گزيده‌اي از شعرهاي الكساندر پوشكين
شاپوراحمدي شاپوراحمدي

برگه‌هاي پوشكين

Алекса́ндр

 Серге́евич

 Пу́шкин
الكساندر پوشكين

1799-1837
August 3rd, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان