گزارش شورای عالی ائتلاف
ب.شیوامل ب.شیوامل

گزارش جلسه شورای عالی ائتلاف در شهر کابل


January 9th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بیانات، پیامها و گزارشها