گزارش محفل با شکوه بمناسبت قدردانی اززنان
شورای سراسری زنان افغان در هالند شورای سراسری زنان افغان در هالند

بتاریخ پانزده دسمبر سالجاری به ابتکار شورای سراسری زنان افغان درهالند محفل با شکوهی بمناسبت قدردانی اززنان آگاه وزحمتکش که درنبودسرپرست درعالمغربت ومهاجرت فرزندان صالح تربیه وپرورش نموده اند تقدیروقردانی بعمل آمد ،درین محفل خانم هاوآقایان علاقمندومنور افغان وهالندی،محترمان هریک محترمه جمیله زمان انوری ریسه همایش

اروپایی زنان افغان درهالند ومحترم ولی محمد شاهپورریس اتحادیه انجمن افغانها درهالند ،محترم پامیر فعال سیاسی ،محترم  حمیدی معاون انجمن افغانهای شهرآرنهم ، محترمه ذلیخا پوپل فعال سیاسی ، محترمه عزیزه عنایت شاعرونویسنده،محترمه سعیده طلوع و   محترمه یاسمین زیارمل، معاونین شورا ،محترمه فخریه ستارزاده  مسول شبعه مالی شورا ،محترمه سحر نور ژورنالیست جوان ، علاقمندان   ،فعالین شورا ،مادران آگاه که درنبود همسر زندگی شان فرزندان سالم وبادانش تربیه وپرورش نموده اند حضور بهم رسانیده بودند.

محفل باصحبت شفاهی خیرمقدم خانم سهیلا زحمت مسول شورای سراسری زنان آغاز شد..

بعدا محترم داکتر ذکیه زمان زاده درمورد تربیه  طفل ازبطن مادرتادوره ه بلوغت صحبت نموده اضافه نمود: تربیه طفل اززمانیکه طفل دربطن مادر میباشد شروع میشود .و ی همچنان درمورد مرحله شیرخوارگی ،مرحله کودکی ،مرحله بلوغ (جوانی ) توضیحات مفصل ارائه داشت.

محترمه فروزان حسینی بنمایندگی از مادرانیکه  بنابر معاذیروپرابلم ها ازهمسر زندگی خود جدا شده اند وبه تنهائی مصروف  تربیه وپرورش اطفال میباشند صحبت نمود

دربخش دوم::

پرگروام بیوگرافی  تعدادی ازمادران توسط محترمه سعیده طلوع  ( بزبان دری )ودوشیزه نیلوفرزیارمل بزبان هالندی بخوانش گرفته شد.

  وتحایفی که ازطرف شورا ی زنان تهیه شده بود برای مادران توضیح شد،که ازطرف مادرن بااظهار سپاس

پزیرفته شد.  (  اسمای  مادران  ، محترمه شهرزاد کرنزی  ازشهرآرنهم،محترمه ملیحه  ازشهر هلموند، محترمه محبوبه عظیمی  ازشهرآرنهم، محترمه شهناز نور ازشهرآرنهم ،محترمه سیما عزیزی  ازشهر اتریخت،محترمه راضیه  ازشهراندوفن، محترمه  ماه گل براتی ازشهر روتردام ،  محترمه شفیقه  قیومی ازشهرآرنهم ،محترمه سمیرا انوری ازشهر هلموند  ،محترمه زیبا یارزی ازشهراتریخت  ،محترمه زینب ازشهر خروننگین ،محترمه نجیبه  ازشهر زواله  ) درجمله اعضای رهبری شورای زنان نیز یک تعداد مادران آگاه وزحمتکش وجوددارند که درنبود سرپرست  فرزندان  خودرا با تحمل رنج ومشقت  تربیه وپرورش نموده و تقدیم جامعه نموده اند : ( محترمه ذلیخا پوپل  ،محترمه سهیلا انوری ،محترمه زیبا یارزی ، محترمه عزیزه عنایت ،محترمه  فخریه ستارزاده ،محترمه قریش نوروزی  )    ما یک تعداد محدود مادران را که بادرک مسولیت مادری فرزندان صالح تربیه نموده اند برگزیدیم  شمار مادران آگاه ،قهرمان وعذابدیده افغان خیلی ها زیادست هرچند ازکارنامه های این مادران با افتخار یادنمایم کم است

ماصحت ،سلامتی ،تواتمندی وموفقیت بیشتر برای همه مادران افغان آرزو مینمایم..

 محفل با اجرای کنسرت بسیار جالب وشنیدنی بوسیله هنرمند محبوب وجوان محترم احمد پرویز بپایان رسید.

 

 

 


December 19th, 2012


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بیانات، پیامها و گزارشها