاغوری

4- دوکتورس ارمیتا عراقی

5- دوکتور نبی احمد یار

6- آقای دلاور پامیر

7- آقای عبدالله دژم

8- آقای دبیح الله هدایت

9- آقای احمد ضیا مجددی

10 آقای مجتبی عراقی

11 آقای خالد احمد زی  (از جمله اعضای مذکور دوکتورس عراقی، آقای احمدزی و آقای عراقی جوانان زیر 30 سال و تحصیل یافته در کانادا هستند)

در ختم مجلس دوکتور شیر محمد هژیر ضمن سپاسگزاری از اعضای اتحادیه بخاطرانتخابش ، دوکتور احمد یار را به حیث معاون اتحادیه و آقای دژم را به حیث مسوول مالی به مجلس معرفی نمود.

لازم به یاد آوری است آز آنجاییکه ما در یک کشور قانونمدار مثل کانادا زندگی میکنیم مسولین اتحادیه افغانها در سالهای اخیر با تسوید لوایح از جمله طرز العمل کمیته نظارت بر انتخابات و تصویب آنها در جلسات عمومی اتحادیه کوشیده اند تا برخلاف سالهای گذشته تمام پروسه انتخابات را با پیروی از احکام اساسنامه اتحادیه و هم چنان  سایر قوانین دولت ایالتی بی سی و فدرال کانادا برگزار نمایند.

در سالهای گذشته رسم چنان بود که کسانی حتی بدون اینکه عضویت اتحادیه را دارا بوده باشند با پرداخت دوساله حق العضویت خویش در حقیقت پست ریاست را خریداری میکردند. و یک عده دیگر را نیز با پرداخت حق العضویت شان در همان روز به جلسه عمومی برای رای دادن می آوردند. در حالیکه آرتیکل 3 اساسنامه چنین صراحت دارد:

Article 3

1.      Members of the Association shall have the right to vote for the election of the President and the members of the Board of Directors.

2.      Members of the Association shall have the right to run:

(a)    For membership on the Board of Directors, after at least one year of good standing and active current term member in the Association.

(b)    For the position of the president after at least two consecutive years of good standing and active current member in the association.

روی همین ملحوظ امسال چنین تجویز گرفته شده بود که کاندیدان باید حد اقل یک ماه قبل از برگزاری انتخابات درخواست های کاندید شدن شان را به کمیته نظارت به انتخابات ارسال دارند. ضمنا از پذیرش درخواست نامه کاندیدانیکه عضویت اتحادیه را نداشتند یا دردوسال اخیر حق العضویت نپرداخته بودند خود داری شد.

اتحادیه افغانها بی سی  سابقه بیست و سه ساله داشته از جمله بیش از چهارصد نقر که در راجستر اتحادیه موجود بوده ودر مقاطع مختلف عضویت اتحادیه را دارا بوده اند ، امسال تا قبل از برگزاری انتخابات به اساس راجستر اتحادیه 143 نقر حق العضویت خویش را در سال 2012 پرداخته بودند که در روز انتخابات 75 نقر واجدان شرایط رای دهی و مجموعا حدود 150 نفر از هموطنان ما در مجلس شرکت نموده بودند. حد نصاب مجلس انتخابات 50% واجدان شرایط رای دهی میباشد.


January 24th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بیانات، پیامها و گزارشها